"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานที่ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
       จากเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายข้างต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวง สาธารณสุข โดยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
       1) ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง ผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection: PP&P Excellence)
      2) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
      3) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
      4) ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
      ภายใต้กรอบ 14 แผนงาน 37 โครงการ และ 59 ตัวชี้วัด ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ได้ร่วมกันจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  และเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
      สำหรับงานที่ นายสุเพียร  คำวงศ์ ได้รับมอบหมายตามตัวชี้วัดได้แก่

ตัวชี้วัดที่รายการตัวชี้วัด
5ร้อยละ 95 ของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
6ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
7ร้อยละ>=30 ของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองพบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ


งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. กิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข
        ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรมแถลงข่าวและ Kick off ออนไลน์จากส่วนกลางพร้อมทุกจังหวัด ผ่านระบบ Facebook live : เพจกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ และจัดนิทรรศการ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  รายละเอียดดังนี้ 
       ประกาศนโยบายของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 ปีแห่ง "สุขภาพสูงวัยไทย" ประกอบด้วย 
        1. คัดกรองและประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ 9 ด้าน โดย จนท.สธ. และ อสม. ผ่าน Blue Book (เป้าหมาย 10 ล้านคน) 
        2. จัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ รองรับการส่งต่อ Geriatric syndromes 
        3. สนับสนุนผ้าอ้อม(5 ล้านชิ้น) แว่นตา( 5 แสน)  ฟันเทียม(3.6 หมื่นราย) และอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยมอบเป็นชุดสิทธิประโยชน์ในผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล/กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพฯ ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เอกสารประกอบการประชุม
 สรุปประเด็นประชุมฯขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สุงอายุ (25651213) คลิก
 ของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข 2566 คลิก
ขอบคุณที่มา : 
1. Facebook live : เพจกระทรวง สาธารณสุข , 2022. https://www.facebook.com/fanmoph/videos/3490794204536153.‌
2. เพจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , 2014. https://www.facebook.com/khukhanpho/posts/468915358750844.

2. แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 10 Goal ผู้สูงอายุสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เอกสารประกอบการบรรยาย
     การขับเคลื่อนชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (Age - Friendly Communities) คลิก
     คู่มือการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age - Friendly Communities) กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คลิก
     คู่มือ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง คลิก
     รูปแบบการจัดการระบบนิเวศชุมชนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ : กรณีพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คลิก

3. ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ ต้องมีใบอนุญาต
ขายเครื่องมือแพทย์ จากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย  
          พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๕ มี.ค. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ หน้า ๒๕ ก
         มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
         นิยามคำว่า เครื่องมือแพทย์ ดูใน มาตรา 4
         
 ทราบหรือไม่ว่า ?
                ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ที่ให้นิยามว่า เครื่องมือแพทย์ หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล วัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ผู้ผลิตมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้....ช่วยเหลือ/ชดเชยความ ทุพพลภาพหรือพิการ และในขณะเดียวกันคำจำกัดความตามบทบัญญัตินี้ทำให้ ผ้าอ้อมที่ใช้สำหรับเด็ก ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ เพราะผ้าอ้อมเด็กเป็นวัสดุที่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือ/บรรเทาอาหารของความพิการ ทุพพลภาพหรือความผิดปกติของร่างกายของทารก แต่เป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของทารกที่ไม่สามารถควบคุมการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระไว้ได้
         มาตรา  ๒๔ ผู้ใดประสงค์จะขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๓) ให้ยื่นคำขออนุญาตและเมื่อผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้แล้วจึงจะขายเครื่องมือแพทย์นั้นได้ และในมาตรา 4 ระบุว่า "ผู้อนุญาต" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยามอบหมาย
       ในบทกำหนดโทษ 
       มาตรา ๘๑ ผู้ควบคุมการผลิต นำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนด ไว้ในประกาศตามมาตรา ๖ (๗) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
       มาตรา ๘๘ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ขายหรือผู้ครอบครองเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๖ (๔) ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ วรรคห้า แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
       มาตรา ๘๙ ผู้ใดขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
       มาตรา ๙๗ ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๒๔ ผู้ใดซี่งได้แจ้งการเลิกกิจการใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ไม่แจ้งตามมาตรา ๓๘ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท    ผู้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา ๒๔ ผู้ใดซึ่งได้แจ้งการเลิกกิจการ ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ขายเครื่องมือแพทย์เมื่อพันกำหนดเวลาตามมาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ
    4.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว  ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan คือ หลังปี 65
    4.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบคลอบคลุม พื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่ เยอะคะ
    4.3 คลีนิกผู้สูงอายุ วันพฤหัส สัปดาห์ ที่ 1 และสัปดาห์สุดท้าย ของเดือน ที่ ศสม.ห้วยเหนือ
    4.4 วัคซีน covid-19 ศสม.ห้วยเหนือ บริการฉีดทุกวันในเวลาราชการ
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.ทะเบียนวัดสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ในงานวัดส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2565
 ทะเบียนวัดสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ในงานวัดส่งเสริมสุขภาพ จากฐานข้อมูลสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิก หรือลิงก์ทางลัดที่ หน้าเวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ ...ครับ


2. คู่มือเกี่ยวกับงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 Infographic พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำหรับพระสงฆ์ คลิก
 สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์  คลิก
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 คลิก
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี2565 คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักศุตรพระคิลานุปัฏฐากขั้นตัน (35 ชั่วโมง) คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (70 ชั่วโมง) คลิก 
ที่มา : ระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(Health Temple) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. สื่อคลิปวีดีโอ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข4. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ตามเกณฑ์ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
                - เพื่อทราบและพิจารณา
                - สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ความพิการ โดยเฉพาะ การแก้ไขหลักเกณฑ์ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก/หูตึง /สื่อความหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้สำหรับการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดทำประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
                - เห็นควรประชาสัมพันธ์ 
สำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในหน่วยงานของท่านทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ความพิการ ในการประเมินออกเอกสารรับรองความพิการต่อไป


ที่มา : ที่ ศก003.013/ว6751 ลว 11 พ.ย. 2565 เรื่อง  ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

2. สำเนาหนังสือสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน
เรียน ผอ.รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ทุกแห่ง
            ตามที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ ใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยเปิดรับคำขอตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
           ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ต่อไป
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.013/ว7419 ลว 14 ธ.ค. 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. ข้อมูลกลางของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ สำหรับคืนสู่ชุมชน ปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลอัพเดทเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานได้แล้ว
         ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ มอบให้แจ้งขอความร่วมมือในที่ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 และดำเนินการติดตามขอความร่วมมือทุก รพ.สต.ร่วมกันอัพเดทข้อมูลกลางของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ สำหรับคืนสู่ชุมชน ปี พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 บัดนี้ ข้อมูลถูกอัพเดทเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานได้แล้ว  คลิก

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. หน.ดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด 
         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม  2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC  สสอ.ขุขันธ์ รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันจาน จำนวน 9 ราย เป็นเงิน  54,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
        ขอขอบคุณ  นายคำวงษ์  จันทรสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดองกำเม็ด  ,นายประสิทธิ์ สารชาติ ปลัด อบต.ดองกำเม็ด , ประธานศูนย์ฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงานCM CG และCCGทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลดองกำเม็ด  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้

 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ 
         เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม  2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC  สสอ.ขุขันธ์ รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเสือ จำนวน 95 ราย เป็นเงิน  570,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
        ขอขอบคุณ  นายเมธา  จันครา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ , นายสมาน   พรมศรี ปลัด อบต.หัวเสือ , ประธานศูนย์ฯ  , คณะอนุกรรมการฯ  ทีมงานCM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลหัวเสือ  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้


3. หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
            เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสมพงษ์สุรักษ์  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  พร้อมด้วยทีมงาน คณะเจ้าหน้าที่หัวหน้างานประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ณ รพ.สต.บ้านนิคมซอยกลาง  รพ.สต.บ้านตรอย และ รพ.สต.บ้านโนน  พบคณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่งจัดบริการให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการตามปกติ ได้รับฟังรายงานการปฏิบัติงานจากคณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. และได้ให้คำแนะนำการปฎิบัติงาน  พร้อมนี้ ได้มอบเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านตรอย ที่ประสบอุบัติเหตุ 1 ท่านด้วย ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ ประจำ รพ.สต.ทั้ง 3 แห่ง ที่ได้ให้การต้อนรับ และ #ร่วมมือกันดูแลจัดบริการสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์บ้านเรา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย


4. 
หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ร่วมออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 
            วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม  2565 เวลา 09.00 -12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ หน.งานควบคุมโรค สสอ.ขุขันธ์ และนายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ได้ออกติดตามเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ณ รพ.สต.บ้านดองกำเม็ด , รพ.สต.บ้านหัวเสือ , รพ.สต.บ้านจะกง และ รพ.สต.บ้านกฤษณา  พบคณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.ทั้ง 4 แห่งจัดบริการให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการตามปกติ ได้รับฟังรายงานการปฏิบัติงานจากคณะเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. และได้ให้คำแนะนำการปฎิบัติงาน   ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ ประจำ รพ.สต.ทั้ง 4 แห่งที่ได้ให้การต้อนรับ และร่วมมือกันดูแลจัดบริการสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์บ้านเรา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย