"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ปี พ.ศ. 2559


           ด้วยสมเด็จพระเทพฯ องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์ของสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิ ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานตาม"โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 - 2562 ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้และอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร" โดยห้างแว่นท็อปเจริญได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสายตาดี สามารถประกอบอาชีพไม่เป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร บัดนี้ อำเภอขุขันธ์ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้รับแว่นตาและนำไปส่งมอบถึงผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ ทุกรพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีและเป็นธุระนำส่งแว่นตาฯมอบแด่ผู้สูงวัยที่เป็นเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ