"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมเดือนธันวาคม 2565(ธรรมรัฐ เตียนสิงห์)

 งานควบคุมโรคติดต่อทั่วไปและโรคอุบัติใหม่

                  1 งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ขุขันธ์ ผู้ป่วย  43 ราย (ตุลาคม 65 - 7 ธค 65)  ผป.เกิดในรอบสัปดาห์ เกิดใน 5 ตำบล  6 หมู่บ้าน ผป. 9 ราย ดังนี้
                   -ข้อมูล   1. ตำบลโสน  หมู่ที่  11  ผูู้ป่วย  1 ราย  พื้นที่ใหม่
                                 2. ตำบลห้วยสำราญ   หมู่ที่ 4  ผูู้ป่วย  1 ราย พื้นที่ใหม่
                                 3. ตำบลห้วยเหนือ  หมู่ที่ 6  ผูู้ป่วย  2 ราย พื้นที่ใหม่
                                 4. ตำบลกฤษณา หมู่ที่  9 ผูู้ป่วย 1 ราย พื้นที่ใหม่ และหมู่ที่ 12 ผูู้ป่วย 1 ราย พื้นที่ใหม่
                                 5. ตำบลนิคมพัฒนา หมู่ที่ 2  ผูู้ป่วย  3 ราย พื้นที่ใหม่ 
                    - ข้อสั่งการ  ให้พื้นที่สอบสวนโรค รายงาน ควบคุมพื้นที่ตามมาตรการ 
                  2 งานควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซีส ขุขันธ์ ผู้ป่วย  75 ราย (ตุลาคม 65 - 7 ธค 65) 
                   -ข้อมูลพื้นที่เกิดโรค ได้แก่ตำบลโสน  สำโรงตาเจ็น สะเดาใหญ่  ดองกำเม็ด หัวเสือ นิคมพัฒนา ตาอุด ตะเคียนช่างเหล็ก ปรือใหญ่
                    - ข้อสั่งการ  ให้พื้นที่สอบสวนโรค รายงาน ควบคุมพื้นที่ตามมาตรการ 

                  3.การเร่งรัดการฉีดวัควีนโควิด -19  ในช่วงรณงค์ 15 พย.2565 ถึง 15 มีนาคม 2566 
                     ข้อสั่งการ - 1. ให้ทำแผนฉีดวัคซีนทุกแห่ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
                                 2. กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม 608 และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
                                 3. มีการติดตามดำเนินงานตามแผน
                                 4  บันทึกรายงานใน MOPH IC และรายงานผู้บังคับบัญชาทุกวันที่มีการฉีด
                                 5  การประเมินผลงาน ครอบคลุมเป้าหมายแยกกลุ่มตามเกณฑ์ RK
                   หมายเหตุ  แผนติดตามการฉีดวัคซีนเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565