"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมงานควบคุมโรค 31 พฤษภาคม 2560

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม..15  พ.. 2560 พบผูปวย 10343 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 15.81 ตอ แสนประชากร เสียชีวิต 18 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.03 ตอแสนประชากร อัตราป่วยตายร้อยละ 0.18  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง 1 :0.94 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ
15-24 ป (26.66 %) 10-14 ป (19.60 %) 25-34 ป (14.91 %) อาชีพสวนใหญ นักเรียนรอย ละ 46.3 รับจาง
รอยละ 19.3 ไมทราบอาชีพ/ ในปกครองรอยละ 17.9 จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สงขลา(142.82 ตอแสนประชากร
) พัทลุง (115.80 ตอแสนประชากร) ปตตานี(97.81 ตอแสนประชากร) นราธิวาส (78.44 ตอแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (60.96 ตอแสน ประชากร) 
จังหวัดศรีสะเกษ ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. –  23.. 2560  พบผูปวยจำนวนทั้งสิ้น
78 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   5.35  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
  อัตราส่วนเพศชายต่อ
เพศหญิง  เท่ากับ 1.44 : 1
  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15 - 24  ปี  (26  ราย)  รองลงมาคือกลุ่มอายุ   10 - 14  ปี (21  ราย), กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี (8  ราย), กลุ่มอายุ 35 - 44 ปี (5 ราย) และกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (5  ราย)  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  30  ราย  รองลงมาคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (20  ราย) , เกษตร (18  ราย) , อื่นๆ (5  ราย) และบุคลากรสาธารณสุข (3  ราย)  อำเภอ
ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คืออำเภอโนนคูณอัตราป่วย  18.06  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอเบญจลักษ์  (10.93  ต่อแสนประชากร)
, อำเภอขุนหาญ  (9.52  ต่อแสนประชากร) , อำเภอยางชุมน้อย  (8.13  ต่อแสนประชากร) และอำเภอขุขันธ์  (7.39  ต่อแสนประชากร)
โรคไข้เลือดออกเกิดได้ตลอดทั้งปี  ช่วงนี้มีฝนตกในทุกพื้นที่  จำเป็นต้องมีการลดภาชนะขังน้ำ  โดยการกำจัดขยะมูลฝอยต่างๆ  ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบบ้านและชุมชนตลอดจนการเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรคอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษจึงขอความร่วมมือท่านผู้บริหารสาธารณสุขกำกับติดตามการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือในการดูแลสภาพแวดล้อม และควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง  ลดค่าดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน  หมู่บ้าน ชุมชน ทำให้ วัด โรงเรียนและหน่วยงานปลอดลูกน้ำยุงลาย และขอขอบคุณทุกหน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด

2. สถานการณ์โรคสุกใส
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม..14  พ.. 2560 พบผูปวย 32267 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 49.32 ตอแสนประชากร อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง 1: 1.00 กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 15-24 ป (15.78 %) 7-9 ป (15.62 %) 10-14 ป (15.38 %) อาชีพสวนใหญ นักเรียนรอยละ 44.4 ไมทราบอาชีพ/ใน ปกครองรอยละ 33.3 รับจางรอยละ 13.6 จังหวัดที่มีอัตราปวย       ตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ นาน (142.83 ตอแสนประชากร) ภูเก็ต (129.94 ตอ แสนประชากร) เชียงราย (112.57 ตอแสนประชากร) ระยอง (89.78 ตอแสนประชากร) ลําปาง (83.17 ตอแสนประชากร) 
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม..23  พ.. 2560 พบผู้ป่วย 1005 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 68.94 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ 1.03 : 1  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  5 - 9  ปี  (334  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ 0 - 4  ปี  (225  ราย),กลุ่มอายุ 10-14 ปี (168  ราย) , กลุ่มอายุ 15 - 24  ปี (152  ราย) และกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (75  ราย)  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  นักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  455  ราย  รองลงมาคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง (324  ราย) , เกษตร (81  ราย) , อื่นๆ (65 ราย) และบุคลากรสาธารณสุข  (41 ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5  อันดับแรก  คือ 
อำเภอบึงบูรพ์ อัตราป่วย  276.8
  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  (154.11  ต่อแสนประชากร) , อำเภอไพรบึง  (144.07  ต่อแสนประชากร) , อำเภอเบญจลักษ์  (120.28  ต่อแสนประชากร) และอำเภอยางชุมน้อย  (111.17  ต่อแสนประชากร)
จากสถานการณ์ผู้ป่วยทั้งจังหวัดศรีสะเกษ พบผู้ป่วยสูงขึ้นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ และสูงสุดในเดือนมีนาคม 2560 เริ่มลดลงในเดือน เมษายน  2560  แต่ยังพบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง ซึ่งถือว่าเกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2560 จนถึงปัจจุบัน  ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเฝ้าระวังและดำเนินการตามหลักการเฝ้าระวังควบคุมโรคเน้นการสอบสวนโรคและให้ความรู้ในการดูแลตนเองทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อลดการติดเชื้อและควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม..14  พ.. 2560   พบผูป่วย 17949 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 27.43 ตอ แสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราสวน เพศชายตอเพศหญิง        1: 0.74 กลุม  อายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 1 ป (27.07 %) 2 ป (23.46 %) 3 ป (17.33 %) จังหวัดที่มีอัตราปวยตอแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ จันทบุรี(88.81 ตอแสนประชากร) ตราด (81.91 ตอแสนประชากร)  สุราษฎรธานี(72.83 ตอแสนประชากร) เลย (68.17 ตอแสนประชากร) แมฮองสอน (50.20 ตอแสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแต่วันที่  1 ม..23 .. 2560   พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 527 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   36.15  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.55 : 1  กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ  0 - 4  ปี  (480  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ    5 - 9 ปี (36  ราย), กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (6  ราย), กลุ่มอายุ 45 - 54 ปี (2  ราย) และกลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (1  ราย)  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือ  ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  486  ราย  รองลงมาคือ   นักเรียน (31  ราย) , อื่นๆ (5  ราย) , เกษตร (2  ราย) และบุคลากรสาธารณสุข (2 ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอห้วยทับทันอัตราป่วย  129.67     ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอเมืองจันทร์  (128.54  ต่อแสนประชากร) , อำเภอกันทรารมย์  (85.54  ต่อแสนประชากร) , อำเภอยางชุมน้อย  (73.20  ต่อแสนประชากร) และอำเภอบึงบูรพ์  (55.36  ต่อแสนประชากร)
จากข้อมูลผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นและส่วนใหญ่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะเห็นได้ว่าข้อมูลผู้ป่วยเดือนปัจจุบันผู้ป่วยลดลง  เนื่องจากการปิดเทอมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และคาดว่าข้อมูลผู้ป่วยเดือนมิถุนายน  มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อดูแนวโน้มผู้ป่วยค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  ดังนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรดำเนินการให้เกิดการดำเนินงานตามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรคเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อ  สนับสนุนให้ครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองให้การคัดกรองอาการเด็กหากมีอาการป่วยหรือสงสัย ให้เน้นการแจ้งข่าวมายังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อตรวจสอบและดำเนินการให้ผู้มีอาการได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นความสะอาด และการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลทั้งที่บ้านและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4. เลปโตสไปโรซีส
ประเทศไทย  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม.. - 14  พ.. 2560  พบผูปวย 702 ราย จาก 56 จังหวัด คิดเปนอัตราปวย 1.07 ตอแสน ประชากร เสียชีวิต 19 ราย คิดเปนอัตราตาย 0.03 ตอแสนประชากร อัตราสวนเพศชาย
ตอเพศหญิง
1: 0.32  กลุมอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลําดับ คือ 45-54 ป (19.52 %)      35-44 ป (19.37 %)
25-34 ป (16.81 %) อาชีพสวนใหญ เกษตรรอยละ 44.0 รับจางรอยละ 26.8 นักเรียน  รอยละ 8.8 จังหวัดที่มีอัตรา
ปวยตอแสนประชากรสูงสุด  
5  อันดับแรกคือ นครศรีธรรมราช (8.32 ตอแสนประชากร) กระบี่ (7.62 ตอแสนประชากร) ศรีสะเกษ (7.23 ตอแสนประชากร) ตรัง (5.47 ตอแสนประชากร) พัทลุง (4.22 ตอ
แสนประชากร)
จังหวัดศรีสะเกษ  ขอมูลเฝาระวังโรค ตั้งแตวันที่ 1 ม..23  พ.. 2560  พบผูปวยจำนวนทั้งสิ้น 106 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   7.27  ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1  ราย   อัตราตายต่อประชากรแสนคน เท่ากับ  0.07  อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับร้อยละ  0.94  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 4.89 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 45 - 54  ปี  (26  ราย)  รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ   35 - 44  ปี  (25  ราย) , กลุ่มอายุ 55 - 64  ปี (19  ราย) , กลุ่มอายุ 25 - 34  ปี (14  ราย) และกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป (12  ราย)  อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตร  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  79  ราย  รองลงมาคือข้าราชการ   (7  ราย) , อื่นๆ (7  ราย), รับจ้าง,กรรมกร (4  ราย) และบุคลากรสาธารณสุข (3  ราย)  อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด  5 อันดับแรก  คือ  อำเภอขุนหาญอัตราป่วย  34.26  ต่อแสนประชากร  รองลงมาคืออำเภอไพรบึง  (14.62  ต่อแสนประชากร) , อำเภอภูสิงห์  (14.53  ต่อแสนประชากร) , อำเภอขุขันธ์  (14.11  ต่อแสนประชากร) และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  (12.5  ต่อแสนประชากร)

กลุ่มเสี่ยงโรคดังกล่าวประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีอายุอยู่ในวัยทำงาน  ในช่วงนี้จะมีการดำเนิน กิจกรรมทางการเกษตร ทำนา  ทำไร่  ที่มีโอกาสไปสัมผัสเชื้อก่อโรคได้ตามแหล่งน้ำในธรรมชาติ ขอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตัวให้ลดการติดเชื้อ หากมีอาการตั้งแต่เริ่มป่วยให้เข้ารักษาอย่างรวดเร็ว