"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

   งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC


1. หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(LTC) ปีงบประมาณ 2565 

       จากที่ประชุม สปสช.เขต 10 ในโครงติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้ง 
        หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน(LTC) ปีงบประมาณ 2565คลิก

2. สสจ.ศรีสะเกษ ติดตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม"  ปีงบประมาณ 2565
เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุก รพ.สต.
         - โปรดเพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งผลการประเมินพฤติกรรมพึงประสงค์ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ "ติดสังคม" หรือมี ADL มากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป แยกรายอำเภอ ถึง ณ วันนี้ พบว่า ภาพรวมอำเภอขุขันธ์เรา ตัวเลขขยับน้อยไปหน่อย จึงขอความร่วมมือทุกรพ.สต.เร่งรัดรายงานด้วย ครับ
                 ลงชื่อเข้าใช้และกรอกรายงานฯ  คลิก https://bluebook.anamai.moph.go.th แล้วเข้ามาทำแบบประเมินโดยผู้สุงอายุและญาติ/ผู้ดูแล ที่ลิงก์ด้านล่างนี้
         
 https://bluebook.anamai.moph.go.th/A_BEHAVIOR

หมายเหตุ : 1. ผู้รับผิดชอบ สสจ.ศรีสะเกษ ท่านแนะนำมาว่า  การประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในผู้สูงอายุ เน้นเอาผู้สุงอายุที่ผ่านกรอกเข้ามาก่อน...นะครับ  เป้าหมายร้อยละ 10 ของเป้าผู้สูงอายุติดสังคมทั้งหมดแต่ละ รพ.สต.  เพื่อที่ รพ.สต.ทุกแห่ง จะได้ผ่าน  ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ เราจะได้ผ่านไปด้วยกัน...ครับ
                   2. จากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เขตสุขภาพที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งประเด็นการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ในส่วนของวัยผู้สูงอายุมีการลงข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุที่ผู้ตรวจราชการให้ความสำคัญ คือ การประเมินกิจวัตรประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel Activities of Daily Living : ADL) ตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๕ ภาพรวมจังหวัด ได้ร้อยละ ๕๙.๐๓ และกลุ่มอาการผู้สูงอายุ(Geriatric Syndromes) ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ภาพรวมจังหวัด ได้ร้อยละ ๔๑.๑๘ และพฤติกรรมพึงประสงค์ในผู้สูงอายุ ตัวชี้วัดคัดกรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภาพรวมจังหวัด คัดกรองได้ ๕.๕๓ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๕๘.๙๐ นั้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบข้อมูล ใน Health Data Center (HDC) และ Blue Book Appication ดำเนินการให้ผลการดำเนินงานผ่านตามตัวชี้วัด ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือฝากมา...ครับ
กิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
   1.  คัดกรองผู้สูงอายุ ตามโปรแกรม 10 เรื่อง
หมายเหตุ :  เป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ จากแฟ้ม PERSON Typearea 1,3 ผลงาน แต่เรื่องละประเมินดังนี้
    - คัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จากแฟ้ม NCDSCREEN
    - คัดกรอง CVD จากแฟ้ม CHRONIC , CHRONICFU , LABFU , NCDSCREEN
    - คัดกรองสุขภาพช่องปาก จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1260,1B1261,1B1269
    - คัดกรองสมองเสื่อม AMT จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1220,1B1221,1B1223,1B1229
    - คัดกรองซึมเศร้า 2Q จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B0280,1B0281
    - คัดกรองข้อเข่า จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1270,1B1271,1B1272,1B1279
    - คัดกรองภาวะหกล้ม จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1200,1B1201,1B1202,1B1209
    - คัดกรอง ADL จากแฟ้ม SPECIALPP รหัส 1B1280,1B1281,1B1282
    - คัดกรอง BMI จากค่าน้ำหนักส่วนสูง ของแฟ้มแฟ้ม NCDSCREEN , CHRONICFU
   2. คัดกรองตา ตาม Vision 2020 เพื่อส่งต่อคลินิกผู้สูงอายุ รพ.ขุขันธ์ สำหรับสถานที่จัดบริการ ที่ ศสม.ห้วยเหนือ เปิดบริการในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
      และให้ส่งรายชื่อ เคส ที่มีภาวะสมองเสื่อม , ภาวะเสี่ยงหกล้ม
และภาวะตาต้อกระจก ด้วย
    3. เอกสารส่งเบิกโครงการ ฯ มีดังนี้
         ขอจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 60 คน ( ลงชื่อตามแบบฟอร์ม ** ให้กลุ่มเป้าหมายเขียนเอง ) หัวกระดาษพิมพ์ชื่อ....โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์...วันที่. ( ไม่ต้องลงวันที่/ว้นไว้ ) ณ  สถานที่ตารางการการประชุม...(ไม่ต้องลงวันที่/เว้นไว้ ) รูปภาพ ประกอบโครงการ ( 6 ภาพ / 1 A4 ) หัวกระดาษพิมพ์ชื่อโครงการฯ
     *** ระยะเวลาคัดกรอง ภายในเดือน ก.ค.65 นะคะ
     *** งานเสร็จ มีข้อมูลขึ้น ส่งได้เลย นะคะ น้องๆ ทุกท่าน    

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. สสจ.ศรีสะเกษ ติดตามข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 
         ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์ ปีงบประมาณ 2565 จากโปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(
HEALTH TEMPLE) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า พระสงฆ์ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ทยอยประเมินฯเข้ามาเพิ่มขึ้น ขอความร่วมมือ จนท.ผู้รับผิดขอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพเร่งรัดประสานพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.ท่านร่วมประเมินเข้ามาเป็นระยะๆด้วย ครับ

 ประเมินพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงฆ์ของพระสงฆ์
คลิก
หมายเหตุ : 
สสอ.ขุขันธ์ ขอบคุณผู้รับผิดชอบ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้งจนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพลงทะเบียนเข้าใช้งานHEALTH TEMPLE.
 โปรแกรมระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2565 คลิก 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ คลิก  
 แบบฟอร์มลงทะเบียน อสว. 
คลิก 
        รับชมย้อนหลัง...การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐากออนไลน์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. Hosted by : ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี


งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ

(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2565 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป  
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2565 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(ไม่มี)