"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM)เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียงกัน
       เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์
       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Care Manager จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากประธานเปิดการประชุม คือ นางศรีเรือน ดีพูน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมได้แก่ นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุขันธ์    กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ในสังกัด​สสอ.ขุขันธ์ และสสอ.ภูสิงห์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว3019 ลว 15 มิ.ย. 2564 เรื่อง  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager)
​​​​​​​​​​​​​​​          ที่ ศก0432/533 ลว 17 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์เดินทางไปราชการ

2.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอขอบคุณขอขอบคุณ นายปอง  ปรือปรัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ , ปลัด อบต.ปรือใหญ่และคณะเจ้าหน้าที่ อบต.ปรือใหญ่  ที่ร่วมกันจัดหาและส่งมอบอุปกรณ์การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ตำบลปรือใหญ่ และทีมงาน Care Giver ตำบลปรือใหญ่  ตลอดจน่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของ CG. ในพื้นที่ ขอขอบคุณ มา ณ.โอกาสนี้
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. Accessed June 26, 2021. https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1934537326697099

3. เก็บตกบรรยากาศการประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี 
         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2564 นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานดูแลผู้สูงอายุและLTC ได้รับมอบหมายจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการLTC ร่วมรับฟังการนำเสนอ Care Plan ปี 2564 ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลใจดี โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี  มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง รวมทั้งสิ้น 122 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น711,000 บาท ผ่านราบรื่นไปได้ด้วยดี  ขอขอบคุณ วุฒิกรณ์  ปรารถนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี นางนิธินาถ ทุนนาน ผอ.รพ.สต.ใจดี และทีมงานCM  CG และCCGทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมายในชุมชน...ทุกท่านสุดยอด...ครับ
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. Accessed June 26, 2021. https://www.facebook.com/khukhanph/posts/1934547576696074
‌‌
งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2564 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ คลิก

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งผลการพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ถึง รพ.สต.สมบูรณ์
       ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ได้ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดหาได้ นั้น
        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงได้ส่งผลการพิจารณารายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานใช้ประกอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุว่าด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market ) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding ) รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ได้ดำเนินการจัดหาไปแล้ว ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ทราบ

ที่มา : ที่ ศก 0032.001/ว2976 ลว 14 มิ.ย. 2564 เรื่อง ขอส่งผลการพิจารณาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์