"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1.เก็บตกการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2564

ธรรมบรรยาย เรื่อง ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติกับงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ โดยพระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(8 มีนาคม 2564) 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
 01การอุปัฏฐากภิกษุอาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย คลิก
 02มาตรฐานการอุปัฏฐากพระสงฆ์อาพาธตามหลักพระธรรมวินัย คลิก
 03การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอุปัฏฐากภิกษุอาพาธทั่วประเทศ คลิก
 04สมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์PHR คลิก
 05เภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอุปัฏฐากพระภิกษุ คลิก
 06ภัยสุขภาพปอดในพระภิกษุสงฆ์ไทย คลิก
 07การดูแลภิกษุอาพาธโรคไม่ติดต่อ(NCDs) คลิก
 08การดูแลพระภิกษุอาพาธ์โรคกรดไหลย้อน คลิก
ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0032.007/ว1094 ลว 5 มี.ค. 2564 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล(Tele-Conference) ผ่านระบบ webex


งานงานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. รายชื่อตำบลต้นแบบ การดำเนินงาน Individual Wellness Plan จังหวัดศรีสะเกษ  ตามโครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน แบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลำ
ดับ
ที่
อำเภอรหัสสถาน
บริการ
ชื่อสถานบริการเป้าหมาย
ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ
(คน)
จำนวนงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
จำนวน
เงินโอน
งวดที่ 1
จำนวนเงินโอนงวดที่ 2
9ขุขันธ์10930ศสม.ห้วยเหนือ418,2006,5601,640
1003357รพ.สต.ปรือคัน418,2006,5601,640

หมายเหตุ : วันที่ออก Rk ในแต่ละอำเภอ  นอกจากจะดูคลินิกผู้สูงอายุแล้ว   รบกวนในวันที่จะชี้แจงแนวทางใช้งบกับพื้นที่ต้นแบบ ตามรายชื่อนี้ด้วย...นะครับ
ที่มา : รายชื่อสถานบริการกิจกรรม WP งบ PPA64. (2021). รายชื่อสถานบริการกิจกรรม WP งบ PPA64. Retrieved March 23, 2021,  http://docs.google.com/spreadsheets/d/15wuH3Yg0egMrEMCcuRiZnMeeni6N7-j_khnB0ziseE4/edit?usp=sharing

‌2.เกร็ดใช้งานโปรแกรม Aging Health Data
เราจะลบผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้วออกจากระบบคัดกรองประเมินผู้สูงอายุ Aging Health Data ได้อย่างไร ?

ตอบ 🖌หากข้อมูลไม่เก่ามาก(นำเข้าภายในปีนี้) ให้ส่ง แฟ้ม death ไป update ประชากรได้ ที่อีเมล์ของแอดมินโปรแกรมระบบคัดกรองประเมินผู้สูงอายุ Aging Health Data  คืออีเมล์ agingdms.moph@gmail.com  โดยแจ้ง รหัสสถานพยาบาล ชื่อหน่วยงาน ตำบล อำเภอ จังหวัด และลงชื่อผู้สอบถาม กรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ให้สอบถามผ่านอีเมล์ agingdms.moph@gmail.com ได้เลย

3. รายงาน Statement จาก ธ.ก.ส. (กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) ประจำเดือนเมษายน 2564 รายตำบล

ที่มา : โปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่. (2018). Retrieved March 29, 2021, from Nhso.go.th website: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report?zonecode=10&provincecode=3300&districtcode=3305&month=3&budgetyear=2021

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. สำเนาหนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

      พร้อมนี้จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือ จังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๑๗.๒/ว๑๗๙๑ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัล แบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ(Cybersecurity for Technologists in Government) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ    

     หลักสูตร ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบสารสนเทศในยุคต่อไป (วันที่ 7 เม.ย. 2564 เวลา 14:00 น.) ลงทะเบียน : คลิก
     หลักสูตร การนำเทคโนโลยี AI และ ML มาประยุกต์ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับภาครัฐ (วันที่ 21 เม.ย. 2564 เวลา 14:00 น.) ลงทะเบียน : คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0017.2/ว1791 ลว 23 มี.ค. 2564 เรื่อง   ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter

         ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter ให้กับบุคลากรสาธารณสุขใน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  หรือระบบ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น smart hospital เป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสสจ.ศรีสะเกษ จำนวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

        ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนใจในการพัฒนา Mobile Application เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังกล่าว โดยสมัครเข้าร่วม อบรมได้ที่ ระบบลงทะเบียนฝึกอบรมเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ URL: http://203.157.165.13 /register/admin.php ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ (ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าอบรมได้ตลอดหลักสูตร) โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก จากต้นสังกัดฯ

ที่มา : ที่ 0032.011/ว1641 ลว 30 มี.ค. 2564 เรื่อง   ขอเชิญผู้สนใจอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียน Mobile Application ด้วยโปรแกรม Flutter

3. สสอ.ขุขันธ์ โดย หน.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนเวปไซต์ และเวปบล็อกเกอร์ของทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ จาก Http:// เป็น Https:// เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น  และไม่ถูกดักอ่านข้อมูลได้ง่าย

เกี่ยวกับ HTTP

 แรกเริ่มเดิมที เมื่อเราเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผ่าน HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol โดย เราจะพิมพ์ HTTP:// ตามด้วยชื่อเว็บไซต์เช่น HTTP://google.com โดย HTTP ถือเป็น Protocol นึงที่ใช้รับส่งข้อมูลระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กับ เว็บไซต์ต่างๆ โดย HTTP มีการรับส่งข้อมูลในรูบแบบของ Plain Text กล่าวคือ เมื่อคุณทำการส่งข้อมูลใดๆ ก็ตามไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ข้อมูลจะถูกส่งไปในลักษณะข้อความ เช่น

ข้อมูลผู้ใช้ส่งข้อมูลที่ส่งในโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่เกิดการเข้ารหัส สามารถอ่านได้ง่าย
เซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล
ABCDABCDABCD

ซึ่งมีข้อด้อยเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก สามารถทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถกระทำการดักอ่านข้อมูล บนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ระหว่างอุปกรณ์โครงข่ายได้ง่าย (Sniffer) ทำให้ข้อมูลอาทิ Username/Password หรือ ข้อมูลธรรมกรรมทางการเงินเกิดความไม่ปลอดภัย

เกี่ยวกับ HTTPS และ SSL

 ต่อมาจึงมีการพัฒนา SSL (Secure Socket Layer) ขึ้นมา หรือเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อให้เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ สามารถรับส่งข้อมูลกันได้อย่างปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งได้  ไม่ถูกปรับแก้ไข มีแหล่งที่มาต้นทางปลายทางอย่างถูกต้อง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการรับส่งกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใบรับรองความปลอดภัยนี้ถูกออกให้โดยหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ Certificate Authority (CA) โดยมีลักษณะการใช้งานคือ HTTPS:// หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure  คือโปรโตคอลที่ทำการเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งระหว่างผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ใช้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น  ไม่ถูกดักอ่านข้อมูลได้ง่าย

ข้อมูลผู้ใช้ส่งข้อมูลที่ส่งในโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
HTTPS , SSL Certificate
ถูกเข้ารหัส ไม่สามารถเปิดอ่านได้
เซิร์ฟเวอร์รับข้อมูล
ABCDdk'sajij1'bh[dsgabsadsa;kjABCD

 เราจึงเห็นว่าเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก มีการปรับมาใช้งาน HTTPS:// กันอย่างแพร่หลาย และ เบราเซอร์ต่างๆ ต่างให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้เว็บไซต์ทั่วโลกหันมาใช้งาน HTTPS กันเป็นจำนวนมาก

ข้อดีของการใช้งาน SSL Certificate และ HTTPS://

ด้านความปลอดภัย 
SSL นั้นช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูล หรือ การดักอ่านข้อมูลบนโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ข้อมูลที่รับส่งกันระหว่างผู้ใช้ กับเซิร์ฟเวอร์ หรือ ผู้ใช้กับแอปพลิเคชั่นต่างๆ เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ องค์กร หน่วยงาน ต่างให้ความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยของข้อมูลอินเตอร์เน็ต เป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ใช้งาน HTTPS จึงได้รับความมั่นใจมากขึ้นว่าข้อมูลของพวกเขา อาทิ Username/Password ข้อมูลธรรมกรรมทางการเงิน ข้อมูลบัตรเครดิส จะไม่ถูกดักจับข้อมูลระหว่างทาง (Sniffer) 

เป็นมิตรกับ Search Engine และอันดับการค้นหาที่ดีกว่า
ผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล หรือ Search Engine  ต่างให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนการใช้งาน SSL และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ Google , Bing ต่างให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่ใช้งาน HTTPS โดยมักจะได้รับการจัดอันดับความสำคัญการค้นหาที่ดีกว่าเว็บไซต์ HTTP ทั่วไป

เบราเซอร์ (Browser) แสดงเว็บไซต์ปลอดภัย

Reference : HTTPS ต่างจาก HTTP อย่างไร , SSL ช่วยให้เว็บไซต์น่าเชื่อถือได้อย่างไร. ไอเรียลลีโฮส - IREALLYHOST.com. Published 2021. Accessed March 27, 2021. https://www.ireallyhost.com/kb/ssl/366


4.กิจกรรมสมรรถนะ 2564 ดู 2เรื่อง

 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป  
 ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. คลิก
แต่ละเดือนต้องเป็น 0  

ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ 2563 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้        
ตรวจสอบบริการPt.Dead / บริการล่วงหน้า รายรพ.สต. ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ปราสาท และ รพ.สต.บ่อทอง ร่วมเป็นเกียรติ และจัดจนท.ประจำ รพ.สต.ร่วมคัดกรองโรคโควิด 19 ในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ โบราณสถานปราสาทตาเล็ง ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน รายละเอียดตามที่แจ้งในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

ที่มา : ที่ วธ 0420/1446 ลว 1 เม.ย. 2564 เรื่อง แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  www.mueangkhukhanculturalcouncil.org

สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563

นายสุเพียร  คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31 ธันวาคม 2563 - 15 เมษายน พ.ศ.2564)