"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(8 มกราคม 2563)


เอกสารประกอบการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ(25630108) คลิก
ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ระดับจังหวัด(25630108) คลิก
ข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2562(25630108) คลิก
แบบประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) คลิก


ที่มา : ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว13 ลว 3 ม.ค. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์