"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์)

  งานดูแลผู้สูงอายุ/LTC &COC

1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Flow of Management: ภาวะสมองเสื่อม

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากพื้นที่จัดทำ Flow of Management เพื่อรักษาในระบบ DMS Care Tools ด้านการดูแลผู้สูงอายุทั้ง 4 ด้าน จากชุมชน รพ.สต. ถึงโรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นและประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ตลอดจนผ่านการยืนยันจาก ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือบุคลากรผู้รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุในสังกัดของท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น เนื่องจากเป็นการทำประชาพิจารณ์ (Public Hearing) จากผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ โดยสามารถ พิจารณ์ Flow of Management ภาวะสมองเสื่อม และแสดงความคิดเห็นตาม QR Code แบบฟอร์ม การรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
            
ขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (Public Hearing) Flow of Management: ภาวะสมองเสื่อม ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงตามบริบทของพื้นที่ คลิก

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3604 ลว 12 มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Flow of Management: ภาวะสมองเสื่อม
2. สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ
            สสจ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรและ นวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่
            1.  ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น  1คน/อำเภอ ได้แก่ นางบุญสนิท ตำบลคีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด
            2. นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น
อย่างน้อย ๑ เรื่อง/อำเภอ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคหลดเลือดสมองอย่างไร้รอยต่อ รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ
            3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ดีเด่น ๑ ตำบล/อำเภอ ได่แก่ เทศบาลตำบลขุนหาญ  ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ
            4. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager ดีเด่น 1คน/อำเภอ ได้แก่ น.ส.ยุพดี พันธ์ไผ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านน้ำท่วม ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย
            5. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ Caregiver ดีเด่น 1คน/อำเภอ ได้แก่ น.ส.อุทัยรัตน์ พวงลา รพ.สต.หนองกุง อำเภอโนนคูณ
            6. ชมรมผู้สูงอายุ ดีเด่น  1ชมรม/อำเภอ ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุบ้านดูนบ้านสิม ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์
            7. บุคลากรที่ขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ดีเด่น   ได้แก่ นางโสพิน พิมเทพา นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.ศรีสะเกษ
ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3619 ลว 12 มิ.ย. 2566 เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ

3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลตำบลศรีสะอาดที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกภายใต้แบบชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการตามบริบทประเทศไทย 
        สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดีกับ เทศบาลตำบลศรีสะอาดที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกภายใต้แบบชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการตามบริบทประเทศไทย  ซึ่ง กรมอนามัย ได้เชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมและรับตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age – Friendly Communities)  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ด่วนที่สุดที่ สธ 0941.03/ว4821 ลว 22 มิ.ย. 2566 เรื่อง  เข้าร่วมประชุมและรับตราสัญลักษณ์ชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age – Friendly Communities)

  งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. การคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านพระสงฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ

            ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประกวดและคัดเลือกบุคคล องค์กรและนวัตกรรมดีเด่นด้านพระสงฆ์ระดับจังหวัด เพื่อส่งเข้าประกวดบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านพระสงฆ์ เขตสุขภาพที่ 10 โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกผลงาน 4 ประเภท ดังนี้
            ๑. วัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่น
            ๒. วัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ ดีเด่น
            ๓. พระศิลานุปัฏฐาก ดีเด่น
            ๔. พระสงฆ์ต้นแบบ ดีเด่น
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านพระสงฆ์ระดับจังหวัด โดยสามารถส่งเอกสารผลงานแต่ละประเภทที่สนใจ ได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sornnarin.nu1998@gmail.com ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตาม QR code ท้ายหนังสือนี้
            เอกสารและเกณฑ์การประกวดฯ คลิก
            ส่งเอกสารผลงาน คลิก

ที่มา : ที่ ศก 0033.007/ว3607 ลว 12 มิ.ย. 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคล องค์กร และนวัตกรรมดีเด่นด้านพระสงฆ์ จังหวัดศรีสะเกษ

งานฟื้นฟูสมรรภาพคนพิการ
(ไม่มี)

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ทบทวนการเข้าใช้งานระบบ Smart Card สสจ.ศรีสะเกษ 
เรียน ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานไอที รพ.สต.ทุกแห่ง 
         - เพื่อโปรดทราบ 
         - ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งให้ รพ.สต./หน่วยบริการทุกแห่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งาน ระบบ Smart Card เพื่อให้เข้าถึง ข้อมูลในระบบ HDC เพื่อ ติดตาม ประเมินผลข้อมูล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.ผ่าน ระบบ WEBEX Meeting นั้น  หากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในหน้วยบริการของท่านยังเข้าใช้งานไม่ได้  สามารถทบทวนการเข้าใช้งานได้ผ่านคลิปด้านล่างนี้
ที่มา : ที่ ศก0033.011/95 ลว 13 มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานSmart Card ในระบบ HDC

2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
            จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212/8584 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด 
ที่มา : ที่ ศก 0033/ว7052 ลว 12 เม.ย. 2566 เรื่อง ย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยเคร่งครัด
หมายเหตุเพิ่มเติมจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สัญจรครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  คลิก

2. จังหวัดส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ 
        ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รับมอบหมายให้รวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” เนื่องจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ขอปรับเกณฑ์เป้าหมายตัวชี้วัดที่ร้อยละ 57.2 ของประชาชน มี ดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 และปรับเกณฑ์การประเมินรอบ 6 เดือน จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 5 , รอบ 12 เดือน จากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 10 นั้น
           กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าว ได้ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้
       จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
ที่มา : ที่ ศก0033/ว9273 ลว 23 พ.ค. 2566 เรื่อง ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทย มี ดิจิทัลไฮดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการ สุขภาพแบบไร้รอยต่อ

4. ข้อมูลกิจกรรมสมรรถนะ ปีงบประมาณ 2566 ดู 2เรื่อง
 ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 คลิก
  เดือนละอย่างน้อย 2 เรื่องขึ้นไปโดยเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล3มิติ(ถูกต้อง , สอดคล้อง , ครบถ้วน+สมบูรณ์) คลิก
ผลงานOne Pageสสอ.ขุขันธ์ ปีงบฯ 2566 ถึง ณ วันนี้ ดังนี้

5. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
               จากสถานการณ์การถูกโจมตี หรือการคุกคามระบบสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ จากผู้ไม่ประสงค์ดีเกิดขึ้นในหลายหน่วยงาน  กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการดำเนินงานด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น สำนักงานสาธารณสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ในหน่วยงานขึ้น
            ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์  จึงขอส่งประกาศและแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางเดี่ยวกัน
            1. ที่ ศก 0033/ว 10200 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
            2. ที่ ศก 0033/ว 10199 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : ที่ ศก 0033.011/ว 3621 ลว 13 มิ.ย. 2565 เรื่อง ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
หมายเหตุ
       ดูย้อนหลัง...การอบรมเชิงปฏิบัติการ" หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (Data Governance and Cyber Security and PDPA)" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2565 บรรยายโดย นพ.อนันต์  กนกศิลป์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
 

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
1. นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ 
            เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ หัวหน้างานดูแลผู้สูงอายุ/LTC สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม รับฟังและพิจารณาการนำเสนอ Care Plan ปี2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือใหญ่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรือคัน และ #โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม06 จำนวน  224 ราย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,344,000บาท ผ่านไปได้ด้วยดี  
      ขอขอบคุณ  นายเจตน์จิตร สัมพุทธานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต.บ้านปรือคัน , ผอ.รพ.สต.บ้านปรือใหญ่ , ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 ,ประธานศูนย์ฯ และคณะอนุกรรมการฯ  และ ทีมงาน CM CG และCCGทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย LTC ในพื้นที่ตำบลปรือใหญ่  เพราะ ทุกท่านคือกำลังสำคัญร่วมขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน คนขุขันธ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ขอขอบคุณ  มา ณโอกาสนี้

ที่มา : ที่ ศก(สปสช) 71301/ว2 ลว 1 มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง