"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมออนไลน์ประจำเดือนตุลาคม 2559 (อ.สุเพียร)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. ตามที่ กศน. อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ตามโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณ สุขตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0933.03/2242 ลง 23 มีนาคม 2559 รุ่นที่1 ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 19 กันยายน 2559 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ การอบรมฯหลักสูตรดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีจำนวนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 70 ชั่วโมง) ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 22 คน  ซึ่งจะมีพิธีมอบใบประกาศ ณ กศน.อำเภอขุขันธ์ ในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.  


           ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.หรือเจ้าหน้าสาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุที่มีเป้าหมายอบรมฯเข้าร่วมในพิธีมอบใบประกาศสำเร็จหลักสูตร อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 70 ชั่วโมง) ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ที่มา : ที่ ศธ 0210.7004/510 ลง 6 ก.ค. 2559 เรื่อง โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ
  
2. ขอแจ้งเพื่อทราบ... หน.รพ.สต.ที่มีกลุ่มเป้าหมายฯ แวะรับแว่นตาผู้สูงวัยในพระเทพรัตนฯได้ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์...ลงชื่อรับกับคุณศิริพร กัญญาโพธิ์ ได้ในวันเวลาราชการ

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากทุก รพ.สต.ทุกแห่ง
ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ สำรวจการจัดการมูลฝอยใน รพ.สต.   รวบรวมและส่งไปให้สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทาง E-mail : env.bha@hotmail.com และ envocc_ssk@hotmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ให้จงได้


​คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อกรอกแบบสำรวจ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGipSDdcn16kIXwg0zvUDzll5EYbO9cMQ97TimKQNUdym_2w/viewform


​คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อตรวจสอบรายงาน


ที่มา : ที่ศก 003.012/ว 5942 ลง 28 กันยายน 2559 เรื่อง การสำรวจระบบการจัดการมูลฝอยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ด้วย สภากาขาดไทยได้จัดทำโครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ๖๐ ปี โดยการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคตาให้พระภิกษุ และแม่ชี ในจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๓๐ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายน ๒๔๔๙ ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าสาธารณสุข ทุก รพ.สต.ออกตรวจคัดกรอง ค้นหา พระภิกษุ แม่ชี นักบวช ที่ด้อยโอกาสที่มีปีญหาเกี่ยวกับต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อนํ้าตาอุดตัน โรคเกี่ยวกับเปลือกตา และส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แบบมานี้ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๙


​คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อสำรวจคัดกรอง/ค้นหาฯ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9ZUJpYJHRnGoI9rzhGMCTcuXinLBGct9JnsPIwG9TaCK4uQ/viewform

​คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmTF7PVoRk1xqOYS_8JUT4kLuS09-PosvbG_MIF9Cp8/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ศก 003.007/ว 5964 ลง 29 กันยายน 2559 เรื่องการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รักษาโรคตาของสภากาชาดไทย