"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (อัจฉรา ประสงค์จินดา)

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข


งานการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก


งานควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์

1. โครงการสร้างเยาวชนด้วยคนสามวัยให้เมืองขุขันธ์
       วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อำเภอขุขันธ์ โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขุขันธ์ (พชอ.ขุขันธ์) เครือข่ายประชาสังคม พลังบวรขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3 ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประชุมชี้แจง โครงการสร้างเยาวชนด้วยคนสามวัยให้เมืองขุขันธ์ แก่ คุณครูโรงเรียนขยายโอกาส 31 แห่ง เพื่อจัดทำโครงงาน แก้ปัญหาป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนและชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและลดนักดื่มนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียน ปีละ 10 % และแกนนำนักเรียนจะไปชักชวนพ่อแม่ และญาติสนิทในหมู่บ้านชุมชนให้เลิกเหล้าและบุหรี่ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพราะ สังคมที่ดีสามารถออกแบบและสร้างขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย

        วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. อำเภอขุขันธ์ โดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขุขันธ์ (พชอ.ขุขันธ์) เครือข่ายประชาสังคม คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พลังบวรขุขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ประชุมเสวนาเพื่อขับเคลื่อน โครงการสร้างเยาวชนด้วยคนสามวัยให้เมืองขุขันธ์ แก่คณะสงฆ์อำเภอขุขันธ์ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ พลังบวรขุขันธ์ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาป้องกันนักดื่มนักสูบหน้าเก่าในหมุ่บ้านและชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันและลดนักดื่มนักสูบหน้าเก่าในหมู่บ้านชุมชน ปีละ 10 % และช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานบุญประเพณีต่างๆ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ เพราะ สังคมที่ดีสามารถออกแบบและสร้างขึ้นได้จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย
ที่มา: ที่ ศก 0433/ว 697 ลว 13 มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญประชุม

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และสุรา สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และ รพ.สต. และรับการนิเทศเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่/สุรา ในสถานพยาบาล
        วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมนายเเพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายสมัย จำปา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา ประสงค์จินดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และสุรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้การบันทึกข้อมูลการคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และสุรา ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีนายเเพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมร่วมรับการนิเทศเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานคลินิกเลิกบุหรี่/สุรา ในสถานพยาบาล โดยคณะผู้นิเทศฯ จากสำนักงานป้องกันควบคมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
          สำหรับผลการดำเนินงานการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราอำเภอขุขันธ์พบว่า ร้อยละการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราเท่ากับร้อยละ 57 (เป้าหมายร้อยละ 70) และผลการดำเนินงานการบำบัดผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราเท่ากับร้อยละ  86 และ 79 ตามลำดับ (เป้าหมายร้อยละ 80) ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ รพ.สต. ทุกเเห่งเร่งรัดดำเนินการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และดื่มสุราในพื้นที่ รวมทั้งส่งต่อผู้ติดบุหรี่และสุราเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่ถูกต้องต่อไป

นายเเพทย์ศรีไพร ทองนิมิตร รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                    การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และสุรา 

ที่มา: ที่ ศก 0033.013/ว 3808 ลว 21 มิ.ย. 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดกรองและบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่และสุรา
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย