"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

    งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC


1. หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(LTC) ปีงบประมาณ 2565 

       จากที่ประชุม สปสช.เขต 10 ในโครงติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้ง 
        หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(LTC) ปีงบประมาณ 2565คลิก

2.การประชุม“ชี้แจงระบบการบันทึกข้อมูลจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อขอสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ่านระบบโปรแกรม 3C” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.
         
จากกลุ่มไลน์ CMศรีสะเกษ ผู้รับผิดชอบงานผู้สุง อายุศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี และ สสจ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งเชิญชวนCMทุกท่าน เข้าร่วมรับฟัง การประชุม“ชี้แจงระบบการบันทึกข้อมูลจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลเพื่อขอสนับสนุนผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ผ่านระบบโปรแกรม 3C” รายละเอียดดังคลิปวิดีโอออนไลน์ของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย และเอกสารประกอบการอบรมฯ นี้ คลิก
3. ขอขอบคุณผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต. ที่ได้เร่งรัดดำเนินการข้อมูลการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม"  ปีงบประมาณ 2565

เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต.
         - โปรดเพื่อทราบ
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้เร่งรัดให้ทุก รพ.สต.ประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม" หรือมี ADL มากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป บัดนี้ ตัวชี้วัด PA ปี 2565 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ข้อ 6.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ได้ผ่านเป็นที่เรียบร้อย  
         - สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต. ที่ได้เร่งรัดดำเนินการจนแล้วเสร็จ
หมายเหตุ : 1. ผู้รับผิดชอบ สสจ.ศรีสะเกษ ท่านแนะนำมาว่า  การประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เน้นเอาผู้สุงอายุที่ผ่านกรอกเข้ามาก่อน...นะครับ  เป้าหมายร้อยละ 10 ของเป้าผู้สูงอายุติดสังคมทั้งหมด และต้องผ่านร้อยละ 50 ของ10 %ของเป้าหมายผู้สูงอายุติดสังคมทั้งหมดแต่ละ รพ.สต.  เพื่อที่ รพ.สต.ทุกแห่ง จะได้ผ่าน  ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ เราจะได้ผ่านไปด้วยกัน...ครับ
                   2. ข่าวดี ...ในปีงบประมาณ 2566 เรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ทางผู้รับผิดชอบขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ ตั้งแต่ปี 2563-2565 หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขอกราบอภัยทุกท่านด้วย ขอบพระคุณครับ

3. คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือฝากมา...ครับ
กิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
   1.  คัดกรองผู้สูงอายุ ตามโปรแกรม 10 เรื่อง
หมายเหตุ :  เป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ จากแฟ้ม PERSON Typearea 1,3 ผลงาน แต่เรื่องละประเมินดังนี้
    - คัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN
    - คัดกรอง CVD จากแฟ้ม CHRONIC , CHRONICFU , LABFU , NCDSCREEN    - คัดกรองสุขภาพช่องปาก จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1260,1B1261,1B1269    - คัดกรองสมองเสื่อม AMT จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1220,1B1221,1B1223,1B1229    - คัดกรองซึมเศร้า 2Q จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B0280,1B0281    - คัดกรองข้อเข่า จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1270,1B1271,1B1272,1B1279    - คัดกรองภาวะหกล้ม จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1200,1B1201,1B1202,1B1209    - คัดกรอง ADL จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1280,1B1281,1B1282
    - คัดกรอง BMI จากค่าน้ำหนักส่วนสูง ของแฟ้มแฟ้ม NCDSCREEN , CHRONICFU
   2. คัดกรองตา ตาม Vision 2020 เพื่อส่งต่อคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ขุขันธ์ สำหรับสถานที่จัดบริการ ที่ ศสม.ห้วยเหนือ เปิดบริการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 และให้ส่งรายชื่อ เคส ที่มีภาวะสมองเสื่อม , ภาวะเสี่ยงหกล้ม และภาวะตาต้อกระจก ด้วย
    3. เอกสารส่งเบิกโครงการ ฯ มีดังนี้
         ตามงานสำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ( ลงชื่อตามแบบฟอร์ม ** ให้กลุ่มเป้าหมายเขียนเอง ) หัวกระดาษพิมพ์ชื่อ....โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์...วันที่. ( ไม่ต้องลงวันที่/ว้นไว้ ) ณ  สถานที่ตารางการการประชุม...(ไม่ต้องลงวันที่/เว้นไว้ ) รูปภาพ ประกอบโครงการ ( 6 ภาพ / 1 A4 ) หัวกระดาษพิมพ์ชื่อโครงการฯ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ติดตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 
         ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(
HEALTH TEMPLE) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ทยอยประเมินฯเข้ามาเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือ จนท.ผู้รับผิดขอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพเร่งรัดประสานพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ท่านร่วมประเมินเข้ามาเป็นระยะๆด้วย ครับ
 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์คลิก
หมายเหตุ : 
สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณผู้รับผิดชอบ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE.
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)