"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. ข้อมูลจากรายงานในแบบสำรวจเป้าหมายการตำบล LTC  จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560  ดังนี้

ตอนนี้  ขอความร่วมมือตำบลที่เป็นเป้าหมายของอำเภอขุขันธ์ เริ่มดำเนินการได้เลย ตั้งแต่...การค้นหา/แยกผู้ป่วย ทั้ง 4 ประเภท  เพื่อเตรียมขอรับงบฯ จาก สปสช. เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการ LTC  และที่สำคัญเตรียมเปิดบัญชีไว้นะครับ...สปสช.รับอยู่แล้ว เตรียมการล่วงหน้าไวเลย ครับ...

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการของบประมาณตำบล LTC 
1. แบบฟอร์ม รายชื่อผู้สูงอายุพึ่งพิงสำหรับตำบล LTC ปี 2559 และตำบล LTC ปี 2560
2. แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการของ อปท.(สำหรับตำบลที่สมัครใหม่ปี 2560)
และให้สำเนาบัญชีกองทุน LTC ที่เปิดใหม่ชื่อ “บัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ.....(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง” ทั้งนี้ ขอให้ รพ.สต.ในตำบลเป้าหมาย LTC อำเภอขุขันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 แห่ง เร่งรัดดำเนินการและจัดส่งให้ สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2559 เพื่อสสอ.ขุขันธ์จะได้สรุปและรวบรวมนำส่งให้ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 พ.ย. 2559 นี้(ตามหนังสือในสารบัญ) 

สำหรับแบบฟอร์มข้อที่ 1. ให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ไปที่ sopin_2007@hotmail.com ภายในเวลาที่กำหนด

สำหรับ ตำบลเป้าหมาย LTC อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 เรียงลำดับตาม รพ.สต.ดังนี้ 
2. โปรแกรม Thai COC อยู่ที่ลิงก์ https://backend.thaicarecloud.org/sign-in/login
       สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ส่ง จนท.ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมอบรมฯ และตามหนังสือที่อ้างถึงโรงพยาบาลศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Thai COC ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐.น. ณ ห้องประชุมกิตติรังษี โรงพยาบาลศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพือสนับสนุนการจัดบริการผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงทุกกลุ่มวัย ทุกกลุ่มภาวะพึ่งพิง ครอบคลุมมากกว่า 22 กลุมโรค ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแกน และกรมการแพทย กระทรวงสาธารณสข ตามรายละเอียดแจ้งเเล้วนั้น

       โปรแกรม Thai COC นี้จะสนับสนุนนโยบาย DHS/Service Plan/Primary care duster/QOF และโอกาสพัฒนาในระยะต่อไป คือฐานข้อมูลผู้สูงอายุ/Care Manager/Caregiver/การเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อกับโปรแกรม Thai Refer เพื่อให้เครือข่ายการเยี่ยมบ้าน ของจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

        ในการนี้    จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
1.ผู้รับผิดชอบงานสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูลโปรแกรม Thai COC และเริ่มบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
๒. ผู้รับผิดชอบงานจัดการข้อมูลและรายงานผลผู้บริหารระดับอำเภอ ซึ่งสามารถควบคุมกำกับได้ผ่านหน้ารายงาน Dashbord COC ได้ทุกเดือน

ที่มา: หนังสือศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.008/ว 20183 ลง 2 พ.ย. 2559 เรื่อง การบันทึกข้อมูลโปรแกรม Thai COC

3. แนะนำโปรแกรมคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ที่ลิงก์ http://164.115.22.135/geriatrics/

✏️ ผู้พัฒนาโปรแกรมคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ (เจ้าของลิขสิทธิ์) คือ "กรมการแพทย์" ซึ่งกรมการแพทย์กำลังวางแผนที่จะดำเนินการถ่ายทอดอย่างเต็มรุปแบบ เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์ โดย ปีงบประมาณ 2560 มีแผนจัดอบรมทักษะการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ในทุกๆรายการคัดกรอง โดยอาจารย์ด้าน Geriatric medicine ในแต่ละด้าน จะเป็นผู้ถ่ายทอด รวมถึง การบันทึกลงโปรแกรมฯ ซึ่งจะดำเนินการภายในไตรมาส 1 และต้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณนี้ (เมื่อกำหนดการชัดเจนแล้วจะแจ้งให้กลุ่มนี้ทราบเป็นที่แรก) 

✏️ โปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อ "ทดแทนการคัดด้วยกระดาษ" และ "คนทำงานต้องมาสรุปและแปรผลเอง" ซึ่งจะสะดวกกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคัดกรองกับผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์คือเป็นเครื่องมือในการทำงาน ถ้าจะเปรียบเทียบก็คล้าย การวัดความดันดิจิตัล กับการวัดแบบปรอท ประมาณนั้นค่ะ ซึ่งถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะสะดวกใช้แบบใดก็ใช้แบบนั้น

✏️ โปรแกรมนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เหมือนกับฐานข้อมูล Hosxp หรือ JHCIS ที่ต้องการ summary ของข้อมูล จึงจะไม่นำมาเปรียบเทียบกัน

✏️ ก่อนนำผลบันทึกในระบบ 43 แฟ้ม (special PP) ก่อนจะได้ผลเราจะต้องดำเนินการคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถแบ่งวิธีออกได้ใหญ่ๆ เป็น 2 กลุ่ม คือ
1.  คัดกรองด้วยแบบฟอร์มกระดาษและนำผลที่คำนวณได้ มาลงใน special PP (ไม่มีฐานข้อมูลรายคน)
2. มีโปรแกรมที่จังหวัดเขียนขึ้นมาเอง นำผลไปบันทึกใน special PP
    - สามารถจำแนกฐานข้อมูลรายคน
    - ไม่สามารถจำแนกฐานข้อมูลรายคน
โปรแกรมคัดกรอง/ประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ที่กรมการแพทย์พัฒนาขึ้นนี้ สามารถตอบสนองผู้คัดกรองในกลุ่ม 1. คือใช้กระดาษแบบฟอร์มคัดกรอง และ กลุ่ม 2. ที่ไม่สามารถจำแนกฐานข้อมูลรายคน

✏️ รพ.สต. คัดกรองเฉพาะ BGS   รพช. ประเมิน GA ต่อ (เฉพาะที่เสี่ยง จะปรากฎชื่อและรายการให้ประเมินต่อ)
***ในระดับ รพช. สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการคัดกรอง BGS มาก่อน รพช. สามารถดำเนินการคัดกรองได้ โดยใช้เลข 13 หลัก เพื่อคัดกรอง BGS แล้วดำเนินการประเมิน GA ต่อ ในตัวที่เสี่ยง
*ข้อมูล จะ Link กัน ไม่มีการคัดกรอง/ประเมินซ้ำซ้อน

คู่มือ/เอกสาร 

ที่มา: ปิยะนุช ชัยสวัสดิ์  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (25 ตุลาคม 2559)

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษ อำเภอขุขันธ์ และสสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./ จนท.ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง ที่ให้ความร่วมมือใส่ใจในการค้นหา สำรวจข้อมูลพระภิกษุ และแม่ชีในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก จากหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพฯจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สำหรับผลการดำเนินงานฯ ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้


OK_โครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ(13 ต.ค. 2559) คลิกที่นี่


งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู น่าทำงาน 

      *** แบบสมัครเข้ารมโครงการสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ***

             ด้วยจังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการสถานที่ ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (Healthy workplace) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน/ส่วนราชการ นจัหวัดศรีสะเกษได้มีการพัฒนาสถานที่ทำงานหมีความสะอาดปลอดภัยทำให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับบริการได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

              ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ สถานทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อดำเนินการพัฒนาหน่วยงาน/สถานที่ทำงานตามเกณฑ์ฯ และขอประเมินรับรองจากจังหวัดศรีสะเกษ และกรมอนามัย ตามลำดับต่อไป โดยส่งใบสมัครฯและดิดต่อสอบถามเพิมเติมที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย สสอ.ขุขันธ์  

ที่มา: หนังสือ สสจ.ศก. ที่ ศก 0032/ว 19739 ลง 26 ต.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู น่าทำงาน