"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

 งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต. ที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประจำปี  2566 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ แล้วเสร็จ 100 %

    เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง
         - เพื่อโปรดทราบ
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประจำปี  2566 ให้แล้วเสร็จภายในภาคเช้าวันที่ 1 มีนาคม 2566ที่ผ่านมา สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต. ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประจำปี  2566 ภาพรวมอำเภอขุขันธ์ จนแล้วเสร็จ 100 %
    ดาวน์โหลดข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ประจำปี  2566 อำเภอขุขันธ์ คลิก 
       หมายเหตุ

    เกณฑ์การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 คลิก
    คู่มือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ 2566 คลิก
ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660226.

2. รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุทุกแห่ง
         - เพื่อโปรดทราบและเร่งรัดดำเนินการ
         - สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจากสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุของแต่ละ รพ.สต. ไม่ต้องจำนวนมาก แต่ขอให้อยู่ในจำนวนที่สามารถรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ เน้นย้ำมา)  พร้อมลงชื่อผู้รายงานเพื่อยืนยันความถูกต้องข้อมูลให้ด้วย ภายในภาคเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2566
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y6M-bj8TNQBqzh46v12ePRzvjaEPpBT9uyPgcMYcd5o/edit#gid=652991412

หมายเหตุ  จากแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (Inspection Guideline)
        ประเด็นที่ 3 : สุขภาพกลุ่มวัย และการยกระดับบริการผู้สูงอายุ
        หัวข้อ 3.2 การยกระดับบริการผู้สูงอายุตัว
        ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละ 50 ของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี
(Wellness Plan)
คำนิยาม
1) ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง เครื่องมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ว่าหมายถึง “ทักษะทางปัญญาและสังคม ซึ่งเป็นตัวกำหนดแรงจูงใจ และความสามารถของปัจเจกในการแสวงหา ทำความเข้าใจ และการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพดี”
แผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) มีองค์ประกอบการส่งเสริมสุขภาพและจัดการปัจจัยเสี่ยง6 ประเด็น ได้แก่
            1. ประเด็นโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
            2. ประเด็นการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ
            3. ประเด็นสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ
            4. ประเด็นผู้สูงอายุสมองดี
            5. ประเด็นความสุขของผู้สูงอายุ
            6. ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
3) ผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index for Activities of Daily Living: ADL) ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป (กลุ่มติดสังคม) ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและจัดทำแผนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
การจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) มีขั้นตอนดังนี้
        1. ผู้สูงอายุเข้าสู่กระบวนการด้วยความสมัครใจ และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
        2. ผู้สูงอายุประเมินตนเองตามแนวทางการประเมิน เพื่อรับรู้สถานการณ์สุขภาพ และความเสี่ยงด้านสุขภาพ
        3. จัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan) ผ่านโปรแกรมที่กรมอนามัยพัฒนาขึ้น หรือผ่านรูปแบบอื่นๆ
        4. นำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) สู่การปฏิบัติจริง
        5. หลังจากปฏิบัติตามแผนฯ แล้ว ผู้สูงอายุดำเนินการประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเอง หรือประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่
        6. ปรับปรุง /พัฒนาแผนฯ และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
        7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบอกต่อแก่เพื่อนสมาชิกชมรม /กลุ่มทางสังคมของผู้สูงอายุในชุมชนหรือผู้ที่สนใจ
        8. เสร็จสิ้นกระบวนการ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขภาพดี
ที่มา : ไลน์กลุ่ม PM Ageing@Sisaket,25660226.
         
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น. (2023). 

3. ขอความร่วมมือสนับสนุนแว่นสายตาผู้สูงอายุ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้สูงอายุ ตาม “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดยมีกิจกรรม การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณที่จำเป็นต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และกองทุนการดูแลระยะยาวด้านสุขภาพ (Long Term Care) โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับดำเนินการประเมินความ ต้องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับสุขภาพผู้สูงอายุแต่ละราย ในการจัดหา ฟันเทียม รากฟันเทียม แว่นสายตา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่/แผ่นรองซับการขับถ่าย แผ่นซึมซับการขับถ่าย 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน นั้น
           ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือท่าน สนับสนุนแว่นสายตา ในผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสายตาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พบความผิดปกติ ทั้งสายตาระยะใกล้ และ สายตาระยะไกล ที่มีความจำเป็นต้องได้รับแว่นสายตาโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคในการดำเนิน กิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานของท่าน (จำนวนที่สนับสนุนตามความ เหมาะสม)  สำหรับกลุ่มที่มีปัญหาสายตาด้านอื่นๆที่คัดกรองแล้วเสี่ยงต่อการเกิดโรค จอประสาทตาเสื่อม ตาต้อ กระจก ต้อหิน ให้เข้าสู่การรักษาตามระบบ Service Plan ทั้งนี้หากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีงบประมาณคงเหลือสามารถเสนอโครงการเพื่อให้มีการจัดหาแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ต่อไป
    ร่างตัวอย่าง โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว1010 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนแว่นสายตาผู้สูงอายุ “โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./CMทุก รพ.สต. ที่ได้แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG : Caregiver) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒

            ตามที่ สสอ.ขุขันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลุ่มเป้าหมายผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( CG :Caregiver ) เข้ารับการอบรมโครงการฟื้นฟูศักยภาพ Care Giver จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ ๒ จัดโดย อบจ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ โรงพยาบาลขุขันธ์  จำนวน 40 คน โดยค่าอาหารว่าง และค่าที่พัก เบิกจ่ายจาก อบจ.ศรีสะเกษ  ซึ่งสสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ  ผอ.รพ.สต./CMทุก รพ.สต. ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว266 ลว 17 ม.ค. 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม 

5. การจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) 

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ จะดำเนินการจัดอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มี ปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ) สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) ทั้งหมด ๒ รุ่น ดังนี้
            รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัคร 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
            
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
                        ปิดรับสมัครวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ACAI ชั้น ๒ ตึกกรมการแพทย์ ๕ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว97 ลว 9 ม.ค. 2566 เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาความจำ (กลุ่มปกติ)สำหรับทีมบุคลากรทางสุขภาพ (หมอคนที่ ๒ และ หมอคนที่ ๓) (เป็นครู ก เพื่อถ่ายทอดต่อหมอคนที่ ๑ อาสาสมัครในชุมชน) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

6. ขอส่งคำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๗๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอำเภอขุขันธ์
            เนื่องด้วย อำเภอขุขันธ์ มีผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องดูแลต่อเนื่อง มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลให้การดูแลไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างจำกัด กับภาระงานที่มากขึ้น สิ่งสำคัญในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน  ความอดทน  ความเสียสละ กำลังใจ  การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  การดูแลสุขภาพผู้ป่วยและครอบครัวที่บ้านแบบบูรณาการก่อให้เกิดผลแบบองค์รวม ทั้งกายจิตและสังคมมีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้  โดยมีกลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง และโรคทางจิตเวช โดยมีเป้าหมายในการลดการเกิดโรค ลดภาวะแทรกซ้อนลดความพิการ ลดการตายและลดภาระค่าใช้จ่าย จุดเน้นคือ การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
            ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอำเภอขุขันธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์  อำเภอขุขันธ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอำเภอขุขันธ์ โดยมี นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานกรรมการ  , สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ , ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง นางอังคณาลักษณ์ แสวงดี และนายสุเพียร คำวงศ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 ดาวน์โหลด  สั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๗๙/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอำเภอขุขันธ์ คลิก

7. เรื่องแจ้งจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว หน.ศสม.ห้วยเหนือ
    7.1 รพ.สต.ที่มีงบประมาณโอนมาแล้ว  ให้ดำเนินงานนำเสนอ care plan คือ หลังปี 65 / รพ.สต.ใด ยังไม่นำเสนอ care plan ปี 66 : ให้ดำเนินการด้วย ประชาชนจะได้รับงบการดูแล จะได้ไม่เสียโอกาส
    7.2 ถ้า รพ.สต.และ อบต.ใด ยังมีการเบิกค่าใช้จ่ายงบ LTC ไม่ครบคลอบคลุม พื้นที่ห้วยเหนือ ยินดีเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ขอให้ประสานมาได้ ซึ่งขณะนี้ มีต่างอำเภอ,ต่างจังหวัด ขอมาดูงานในพื้นที่ เยอะคะ
    7.3 คลีนิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลขุขันธ์ คลินิกเปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
    7.4 วัคซีน covid-19 ศสม.ห้วยเหนือ บริการฉีดทุกวันในเวลาราชการ
งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2566
            ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อน การดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์สามารถดูแลกันเอง และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมถึงบุคลากรในวัดมีสุขภาพดี และส่งเสริมให้วัดเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพที่มีความปลอดภัย ปลอดโรค โดยในปี ๒๕๖๖ จึงได้มีเป้าหมายในการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ดังนี้
            ๑. วัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐
            ๒. วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ๑ แห่ง/ ๑ จังหวัด 
            ๓. พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - พระ อสว.) ๑ รูป/ตำบล
            ๔. พระสงฆ์มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๒๐
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่าน แจ้งผู้รับผิดชอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ
 ข้อมูลพระคิลานุปัฏฐาก อำเภอขุขันธ์  ปีงบประมาณ 2566 จากคณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์  จำนวน 24 รูปจากตำบลซึ่งยังไม่มีพระ อสว. ที่สนใจลงทะเบียนเข้าอบรมพระคิลานุปัฏฐาก แบบออนไลน์ 70 ชั่วโมง กรมอนามัย ผ่านโปรแกรม MOOC Anamai ส่งข้อมูลให้ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี คลิก  
 ข้อมูลพระสงฆ์สามเณรอาพาธติดเตียง อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2566 คลิก
        ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญ และกล่าวยกย่องเรื่องการอุปัฏฐาก อีกทั้งยังสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนใส่ใจเรื่องการอุปัฏฐากเป็นสำคัญด้วย พระพุทธเจ้าทรงยกย่องการอุปัฏฐากภิกษุที่อาพาธ ถึงพระองค์ก็ทรงตระหนักถึงการอุปัฏฐากภิกษุที่อาพาธเป็นอย่างยิ่ง ดังพระพุทธพจน์สรุปไว้ว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺ เหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺ เหยฺย” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2535) “ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะพยาบาลเรา ก็จงพยาบาลภิกษุอาพาธเถิด”


ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว880 ลว 9 ก.พ. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.แจ้งผู้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขับเคลื่อนการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ปีงบประมาณ 2566

2. คู่มือเกี่ยวกับงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
 Infographic พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สำหรับพระสงฆ์ คลิก
 สมุดบันทึกสุขภาพพระสงฆ์  คลิก
 คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 คลิก
  คู่มือแนวทางการดำเนินงานและการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่รอบรู้ด้านสุขภาพ ปี2565 คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก คลิก
 แนวทางหลักเกณฑ์คัดเลือกพระคิลานุปัฏฐาก ดีเด่น คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักศุตรพระคิลานุปัฏฐากขั้นตัน (35 ชั่วโมง) คลิก
 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (70 ชั่วโมง) คลิก 
ที่มา : ระบบข้อมูลวัดส่งเสริมสุขภาพ(Health Temple) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. สื่อคลิปวีดีโอ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


4. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับพระสงฆ์ ตามเกณฑ์ของ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
1. การตอบแบบสำรวจออนไลน์การจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) 
            ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งตอบแบบสำรวจออนไลน์การจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น
            สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอรพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานคนพิการ ทุก รพ.สต. ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีในการสำรวจการจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly) 7 ด้าน ของหน่วยบริการในอำเภอขุขันธ์ ปี 2566  จึงขอคืนข้อมูลผลการสำรวจรายหน่วยบริการให้ทุก รพ.สต./หน่วยบริการได้เก็บไว้ เผื่อเกรงว่าท่านตอบคำถามนิเทศงานไม่ตรงกับที่ได้รายงานข้อมูลมา และใช้ประโยชน์ในการดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนคนพิการของหน่วยบริการของท่านให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ดาวโหลดข้อมูล คลิก


ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก 0033.011/ว 1091 ลว 21 กุมภาพันธ์  2566 เรื่อง  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจออนไลน์การจัดระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Ranking Disabilities Friendly)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน
            ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖-๒๕๖๘ ประเด็นผลักดันให้ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดยพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับหน่วยบริการ (หมอพร้อม DID) เป็นระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้มารับบริการ  เพื่อเข้าถึงข้อมูลประวัติการเข้ารับการรักษาของผู้รับบริการในหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งข้อมูลเข้าระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (Personal Health Record PHR) บนแอปพลิเคชันหมอพร้อม  และได้กำหนดความครอบคลุมของประชาชนหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ลงทะเบียนดิจิทัลไอดี  เป็นตัวชี้วัดการดำเนินงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นหน่วยลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนเพื่อมีดิจิทัลไอดี ครบทุกแห่งแล้ว นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอให้หน่วยบริการทุกแห่งดำเนินการพิสูจน์ ตัวตนผู้มารับบริการและบุคลากรสาธารณสุข ดังนี้
            ๑. ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการทุกแห่ง ให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
            ๒. เร่งรัดประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนลงทะเบียนดิจิทัลไอดีในประชาชนให้ครอบคลุม ร้อยละ ๑๕ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และครอบคลุมรอยละ ๒๕ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
            คู่มือดำเนินงาน/สื่อประชาสัมพันธ์  คลิก
            สื่อวีดีโอ สำหรับเจ้าหน้าที่พิสูจน์ตัวตน 
            สื่อวีดีโอ สำหรับประชาชนพิสูจน์ตัวตน

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 466 ลว 25 มกราคม 2566 เรื่อง  การลงทะเบียนดิจิทัลไอดีบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน  

2. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 และ ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2565 และ ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทอง จำนวน 76 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 648,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี    
        ขอขอบคุณ  นายสรวย  ศรีสุวรรณ์ #นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกันทรารมย์ , ผอ.รพ.สต.บ้านโคกโพน และ ผอ.รพ.สต.บ้านบ่อทอง ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลกันทรารมย์  เพราะทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้
ที่มา : 
1. เพจเฟสบุก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ : https://www.facebook.com/khukhanpho/posts/501067378868975
2. ที่ ศก 71405/ว24 ลว 6 ก.พ. 2566 เรื่อง  
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566

2. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายฯเข้าร่วมเป็นเกียรติและเสริมพลังใจแก่นักเรียนผู้สูงวัยในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัย ) อบต.ห้วยเหนือ
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติและเสริมพลังใจแก่นักเรียนผู้สูงวัย  ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัย ) อบต.ห้วยเหนือ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชา #องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุได้ร่วมพบปะ ด้วยกิจกรรมไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย และส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ลดภาวะโรคซึมเศร้า อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 71201/5  ลว 14 ก.พ. 2566 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงวัย ) อบต.ห้วยเหนือ

3. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายฯเข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล 
        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล โดย คณะเจ้าหน้าที่  CM และCG โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน จำนวน 48 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 288,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี        
        ขอขอบคุณ  นายเลียบ ดวงสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล ,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล , ผอ.รพ.สต.บ้านโนน ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลศรีตระกูล  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน #คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณ  โอกาสนี้
ที่มา : 
1. เพจเฟสบุก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ : https://www.facebook.com/khukhanpho/posts/508583891450657
2. ที่ ว1/2566  ลว 16 ก.พ. 2566 เรื่อง  
ขอเชิญประชุม