"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้ติดตามการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3(พ.ศ. 2556 ถึง 2559) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศให้บรรลุ 3 เรื่องคือ ความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1) เพื่อพัฒนาส้วมครัวเรือนให้เหมาะสมในการรองรับต่อการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2) เพื่อให้ประเทศไทยมีส้วมสาธารณะได้มาตรฐานสะอาดเพียงพอปลอดภัย

3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกสุขลักษณะ

4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีในการสำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว 2) ร้านจำหน่ายอาหาร 3) ตลาดสด 4) สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6) สถานศึกษา 7) โรงพยาบาล​ 8) สถานที่ราชการ 9) สวนสาธารณะ 10)ศาสนสถาน 11) ส้วมสาธารณะริมทาง 12) ห้างสรรพสิน/ค้าศูนย์การค้า

และ สสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมส่งรายงานต่อให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ หรือทางอีเมล์ evocc_ssk@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJkpARZrDWuEWxtWvSBVDNXBoP3BVQg6OoX_zcBt2q0/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.1607 ลง 22 เม.ย. 2559 เรื่อง สำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย

2. ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับการอบรมฯได้ดำเนินการจัดส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นี้


        คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7RGFVM3VKV2o1djA/view?usp=sharing


หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติ สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ต่อไป คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดาวโหลดhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7aXlVSF9nYkxFMlU/view?usp=sharing


งานอาชีวอนามัย

1. ระบบรายงานข้อมูลจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สสจ.ศรีสะเกษ 
       เนื่องจาก การดำเนินงานด้านระบาดวิทยาจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์จัดทำฐานข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ทุกปีแต่จากการดำเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษพบส่วนขาดของฐานข้อมูลโรคและการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการพัฒนาการออกแบบ การออกรายงานข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบการให้บริการของบริการ 43 แฟ้ม โดยเข้าใช้แรงงานระบบได้ที่


        เราจะสังเกตพบว่า ภาพรวมข้อมูลงานอาชีวอนามัยของอำเภอขุขันธ์ ประมวลผลดึงข้อมูลออกมาแล้ว ไม่พบข้อมูลแม้แต่รายเดียว

         วิธีแก้ไข คือ ให้ จนท.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ปฏิบัติตามการให้รหัสใช้แนวทางจากเอกสารขององค์การอนามัยโลกเรื่อง International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10 ) in Occupational Health [2] โดยมีหลักการในการให้รหัสโรคหรืออาการ ที่เกิดจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม (occupational and environment disorders) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้

           1) การวินิจฉัยหลัก (Principle Diagnosis) ลงเป็นรหัสโรคหลัก (Primary Code) ตามกฎเกณฑ์ของ ICD-10
           2) การบ่งบอกว่าเป็นโรคจากการทำงานหรือสิ่งแวดล้อม ทำโดยการให้ใช้รหัสเสริม (Secondary Code) คู่กับการวินิจฉัยหลักดังนี้

               รหัส Y96 สำหรับโรคที่มีสาเหตุเกิดจากการทำงาน

               รหัส Y97 สำหรับโรคที่มีสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างที่ 1
     โรคหอบหืดทั่วไป (Asthma) ลงรหัสที่ 1 - J45.9
     โรคหอบหืดจากการทำงานในโรงงานขนมปัง (Occupational Asthma) ....ลงรหัสที่ 1 - J45.0 และ ลงรหัสที่ 2 - Y96

ตัวอย่างที่ 2
      โรคหัด (Measles) ลงรหัสที่ 1 – B05
      พยาบาลติดโรคหัดจากคนไข้ (Occupational Measles)
              ....ลงรหัสที่ 1 – B05 ลงรหัสที่ 2 - Y96

ที่มา : การประชุมพัฒนาระบบและการใช้งานฐานข้อมูล 5 ระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบาดวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559 ณ สสจ.ศรีสะเกษ


2. ด้วยกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับกับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาและในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ มีมติให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือนำเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามความในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยจัดให้มีการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน และหน่วยงานในการกำกับดูแลให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยตัวอย่างกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ให้จงได้ (ขอบคุณ รพ.สต.โคกโพน ,ปรือคัน และคลองกลาง ที่ได้ดำเนินการแล้ว สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการ ขอความร่วมมือเร่งรัดทุกแห่งภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นี่ด้วย)
        คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงานผลการดำเนินงานฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYTExln800E-uzskp3OubtOW_sp5RGlJqtN1EuUUwMc/edit?usp=sharingงานวัดส่งเสริมสุขภาพ

1. ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย และธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดทำโครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพื่อให้วัดมีตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ไว้ใช้ เพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์นั้น
            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการดังนี้

               
1. ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของตู้ยา ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตู้ยาพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำวัด ให้สมพระเกียรติ ในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม
              
2. บริหารเวชภัณฑ์ เพื่อให้มีเวชภัณฑ์ พร้อมใช้ตลอดเวลา
              3. ถ่ายภาพเชิงประจักษ์การถวายตู้ยา แห่งละอย่างน้อย 4 ภาพ ส่งเป็นอัลบั้มเข้าไลน์ สสอ.ขุขันธ์ หรือเอาขึ้นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่านแล้วส่งลิงค์มาให้ก็ได้ ดังนี้
           3.1 ภาพป้ายชื่อวัด
           3.2 ภาพคณะผู้ที่นำตูยาฯไปถวายและพระที่รับถวาย
           3.3 ภาพบริเวณที่ติดตั้งตู้ยาอย่างสมพระเกียรติในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม
           3.4 ภาพการจัดยาและเวชภัณฑ์ภายในตู้ยา

          ทั้งนี้ หากดำเนินการติดตั้งตู้ยาพระราชทานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งไฟล์รูปภาพที่ดำเนินการติดตั้งตู้ยา ทั้งสถานที่ติดตั้ง ป้ายชื่อวัด โดยรวบรวมส่ง สสอ.ขุขันธ์ ตรงที่ไลน์ อ.สุเพียร คำวงศ์ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 เพื่อจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้ทันภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ต่อไป
หมายเหตุ ขณะนี้ ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ... วัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ ได้รับตู้ยาฯเรียบร้อยแล้ว และได้ทำพิธีมอบส่วนราชการและหน่วยงาน ในวันประชุมประจำเดือน เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อจะได้นำไปถวายวัด จำนวน 26 วัดต่อไป

สำหรับรายการยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ มี 13 รายการ ดังนี้ 1. ยาธาตุน้ำแดง 2. ยาแก้ไอน้ำดำ 3. ยาธาตุน้ำขาว (มิกซเจอร์ซาลอล-เมนทอล) 4. ยาหอม 5. ยาเม็ดคลอร์เฟนิรามีน 6. ยาเม็ดพาราเซตามอล 7. ผงน้ำตาลเกลือแร่ 8. ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง 9. ยาทาแก้ผื่นคัน คาลาไมน์ 10. ยาบาล์มแก้ปวด จีพีโอ 11. ยาไอโปดีน น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับแผลต่างๆ 12. แอลกอฮอล์ 13. สำลี
 
รายชื่อวัดที่ส่งตู้ยาไปแล้ว ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 26 วัด(มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ) ดังนี้
1. ลำดับที่ 5954 อบต.จะกง ส่งวัด วัดจะกง
2. ลำดับที่ 5955 อบต.จะกง ส่งวัดตาสุด
3. ลำดับที่ 5956 อบต.จะกง ส่งวัดตะเคียนน้อย
4. ลำดับที่ 5957 อบต.ห้วยใต้ ส่งวัดแขว ต.ห้วยใต้
5. ลำดับที่ 5958 อบต.ปรือใหญ่ ส่งวัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่
6. ลำดับที่ 5959 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดนิคมสายเอก ต.หนองฉลอง
7. ลำดับที่ 5960 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดบ้านตรอย ต.หนองฉลอง
8. ลำดับที่ 5961 อบต.กฤษณา ส่งวัดสวัสดี ต.กฤษณา
9. ลำดับที่ 5962 อบต.กฤษณา ส่งวัดหนองเข็ง ต.กฤษณา
10. ลำดับที่ 5963 อบต.กฤษณา ส่งวัดฮ่องธาตุ ต.กฤษณา
11. ลำดับที่ 5964 อบต.หัวเสือ ส่งวัดห้วยสระภูมิ ต.หัวเสือ
12. ลำดับที่ 5965 อบต.หัวเสือ ส่งวัดสวงษ์ ต.หัวเสือ
13. ลำดับที่ 5966 อบต.หัวเสือ ส่งวัดหัวเสือต.หัวเสือ
14. ลำดับที่ 5967 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดปราสาทใต้ ต.ห้วยใต้
15. ลำดับที่ 5968 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดลำภู ต.ใจดี
16. ลำดับที่ 5969 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตาอุด ต.ตาอุด
17. ลำดับที่ 5970 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์ ต.ห้วยเหนือ
18. ลำดับที่ 5971 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดอาวอย ต.โสน
19. ลำดับที่ 5972 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดโสภณวิหารต.กันทรารมย์
20. ลำดับที่ 5973 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตะเคียน ต.ตะเคียน
21. ลำดับที่ 5974 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดจันลม ต.ลมศักดิ์
22. ลำดับที่ 5975 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดราษีพัฒนาต.ห้วยสำราญ
23. ลำดับที่ 5976 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดถ้ำสระพงษ์ ต.ปรือใหญ่
24. ลำดับที่ 5977 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดป่าเสรีธรรม ต.ปรือใหญ่
25. ลำดับที่ 6070 สสจ.ศรีสะเกษ ส่งวัดขนุน ม.8 ต.โสน
26. ลำดับที่ 6074 สสอ.ขุขันธ์ ส่งวัดโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1403 ลง 8 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพิ่มเติม

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. อำเภอขุขันธ์ โดย นายสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ (รพ.สต.กันจาน และหัวเสือ ยังไม่พบกรอกข้อมูล ขอความร่วมมือเร่งรัดด้วย ครับ)
         กรอกข้อมูลการสำรวจฯ คลิกที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/13MUryPWqW62YWTIXSB7wgM8KhiSnERpi6X8BixH12aI/viewform
         ตรวจสอบข้อมูลฯ คลิกที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing
            

4. ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) จะจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพจากบุคลากร Care Manager(CM)ที่ได้ผ่านการอบรมฯ ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 18 ชั่วโมง) หรือนักบริบาลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป อย่างน้อย 18 ชั่วโมง(เป็นส่วนหนึ่งตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ ๖ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) นั้น

ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติฯ มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 และมีจิตอาสาที่จะดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. แห่งละ 2 คน เข้ารับการอบรมที่ ร.พ.ขุขันธ์ ซึ่งจะจัดขึ้นประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2559 วัน เวลา และสถานที่ จะได้แจ้งอีกครั้งในช่วงถัดไปนี้

         ส่งรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทั่วไป(Care Giver 18 ชั่วโมง) รพ.สต.ละ 2 คน ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1IaEmCXnTLYgYEOv5btBl-4aYNz8mH-h6dpnEEwd-lEU/viewform
        คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ส่งแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmIUDdmINnW80gYN_755wryfbSoQ6fPGklBcXV-RfhA/edit?usp=sharing

งานดูแลคนพิการ

1. ด้วย มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความพิการที่มีมาแต่กำเนิดประเภทปากแหว่งเพดานโหว่ มือเท้าพิการ นิ้วติดกัน และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขประจำปี 2559 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนใน 55 จังหวัดพอสว. และในครั้งนี้เป็นการให้บริการแก่ประชาชนในเขตภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยมีกำหนดการตรวจคัดกรองและทำผ่าตัดระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการ และสำรวจรวบรวมข้อมูลประชากรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ และมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวบรวมส่งงานดูแลคนพิการ สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ เพื่อส่งต่อข้อมูลรายงานให้มูลนิธิ พอ.สว. ดำเนินการต่อไป
        ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ คลิกที่ลิงกนี้ https://docs.google.com/forms/d/1cV8voFRi55p-Y_L5m7eEz7JZ3oG-kcvz1WUkRx4oj2U/viewform

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว2192 ลง 31 พ.ค. 2559 เรื่อง โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ตามที่ คณะรัฐมนตรี​มีมติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม​ 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เสนอให้หน่วยงานภาครัฐนำระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง(MailGo Thai)และระบบ G-Chatไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารภายใน และระหว่างหน่วยงาน เพื่อเกิดความเชื่อถือมีความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และมีความเสี่ยงและการถูกลักลอบนำข้อมูลทางราชการไปใช้ในทางทุจริต และเกิดความเสียหาย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้นำระบบสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ(G-Chat)มาใช้ในการติดต่อสื่อสารจากทุกหน่วยงานในสังกัด โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทุก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ได้ให้ความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน(สาธารณสุขอำเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) เพื่อส่งรายงานให้ สสจ.ศรีสะเกษ ให้สามารถใช้งานG-Chatได้ทันเวลาที่กำหนด        คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลฯที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tGJOFrVbDaYhYlkleS_QGnXF_wyHXMOwJgh12ux9AeA/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว1869 ลง 12 พ.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้บริหารในการใช้ระบบ G-chat

2. แนะนำเวปฯ DHS SISAKET
                  

 แวะเยี่ยมชมได้ที่ http://www.dhs-sisaket.org/ ขณะนี้อยู่ระหว่างการอัพเดทข้อมูล ครับ

3. เพื่อให้การใช้งานท่องเวปฯได้รวดเร็ว ให้หมั่นอัพเดทเวปบราวเซอร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด เช่น Google Chrome คลิกอัพเดทได้ที่ลิงก์ https://www.google.com/intl/th/chrome/browser/desktop/#  เป็นต้น  


งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


1. ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ให้ทุกส่วนราชการรวบรวมโครงการที่ดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เสนอรองนายกรัฐมนตรีกำกับการบริหารราชการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน และให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนราย ละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือท่านในการดำเนินการในการดำเนินการตามโครงการมอบเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็ก และรายงานผลการดำเนินงาน ยอดสะสม ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หรือทางเมล์ neng2505@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ให้จงได้
  รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือนดาวน์โหลดรายละเอียด)

ที่มา :
ที่ ศก 0032.007/ว.1826 ลง 10 พ.ค. 2559 เรื่อง รายงานของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน


2. ประชาสัมพันธ์งานเงาะ ทุเรียนและของดีจังหวัดศรีสะเกษ 10-19 มิถุนายน 2559