"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
ประชากรกลุ่มเป้าหมายงานและเป้าหมายผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดึงจาก43แฟ้ม และ HDC_OLD(16-8-2559) คลิกที่นี่
การคัดกรองผู้สูงอายุ(Basic Geriatric Screening : BGS) อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 แบบฟอร์มกรอก ผลการคัดกรอง

.......................................................................................................

1. ตามที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุขันธ์(กศน.อำเภอขุขันธ์) ได้เชิญจนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สุงอายุ(ในพื้นที่ซึ่งได้ส่งรายชื่อดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 20 ท่านแรกผ่านระบบรายงานออนไลน์ให้ สสอ.ขุขันธ์) ประชุมชี้แจงโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ(หลักสูตร 70 ชั่วโมง)  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอขุขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้


การอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมงปีงบประมาณ 2559 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 19 กันยายน  2559 จัดโดย กศน. อำเภอขุขันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามโครงการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณ สุขตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 0933.03/2242 ลง 23 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
   2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้ดูแลฯ 
   3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ

รายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 70 ชั่วโมง) ที่จะต้องเข้ารับการอบรมที่ กศน.ขุขันธ์ 20 ท่านแรก ที่กรอกชื่อเข้ามาในระบบรายงานฯ ดังนี้ 
คำนำหน้า
ชื่อ - สกุล
อายุ(ปี)
ที่อยู่(บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล)
รพ.สต.ที่ส่ง
นาย
เอกชัย คำผาง
47
21 ม.13 ต.สำโรงตาเจ็น
68 สำโรงตาเจ็น
นาง
ณัฐฎา หมดหลง
50
68 ม.1 ต.ห้วยสำราญ
69 นาก๊อก
นาง
มะลิจันทร์ วงษ์ขันธ์
34
186/1 ม.5 ต.ปรือใหญ่
57 ปรือคัน
น.ส.
มณีวิมล. กะตะศิลา
35
72ม.1ต.หนองฉลอง
73 นิคมซอยกลาง
นาง
สุรัตน์ คำพินิจ
38
303 ม.1 ตำบลปรือใหญ่
56 ปรือใหญ่
นาง
สุพรรณิการ์ ไชยนิล
39
20 ม.11 ตำบลจะกง
50 จะกง
นาง
พิมลวรรณ ไชยศรีษะ
33
12 ม. 3 ตำบลศรีสะอาด
49 ตะเคียนบังอิง
นาง
วนิดา ฉิมพินิจ
42
208 ม.11 ตำบลใจดี
51 ใจดี
นาง
ต้อม ทูขุนทด
48
44 ม.7ต.ปราสาท
67 บ่อทอง
นาง
ไพรวรรณ เมืองรัก
45
ม.3 ต.สะเดาใหญ่
59 หนองลุง
นาง
พยอม พงษ์วิเศษ
45
42 ม.5 ต.หัวเสือ
61 หัวเสือ
นาง
บุญมา สาระพงษ์
41
29 ม.4 ตำบลลมศักดิ์
71 วิทย์
น.ส.
มะลิวัลย์ ศรีมาศ
32
48 ม.7 ตำบลตาอุด
64 คลองกลาง
น.ส.
นิติยา บุญพามา
42
35 ม.3 ตำบลกฤษณา
70 กฤษณา
นาง
บุญมา ในทอง
39
3 ม.2 ต.ศรีตระกูล
74 โนน
นาง
สม คำสอน
44
29 ม.3 ต.ตะเคียน
62 ตะเคียนช่างเหล็ก
นาง
มะลิวัลย์ รูปคุ้ม
58
198 ม.1 ต.กันทรารมย์
48 โคกโพน
น.ส.
ประกอบ นาเนตร
29
152 ม.23 ต.โสน
55 ขนุน
น.ส.
จันทวรรณ บุญธรึ
20
40 ม.14 ต.โสน
54 หนองคล้า
นาง
นวนสวรรณ์ มูลจัด
44
45 ม.3 ต.โสน
54 หนองคล้า

# หลักสูตรการอบรมฯ แบ่งออกเป็น
ภาคทฤษฎี 40 ชั่วโมงภาค และปฏิบัติ 30 ชั่วโมง(10 วัน) มีหัวข้อเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
   1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และทดสอบก่อนการอบรม (ทฤษฎี 1 ช.ม.) 
   2. ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.) 
   3. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
   4. โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 2 ช.ม. ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
   5. ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ทฤษฎี 2 ช.ม. ปฏิบัติ 2 ช.ม.) 
   6. การช่วยเหลือเบื้องต้น (การตรวจร่างกายเบื้องต้น การเช็ดตัวลดไข้ การทำแผลไข้ (ทฤษฎี 3 ช.ม. ปฏิบัติ 2 ช.ม.) 
   7. การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการชราภาพ(ทฤษฎี 4 ช.ม.ปฏิบัติ 7 ช.ม.) 
   8. สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุการดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด(ทฤษฎี 3 ช.ม.ปฏิบัติ 2 ช.ม.)
   9. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
 10. การใช้ยาในผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 2 ช.ม.)
 11. สิทธิการดูแลผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
 12. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
 13. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
 14. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพช่องปาก(ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
 15. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
 16. บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
 17. การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
 18. การฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและสถานบริการ(ทฤษฎี 10 ช.ม.ปฏิบัติ 10 ช.ม.)
 19. การวัดผลประเมินผลการศึกษา(ทฤษฎี 1 ช.ม. ปฏิบัติ 1 ช.ม.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
   ระดับสำนักงานกศน. จังหวัดศรีสะเกษ    1. นางไศลรัตน์ แสงทอง 
   ระดับกศน. อำเภอขุขันธ์
   1. นางนงคราญ  แก้วจันทร์  ตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอขุขันธ์ 
   2. นายเนตร        แสงทอง   ตำแหน่ง ครู 
   3. นางประไพพักตร์  แท่นแก้ว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (โทร.091-0179399)

วิทยากร(จาก Cmuห้วยเหนือและรพ.สต.) อยู่ระหว่างการหารือ

ภาคีเครือข่าย 
   1. ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ 
   2. โรงพยาบาลขุขันธ์ 
   3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ 
   4. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ 
   5. รพ. สต. ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ 
   6. แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 
   7. กศน. อำเภอขุขันธ์

งานอาชีวอนามัย

 1.แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2559 ขอความร่วมมือเฉพาะ รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร  คลิกที่นี่
หมายเหตุ
# ปี 2558 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย
# ปี 2559 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.รพ.สต.ปรือคัน , รพ.สต.สมบูรณ์ ,รพ.สต.โนน ,รพ.สต.ตรอย ,รพ.สต.กวางขาว และ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น2. ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ โดยกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 19 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนั้น


     ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งๆ ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาสถานที่ ดังกล่าว โดยเบิกค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่มจาก สสจ.ศรีสะเกษ สำหรับเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ เบิกจากต้นสังกัดและขอให้ส่งชื่อตอบรับเข้าร่วมประชุมให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในวันที่ 12 กันยายน 2559  

    

 รพ.สต.ทุกแห่งกรอกชื่อส่งที่ลิงก์ด้านล่างนี้


 ตรวจสอบรายชื่อที่กรอกเข้ามาแล้ว ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

ที่มา: ที่ ศก 0032.012/ว 5543 ลง 31 ส.ค. 2559 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำแผนงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2560