"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2565 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

   งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้ง จนท.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Care Manager:CM เข้ารับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Manager : CM รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕  
        ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือท่านแจ้ง จนท.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Care Manager:CM ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูศักยภาพ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกอบด้วยอำเภอ กันทรารมย์ กันทรลักษ์ ขุขันธ์ ขุนหาญ ภูสิงห์ ไพรบึง โนนคูณ เบญจลักษ์  ณ​ ห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ​ สสจ.ศรีสะเกษนั้น   สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้แจ้ง จนท.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ Care Manager:CM เข้ารับการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ Care Manager : CM ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
         Care Manager : CM ลงทะเบียนอบรมฟื้นฟูศักยภาพ รุ่นที่ ๑ คลิก shorturl.at/fkWX2
          เอกสารประกอบการอบรมฯ คลิก 
ที่มา :  ไลน์กลุ่ม  PM Ageing@Sisak,256511290851.
ขอบคุณภาพข่าวจาก เพจสสจ.ศรีสะเกษ.
 www.facebook.com/sisaketpublichealth/posts/457385673241168. Accessed 8 Dec. 2022.

2. สสอ.ขุขันธ์  ขอบคุณผู้รับผิดชอบงานLTC ประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบLTCแบบบูรณาการ  
          สสอ.ขุขันธ์  ขอบคุณผู้รับผิดชอบงานLTC ประจำ รพ.สต.ทุกแห่งที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ ๑๐ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้สูงอายุในเขตสุขภาพที่ ๑๐  และการประชุมโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านมา
 ดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบการประชุมฯ ย้อนหลัง คลิก

3. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ 
          สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้กับ บุคลากรในสังกัดหรือผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี  
          - สามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย https://earnarniairmoph.go.th หรือลิงก์นี้ shorturl.at/gqG37

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว.6617 ลว 7 พ.ย. 2565 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1.
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.ทะเบียนวัดสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ในงานวัดส่งเสริมสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2565
 ทะเบียนวัดสังกัดคณะสงฆ์ขุขันธ์ในงานวัดส่งเสริมสุขภาพ จากฐานข้อมูลสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิก หรือลิงก์ทางลัดที่ หน้าเวปไซต์ สสอ.ขุขันธ์ ...ครับ

2. เอกสารประกอบการประชุมโครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2566

ที่มา :  ไลน์กลุ่ม ผู้ประสานงานวัด HPC10,256511211030.

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. สำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
                - เพื่อทราบและพิจารณา
                - สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินการทบทวนหลักเกณฑ์ความพิการ โดยเฉพาะ การแก้ไขหลักเกณฑ์ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย (หูหนวก/หูตึง /สื่อความหมาย) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อใช้สำหรับการ ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จัดทำประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และลงประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว
                - เห็นควรประชาสัมพันธ์ 
สำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในหน่วยงานของท่านทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์ความพิการ ในการประเมินออกเอกสารรับรองความพิการต่อไป


ที่มา : ที่ ศก003.013/ว6751 ลว 11 พ.ย. 2565 เรื่อง  ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ ความพิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

2. ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสมัครเข้ารับการตรวจ ประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖
       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
                - เพื่อทราบและพิจารณา
                - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ องค์กรด้านคนพิการในพื้นที่ของท่าน สมัครเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

ที่มา : ด่วนที่สุด ศก003.013/ว6996 ลว 24 พ.ย. 2565 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการสมัครเข้ารับการตรวจ ประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
             
ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. หน.งานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสมทบทำบุญในพิธีทอดถวายกฐินอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดสวัสดี 
         เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. หน.งานวัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมสมทบทำบุญในพิธีทอดถวายกฐินอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ณ  วัดสวัสดี  ตำบลกฤษณา  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายณรงค์กร เผื่อแผ่ ปลัดอาวุโส  รักษาราชการแทนนายอำเภอขุขันธ์ เป็น ประธานในพิธีทอดถวายกฐินอำเภอขุขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวขุขันธ์ โดยมีคณะสงฆ์วัดสวัสดี , ส.อบจ. ,ปลัดอำเภอ-เสมียนตราอำเภอ-จนท.ปค.,หน.ส่วนราชการ , พร้อมเจ้าหน้าที่ ,สมาชิก อส. ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , สถานศึกษา , ข้าราชการ , สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ , หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ร้านค้าภาคเอกชน และ พี่น้องชาวตำบลกฤษณา จากทุกหมู่บ้าน ร่วมสมทบปัจจัยทำบุญ รวมยอดกฐินอำเภอขุขันธ์ปีนี้  จำนวนเงิน 519,591บาท

2. หน.งานวัดดูแลผูสูงอายุ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ 
         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน  2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC  สสอ.ขุขันธ์ รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุมรับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ โดย #ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ จำนวน 179 ราย เป็นเงิน 1,074,000 บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
      ขอขอบคุณ  นางศรีไพร วันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ  ,นายสุรเดช. แสนทวีสุข ปลัด อบต.ห้วยเหนือ , ประธานศูนย์ฯ  และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลห้วยเหนือ  เพราะว่าทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้