"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคมฯอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์


 ประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ ๕๓/๒๕๕๗ เรื่อง จดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฺ์อาสาสมัครสาธารณสุขขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (ในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 230 เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๒ ง  วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘)

ระเบียบ / กฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ.2552  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. พ.ศ.2554 
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล อสม.
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล พ.ศ.2543  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550+หนังสือรับรอง  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553  
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 
หนังสือการเทียบตำแหน่ง อสม. เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนระดับ 3
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. โครงการ อสม.เชิงรุก ปี 2552  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ อสม. การจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. ปี 2553