"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ จนท.CM ทุกรพ.สต. ที่ร่วมกันตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลสถานะผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)
เรียน  ผอ.รพ.สต./ จนท.CM ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบ
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ / CM ใน รพ.สต. ของท่าน ตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลสถานะผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ส่งกลับกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อนำมาแก้ไขข้อมูลสถานะในระบบโปรแกรม 3C ราย ละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
         - สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ จนท.CM ทุกรพ.สต. ที่ร่วมกันตรวจสอบและลงบันทึกข้อมูลสถานะผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) และ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จนแล้วเสร็จและส่งงานได้ทันเวลา
           
รายชื่อCMและCG อำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ(Updated25650929) ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล คลิก  https://bit.ly/3DZHkuP

ที่มา : ด่วนที่สุดที่ ศก 0033.007/ว5878 ลว 27 ก.ย. 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูล

2. การนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น 
      เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC  สสอ.ขุขันธ์ รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงตาเจ็น จำนวน 112 ราย เป็นเงิน 672,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
     ขอขอบคุณ  นายอภิพัฒน์  สมพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น / ประธานศูนย์ฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลสำโรงตาเจ็น  เพราะทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน  ขอขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้
ที่มา : ที่ ศก 82605/405 ลว 21 ก.ย. 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสำโรงตาเจ็น

3. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสุเพียร  คำวงศ์ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC ร่วมต้อนรับ อำนวยความสะดวก และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ / บรรยายประวัติของโบราณสถาน และการดำรงชีพ และวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอขุขันธ์ แก่ คณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา  นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุศิริวัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ณ วัดเขียนบูรพาราม และ วัดลำภู  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. รับมอบหมายฯ เข้าร่วมเสริมพลังโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดโคกโพน
      เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา 09.00 - 12.00 น. นายสุเพียร  คำวงศ์ หน.งานวัดส่งเสริมสุขภาพ  นายสุเพียร  คำวงศ์ หน.งานวัดส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ และร่วมเป็นเกียรติเสริมพลังในโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก ซึ่งได้ออกติดตามตรวจเยี่ยม และประเมินวัดที่ได้รับคัดเลือกจากจังหวัดๆ ละ ๒ วัด โดยในส่วนภาค ๑๐ ได้มอบถวายคณะกรรมการประเมินระดับภาค ซึ่งมี พระเทพวราจารย์ วัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมี วัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากจังหวัดเข้ารับการตรวจเยี่ยมประเมินติดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับภาค โดยมีพระมหามังกร กนฺตปุญโญ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน รับการประเมิน ในโครงการดังกล่าว พร้อม ถวายการตอนรับคณะกรรมการผู้มาประเมินฯ
     แนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (๓-๕-๗-๙ สู่ความยั่งยืน)  วัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  คือเพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ส. ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทย ตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสา ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญ “วัดสวยด้วยความสุข” และ “การสร้างวัดในใจคน” ดังนั้น แนวปฏิบัติของโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข จึงกำหนดแนวปฏิบัติแบบง่าย คือ
      ๓ พันธกิจสู่วัดสวยด้วยความสุข ได้แก่ ๑) การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ ๒) การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ๓) การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา   
      ๕ เครื่องมือการทำงาน (5ส) เครื่องมือการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย 
     ๗ แนวทางการดำเนินการเพื่อสร้างสัปปายะ ได้แก่ การดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดสวยด้วยความสุข คือ ๑) การแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ๒) การประกาศนโยบาย ๓) การอบรมให้ความรู้  ๔) การสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา  ๕) จัดทำแผนปรับปรุง ๖) ลงมือปฏิบัติ (Big Cleaning Day) และ ๗) สรุปผลการดำเนินงาน
      ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด ๙ พื้นที่ คือ ๑) ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป ๒) การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ ๓) การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ ๔) ห้องน้ำ ๕) การจัดการขยะ ๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ การจัดการพื้นที่สีเขียวภายในวัด เป็นต้น  ๗) ระบบไฟฟ้าและการป้องกันอัคคีภัย ๘) โรงครัว และ ๙) การสุขาภิบาลอาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด
 

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

3. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๑๒/ว๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนอีเมลหลอกหลวง (Phishing Mail) 
 
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๓/ว๒๕๕๓๑๗๐๑๘ ลว ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนอีเมลหลอกหลวง (Phishing Mail)
 
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)