"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. สรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ1ต.ค.58-20มิ.ย.59 เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการ
           สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับ รพ.สต.ทุกแห่ง สรุปผลการดำเนินงานถึง 1 ตค.58-20 มิย.59 รวบรวมส่ง สสอ.ขุขันธ์ เพื่อส่งต่อให้ สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานเสนอผู้ตรวจราชการ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ นี้  สำหรับ รพ.สต./หน่วยบริการที่ยังไม่ดำเนินการให้กรอกข้อมูลเข้ามาได้ภายในวันนี้ก่อนเที่ยง นะครับ (ส่งหลังวันที่กำหนดขออนุญาตลดคะแนน Ranking 2/2559 ตามส่วน และขออภัยเนื่องจากปรับรายงานที่ส่งมาใหม่ตามเขตสุขภาพที่ 10 รายงานเดิมมีข้อมูลไม่ครบ  ทั้งนี้รายงานผลงานตามจริง ในส่วนกิจกรรมไหนไม่ได้ดำเนินการขอให้ลง N/A -พี่โสพิณ สสจ.ศก.)
รายงานการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes1ต.ค.58-20มิ.ย.59 คลิกที่นี่
(ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ Cmu ห้วยเหนือ , รพ. สต. ใจดี , หนองคล้า และขนุน )

รายงานการคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2559  คลิกที่นี่
(ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ Cmu ห้วยเหนือ , รพ. สต. ใจดี , หนองคล้า  และหัวเสือ )

การดำเนินงาน ADL อำเภอขุขันธ์ปี 2559 คลิกที่นี่ 
(ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ Cmu ห้วยเหนือ , รพ. สต. ใจดี , หนองคล้า และหัวเสือ )

โรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด..ศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่ 
(ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ Cmu ห้วยเหนือ , รพ. สต. ใจดี  , หนองคล้า ,ทับทิมสยาม 06 และหัวเสือ )

การคัดกรองกลุ่มGeriatric syndromes อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่ 
(ที่ยังรายงานไม่ครบถ้วน ได้แก่ Cmu ห้วยเหนือ , รพ. สต. ใจดี , หนองคล้า , ขนุน ,ปรือคัน ,ทับทิมสยาม 06 และหัวเสือ )

หมายเหตุ
แบบกรอกคัดกรองผู้สูงอายุ สำหรับ รพ.สต. ปี 2559 ของกระทรวงฯล่าสุด คลิกที่นี่เพื่อโหลด 


2. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมลำดวนทองโรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่าน ผอ.รพ.สต.ในสังกัดฯทุกแห่ง แจ้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และผู้รับผิดชอบงานผู้พิการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังมีรายชื่อด้านล่างนี้ เข้าร่วมเข้ารับการอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมไปที่อีเมล์ของผุ้รับผิดชอบงาน สสจ.ศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว ที่อีเมล์ sopin_2007@hotmail.com เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุลตำแหน่งชื่อสถานที่ทำงาน
1นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ขุขันธ์
2นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการรพ.สต.วิทย์
3นายชยพล เสนาภักดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.ขนุน
4น.ส.อนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.อาวอย
5น.ส.สุจิตรา ชาติตะคุพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.สต.นาก๊อก
6นางสิริพร ศรีอินทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.สมบูรณ์
7นายนะรา กุลวุฒินักวิชาการสาธารณสุขรพ.สต.กันจาน
8น.ส.รติยากร ชวดพงษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.สำโรงตาเจ็น
9นางชนากานต์ นามโคตรจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.บ่อทอง
10นางณัฎฐา ใชยมาศพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.สต.หัวเสือ
11นางสร้อยฟ้า พรมงามพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.โนน
12นายเชียรชัย นอกไธสงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.หนองคล้า
13นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตะเคียนบังอีง
14นางพัทยา ว้นสุดลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตรอย
15นางเพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.โคกเพชร
16นางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.นิคมซอยกลาง
17นางพีรภา จินดาวงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.โคกโพน
18นางรัตนา วรสารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขุขันธ์
19นางจันทรา มะลิพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.ปรือใหญ่
20นายบริญญา รัตนพันธ์ผอ.รพ.สต.รพ.สต.ปราสาท
21น.ส.อภิรดี อินทรบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.หนองลุง
22นางสุพิทยา โมฆะศิรินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.กฤษณา
23นายสมคิด อ่อนคำจพ.สาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.ปรือคัน
24น.ส.ภัทราวดี คำศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานรพ.สต.ใจดี
25นายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.จะกง
26นางเขมจิรา วิลาวรรณจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงานรพ.สต.ทับทิมสยาม06
27นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.กวางขาว
28น.ส.นันท์นภัส ลีลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.คลองกลาง
29นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
30นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศสม.ห้วยเหนือ

3. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุทางด้านกายและใจ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุส่งเสริมการเรียนรู้ และต่อยอดความรู้ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายใจในชุมชน ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30- 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

      ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์  ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.วิทย์ อาวอย ตะเคียนบังอีง โคกเพชร นิคมซอยกลาง กวางขาว และCMU ห้วยเหนือ แจ้งผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน ดังมีรายชื่อข้างล่างนี้ เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะผู้สูงอายุด้านกาย และใจเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว ทั้งนี้ สสอ.ขุขันธ์ ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมไปที่อีเมลของผู้รับผิดชอบงานสสจ.ศรีสะเกษ ที่อีเมล์ sopin_2007@hotmail.com เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุลตำแหน่งชื่อสถานที่ทำงาน
1นายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสสอ.ขุขันธ์
2นายวินิจ มนทองนักวิชาการสาธารณสุช ชำนาญการรพ.สต.วิทย์
3น.ส.อนัญญา พันธ์ทองเจ้าพนักงานสาธารณสุขรพ.สต.อาวอย
4นางกวิศรา สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตะเคียนบังอีง
5นางเพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.โคกเพชร
6นายอิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก
7นางรัตนา วรสารพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลขุขันธ์
8นางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.กวางขาว
9นางสมจันทร์ บัวเขียวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศสม.ห้วยเหนือ

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ1. ด่วนที่สุด อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น หรือสามล้อโยก และรายงานให้อำเภอทราบภายในวันนี้13 กรกฎาคม 2558
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAlrShs1_q7H7ZyflWEha1q55zI99QOS8TdU0z0ovYfzU5Q/viewform
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงาน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dx3YQAed3QwXsrSyH6iCVYhL48TC458n-9ucrdzsx_Q/edit?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 3847 ลง 11 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ต้องการรถเข็นหรือสามล้อโยก

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันกรอกแบบสำรวจ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ประสงค์จะส่งต่อมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปี 2559 เสร็จครบทุกแห่ง(100%) https://docs.google.com/forms/d/12tTAatxQFxPotViGL3QJqdQa9pqd1_quLwxLDD6xRGU/viewform
      ตรวจสอบข้อมูลฯ​ที่ลิงก์นี้ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pTgjbS2pUQrZzfI2FFIR4OFPWT0P0xC4UMbDEPICfY/edit?usp=sharing
ที่มา: สสอ.ขุขันธ์ สั่งการในที่ประชุมประจำเดือน เมื่อ 6/7/2559

2. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2559 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงต่อการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายได้ตระหนักถึงปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ และได้รับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ในหัวข้อเรื่อง "คัดแยกขยะที่ต้นทาง  ลดโรคร้าย  คลายโลกร้อน" โดยดำเนินการดังนี้ 
        1) จัดกิจกรรมรณรงค์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันเวลา ดังกล่าวและดำเนินการ big cleaning day 
        2) สรุปผลการดำเนินงานพร้อมภาพกิจกรรมขึ้นบนเวป รพ.สต.ของท่าน หรือแชร์ส่งผ่าน facebook ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เพื่อแชร์ต่อเพจวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยหรือ dachanee.m@gmail.com เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ผู้ประกอบการสถานบริการในพื้นที่ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน


          สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.บ่อทอง โดย ผอ.สมสนอง พันธ์จันทร์  ที่ได้ให้ความสำคัญกับจุดเล็กๆในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เริ่มจากการคัดแยกขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในบ้าน/สถานที่ทำงาน ทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ Healty Work Place นับเป็นแห่งแรกที่ได้ดำเนินการและส่งภาพถ่ายกิจกรรมเชิงประจักษ์มาในเฟส สสอ.ขุขันธ์ https://www.facebook.com/khukhanpublichealth และได้ถูกแชร์ต่อให้งานอนามัยสิ่งแวดล้อม สสจ.ศรีสะเกษ ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/422798607810479/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และขอบคุณ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง โดย ผอ.วีระวัฒนื รัศมี ที่ให้ความสำคัญกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการร่วมรณรงค์ "คัดแยกขยะที่ต้นทาง  ลดโรคร้าย  คลายโลกร้อน" ในครั้งนี้ 

ที่มา: ที่ ศก 0032/ว.11802 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2559 เรื่อง ขอเชิญจัดกิจกรรมรณรงค์ในงาน"วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย" ประจำปี 2559

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้หน่วยบริการ สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดทำมาตรการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 สำหรับทุกหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ สสอ. และรพ.สต.ให้ดำเนินการทำแบบสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ http://survey.moph.go.th/public/  และปฏิบัติตามขั้นตอนคร่าวๆดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 3


ขั้นตอนที่ 4
ตรวจสอบหน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่
สรุปข้อมูลคอมพิวเตอร์และไอที ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ

2. ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2559 ขอบคุณคณะ จนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย
 ตรวจสอบข้อมูลที่ลิงก์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Pe3_JcM_YWrdn5PK-T1jNnJM9GI_VE2YR1GJQB2XXkM/edit?usp=sharing

3. สสจ.ศรีสะเกษ ได้อัพโหลดมาตรฐานการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และอ้างอิง