"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

   งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC


1. สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุก รพ.สต.ที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

       ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต./จนท.ผู้สนใจ รับชมย้อนหลังเพื่อทบทวนความรู้ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ  จัดโดย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย  ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

คลิปวีดีโอรับชมย้อนหลังการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ด้านโภชนาการเพื่อป้องกันภาวะพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ปี 2565

2. สสจ.ศรีสะเกษ ติดตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม"  ปีงบประมาณ 2565
เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต.
         - โปรดเพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งผลการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม" หรือมี ADL มากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป แยกรายอำเภอ ถึง ณ วันนี้ พบว่า ภาพรวมอำเภอขุขันธ์เรา ตัวเลขขยับน้อยไปหน่อย จึงขอความร่วมมือทุกรพ.สต.เร่งรัดรายงานด้วย ครับ
                 ลงชื่อเข้าใช้และกรอกรายงานฯ  คลิก https://bluebook.anamai.moph.go.th แล้วเข้ามาทำแบบประเมินโดยผู้สุงอายุและญาติ/ผู้ดูแล ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
         
 https://bluebook.anamai.moph.go.th/A_BEHAVIOR

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ สสจ.ศรีสะเกษ ท่านแนะนำมาว่า  การประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เน้นเอาผู้สุงอายุที่ผ่านกรอกเข้ามาก่อน...นะครับ  เป้าหมายร้อยละ 10 ของเป้าผู้สูงอายุทั้งหมดแต่ละ รพ.สต.  เพื่อที่ รพ.สต.ทุกแห่ง จะได้ผ่าน  ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ เราจะได้ผ่านไปด้วยกัน...ครับ

3. คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือฝากมา...ครับ

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ติดตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 
         ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(
HEALTH TEMPLE) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ประเมินฯเข้ามาน้อยมาก ขอความร่วมมือ จนท.ผู้รับผิดขอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพเร่งรัดประสานพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ท่านร่วมประเมินโดยเร่งด่วนด้วย ครับ
 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์
คลิก
หมายเหตุ : 
สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณผู้รับผิดชอบ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE.
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานีงานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล. คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)
 Aging Health Data