"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

ทางลัดรายงานการคักรอง 9 ด้าน ...สำหรับทีมงานอำเภอขุขันธ์...ครับ
        template นำเข้าการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) อำเภอขุขันธ์ ออนไลน์ กรณีกรอกผ่าน Blue Book แล้วเข้าใช้แอพช้ามาก ให้กรอกรายชื่อการประเมินเข้าตารางชีทออนไลน์นี้เลย 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10v9ZSo1iLERDDVpE3PdvvisO7UlLP5f-zbDnnnInPkg/edit?usp=sharing

จะได้นำส่งไอที สสจ.ศรีสะเกษ อัพเดทเข้าฐานBlue Book โดยตรง ครับ (ปิดรับข้อมูล 12.00 น.ของทุกวัน เพื่อสรุปนำส่งtemplateให้ไอที สสจ.ศรีสะเกษ ครับ 
หมายเหตุ เริ่มใช้templateออนไลน์นี้  ตั้งแต่เช้าวันที่ 24  เป็นต้นไป - 27 มกราคม 2565 ครับ

สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือทุก รพ.สต. ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ 

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
        - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้ง จนท.ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
        - ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยกำหนดให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดแกนนำของเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ในการ Kick off "โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” นั้น
         - ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือท่าน ดำเนินการจัดสัปดาห์รณรงค์โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาลดำเนินการ จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัคร สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application หรือ Smart อสม. ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

          ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งจัดกิจกรรมเปิดคลินิกผู้สูงอายุ อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ 

          ๓. จัดกิจกรรม Kick off “โครงการของขวัญปีใหม่ พศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมกันทุกอำเภอ 

          ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน ข้อ ๒ และข้อ ๓ เป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook live และแชร์ลิ้งค์ไลฟ์สดไปที่เพจ facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดย ประสานงานไปที่ นายศตวรรษ อ้อมแก้ว เบอร์โทร ๐๖๑ ๐๓๐๕๖๕๙ และรายงานผลการดำเนินงาน ข้อที่ ๑ เป็นภาพถ่ายกิจกรรม และคลิปวีดีโอ ภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ID Line : 0992195045  

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว362 ลว 20 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดสัปดาห์รณรงค์ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

การประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปี ใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ผ่านระบบ webex 
     1. (ร่าง)การเตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 
ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย วันที่ 28 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 12.00 - 13.30 น. 
         จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
                 ห้องประชุม
ฑีปังกรรัศมีโชติ
         เป้าหมาย 
                - เจ้าหน้าที่ และอสม.เข้าร่วมฯ 1,200คน(จาก 8 อำเภอ)
                - จัดบูธนิทรรศการ : อำเภอขุขันธ์ เรื่อง 
ของขวัญผู้สูงวัย โดยใช้งบ คปสอ.แต่ละแห่ง / ออแกนไนซ์จัดสรรบริเวณจัดบูธให้ 

     2. เป้าหมายการดำเนินงานฯ
          ระดับจังหวัด : ศรีสะเกษ 
           2.1 การคัดกรองสุขภาพ : 230,526 คน
           2.2 คลีนิคผู้สูงอายุ :  22 แห่ง
           2.3 Long Term Care : 25,879 คน
           2.4 วัสดุอุปกรณ์ : -แว่นตา              11,612  ชิ้น
                                         - ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 22,296 ชิ้น
                                         - ฟันเทียม               964 ราย
                                         - รากฟันเทียม           65 ราย
            2.5 ชมรมผู้สุงอายุ :  206 แห่ง 
     3. การคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน จาก App Blue book
           3.1 รพ.สต.
 และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ดำเนินการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน(Geriatric syndromes) โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุในพื้นที่ ภายในไตรมาสที่ 2

           3.2 จัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้านพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23 -27 มกราคม 2566 พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานวันที่ 28 มกราคม 2566

     4. การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล
          4.1 ระบบการดูแลผู้สูงอายุเป็นระบบอย่างไร้รอยต่อ
                รพ.สต. คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น- ส่งต่อ
                รพช. ขนาดเล็ก
                       - 
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Health promotion, prevention and vaccination)
                       - 
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครบถ้วนรอบต้าน (Comprehensive geriatric care)
                       - 
ประเมิน - วินิจฉัย - รักษา - ส่งต่อ - ติดตาม
 
                รพช. ขนาดใหญ่
                       - ดูแลรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary team) 
                 รพศ. / รพท. - Advanced Geriatric care team

         4.2 มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ  4 องค์ประกอบ
                1) ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม(Structure)
                2) ด้านการจัดบริการ(Service)
                3) 
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก(Staff)
                4) 
ด้านการบริหารจัดการคลินิก(Service Management) 
           *** ร.พ.ขุขันธ์ เป็น รพช.แม่ข่าย เพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย ระดับ 
M2 (รพช. ขนาด 120 เตียงขึ้นไป)  เปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ทุกวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.
          4.3 การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ ร.พ.

                 1) โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความถดถอยผู้สูงอายุ 9 ด้าน
                 2) 
น้นการให้บริการ 2 ด้าน คือ ภาวะสมองเสื่อม และพลัดตกหกล้ม
                  3) 
ให้ รพ.ทุกแห่งปรับปรุงคลินิกผู้สูงอายุตามมาตรฐานกรมแพทย์ หลังจากวันที่ 15 กพ. 2566 สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดทำแผนติดตามเยี่ยมการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุทุก ร.พ. 

     5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม และรากฟันเทียม)
         5.1 
ประสานงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ(Long Term Care) ในพื้นที่ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการจัดหาแว่นตา (สายตาสั้น ยาว) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย/แผ่นซึมซับการขับถ่าย 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน 
        5.2 
สำรวจความต้องการ การใช้แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม รากฟันเทียม คืนข้อมูล และเร่งรัดดำเนินการการเขียน Care plan การใช้ผ้าอ้อม โดย Care Manager
        5.3 พื้นที่จัดหา แว่นตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ฟันเทียม รากฟันเทียม

เอกสารการประชุม : 
1. ของขวัญปีใหม่ 2566 สสจ.ศรีสะเกษ 
 คลิก    
2. คู่มือการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน สำหรับอสม.และเจ้าหน้าที่  คลิก


ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/14 ลว 18 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมของขวัญปีใหม่

******************************

เอกสารการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Webex

        1. นำเสนอฯ25660118 คลิก
        2. เป้าหมายและผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุฯ คลิก
        3. การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการส่งมอบของขวัญปีใหม่สำหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2566 คลิก
        4. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและระบบข้อมูล การกำกับติดตาม คลิก
        5. แนวทางการคัดกรองผู้สูงอายุผ่านระบบ smart อสม. คลิก
        6. แนวทางการคัดกรองและดำเนินงานสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ แว่นตา ㆍ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ · ฟันเทียม รากฟันเทียม คลิก
        7. มาตรฐานคลินิกผู้สูงอายุ คลิก
        8. เตรียมความพร้อมกิจกรรม Kick off ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖  ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เขตสุขภาพที่ ๙ คลิก

ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,256601181025.

ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย(25660113-17)

        ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง และได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย โดยให้มีการจัดกิจกรรม “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย การคัดกรองสุขภาพ คัดกรองความถดถอย ๙ ด้าน โรงพยาบาลทุกแห่งจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็น ได้แก่ แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นเสริมซึมซับการ ขับถ่าย และฟันเทียม รากฟันเทียม นั้น
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรม “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖  ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ดังนี้
        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ดำเนินการคัดกรองสุขภาพความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน (Geriatric syndromes) โดย อาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วย Blue Book Application อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้สูงอายุ ในพื้นที่

แนะนำการใช้งาน สมุดผู้สูงอายุ (Blue Book Application)
 โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข​

        ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับการส่งต่อผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองความถดถอยผู้สูงอายุ ๙ ด้าน
        ๓. ประสานงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ (Long Term Care) ในพื้นที่ โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในการจัดหาแว่นตา (สายตาสั้น / ยาว) ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นซึมซับการขับถ่าย ๓ ชิ้นต่อคนต่อวัน
          ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม ภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม รายงานผลกิจกรรม และรายละเอียดกิจกรรม ด้านล่างนี้
         1. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุต้องการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
         2. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุต้องการแว่นสายตา   อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
         3. รายงานรายชื่อผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับฟันเทียม   อำเภอขุขันธ์ คลิก (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)
        4. แบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม “ของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย (ทุกสถานบริการต้องรายงาน)

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.007/ว95 ลว 9 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย
หมายเหตุ : 
1. รายละเอียดเพิ่มเติมการดำเนินงานของขวัญปีใหม่2566 คลิก
2. ของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข 2566 v2 คลิก
3. ไฟล์นำเสนอนำเสนอของขวัญปีใหม่ กสธ.(25651214) คลิก
4. คู่มือการดำเนินงานโครงการฟันเทียม_ฉบับเเก้ไข คลิก
5. ตัวชี้วัด จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม คลิก
6. คู่มือLTC65สปสชและผ้าอ้อม.zip  คลิก
7. ดาวน์โหลดแบบป้ายสังกัดสาสุข 1.2x3 เมตร ไวนิลของขวัญปีใหม่ แบบเพิ่มชื่อหน่วยงาน.psb  คลิก (พร้อมฟอนต์ตัวหนังสือ)
        ทุกสถานบริการต้องทำป้ายนี้  ติดหน้าสถานบริการ)