"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. วาระการประชุมฯฝากจาก คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
     1.1 คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับประสานจาก กศน.อำเภอขุขันธ์  ในการจัดอบรมCare Giver(CG) ตั้งเป้าหมายไว้ 20 คนขึ้นไป ซึ่งจะจัดบรมให้ตามหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย สำหรับวันที่อบรมCare Giver(CG) กศน.อำเภอขุขันธ์ และสสอ.ขุขันธ์ จะได้ให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับต่อไป เพราะ เมื่อวานนี้ กศน.เพิ่งมาประสานงานฯกับเรา

         สำหรับ รพ.สต.ที่ต้องส่งCare Giver(CG)เข้ารับการอบรมเพิ่มเพื่อมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุประคับประคองที่เพิ่มขึ้น  ในครั้งนี้ ได้แก่ 
         1) รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 2 คน
         2) รพ.สต.อาวอย จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 2 คน
         3) รพ.สต.หัวเสือ จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 1 คน
         4) รพ.สต.จะกง จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 1 คน
         5) รพ.สต.ปราสาท จำนวน Care Giver(CG) เดิม 2 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 1 คน
         6) รพ.สต.ปรือคัน จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 1 คน
         7) รพ.สต.ทับทิมสยาม 06  จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนที่ต้องจัดเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์อีก 2 คน
         รวมทั้ง 7 รพ.สต. จำนวน 10 คน 
        รพ.สต.ใดสนใจสามารถแจ้งเพิ่มได้ในไลน์กลุ่มผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ /หรือแจ้งตรงมาที่ไลน์คุณ สุเพียร  คำวงศ์ ก็ได้ ...ครับ

2. การคัดกรองตา ตามโปรแกรม vision 2020 http://www.vision2020thailand.org/report.php ให้เตรียมกลุ่มเสี่ยงไว้เพื่อจะได้ประสานงานให้แพทย์ออกใบส่งตัว(Refer Card)ให้คนไข้ไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลประชารักษ์ ต่อไป
    
       และสำหรับ รพ.สต.ใดที่ได้คัดกรองครบตามเป้าแล้ว ขอให้ส่งเอกสารเบิกงบสนับสนุนฯ รพ.สต.ละ 1,250 บาท ได้ที่ คุณสมจันทร์ บัวเขียว ในวันและเวลาราชการ
       หมายเหตุ 
       1) รายงานการคัดกรองตาผู้สูงอายุในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ต้องมากกว่าร้อยละ 75
        2) รายงานการคัดกรอง Basic Geriatric Screening ภาพรวมโปรแกรม Aging Health Data ต้องมากกว่าร้อยละ 90

3. สำหรับพื้นที่ตำบล LTC จำนวน Care Plan ที่เขียน และ Care Giver(CG)ลงสู่การปฏิบัติ ต้องมากกว่าร้อยละ 80
พื้นที่ LTC : 10 ตำบล : 14 รพ.สต. งบประมาณโอนลงที่ท้องถิ่นแล้ว ทุกแห่ง
10 เม.ย.60 ที่ผ่านมาได้จัดประชุม Conference Care Plan เป้าหมาย CM จำนวน 14 รพ.สต.
         - เดือน พ.ค. 60 ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ร่วมกับ รพ.สต.
         - เดือน พ.ค.60 CM นำเสนอ CP กับคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตาม CP
         - เดือน มิ.ย. 60 CG เริ่มลงปฏิบัติงาน ตาม CP 
         - เดือน ก.ค. 60 ออกประเมินระดับอำเภอ โดยคณะกรรม LTC ระดับอำเภอ
            อย่างน้อยต้องได้ ระดับดี ร้อยละ 30 คือ 4 แห่ง จาก 14 แห่ง

4. สสจ.ศรีสะเกษ ข้อความร่วมมือ รพ.สต.กันจานและอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตู้ยาพระราชทานพร้อมยาสามัญประจําวัด ณ วัดกระโพธิ์ช่างหม้อ หมู่ที่ 6 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้สมพระเกียรติในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม โดยเจ้าอาวาส https://www.facebook.com/sayfakhonaban แจ้งมาว่า ทางวัดได้รับตู้ยาแล้ว และให้บริหารเวชภัณฑ์ตู้ยาพระราชทานประจำวัดเพื่อให้มีเวชภัณฑ์พร้อมใช้ตลอดเวลา
ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว.1697  ลง 19 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 28 กรกฏาคม 2555 เพิ่มเติม

5. แนะนำเวปไซต์ อำเภอขุขันธ์ อยู่ที่ URL นี้  http://www.khukhan.info/  ทุกท่านสามารถคลิกเข้าเยี่ยมชมได้ โดยเฉพาะทีมงานชุดปฏิบัติการตำบลที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน ที่จะต้องไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่ตามโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า  ชาวประชาร่วมใจ ปี 2560 ซึ่งมีตัวชีวัดการทำงานร่วมกัน จำนวน 29 ตัวชี้วัด สำหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขของเรา มีจำนวน 6 ตัว ชี้วัด ได้แก่ข้อที่ 18 - ข้อที่ 23 ดังรายละเอียดด้านล่าง
ตัวชี้วัด 29 ข้อ โครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ 2560
1. มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3. มีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ
4. กฎกติกาของหมู่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษรและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามกติกา
5. มีการขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า/ปลอดการพนันและกำหนดไว้ในกฎ/กติกา/ข้อบังคับของหมู่บ้าน
6. มีการประชุมประชาคมผู้ประสานพลังแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดและนำตัวเข้าสู่การบำบัด รวมถึงติดตามผู้ผ่านการบำบัด
7. จัดให้มีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทรัพย์สิน เช่นการจัดเวรยามมีมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
8. การพัฒนาปรับปรุงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านตามเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการจังหวัดสะอาด
9. มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
10. หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง เช่นบ้านหนังสือชุมชน,หรือศูนย์เรียนภูมิปัญญา ท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
11. เด็ก/เยาวชนในหมู่บ้านเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (ทั้งในระบบหรือนอกระบบ)
12. ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
13. มีการพัฒนาแหล่งน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. ครัวเรือนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 30
15. ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)เป็นประจำร้อยละ 30 ของครัวเรือนในหมู่บ้านชุมชน
16. ครัวเรือนรายได้ตกเกณฑ์มีแผนการ แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
17. หมู่บ้านมีการจัดวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมสร้างรายได้ลดรายจ่ายแก่สมาชิกในครัวเรือนหรือกลุ่ม otop อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยจำนวน 1 กลุ่ม
18.การดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ(ผู้พิการ&ผู้สูงอายุ)
19.การควบคุมป้องกันโรคประจำถิ่น(กำจัดลูกน้ำยุงลาย)
20.1 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(เบาหวาน&ความดัน)
20.2 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(มะเร็งท่อน้ำดี)
21.1 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(บุหรี่)
21.2 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(แอลกอฮอล์)
22. การป้องกันโรคในกลุ่มสตรี(มะเร็งปากมดลูก)
23. การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก(BMIเด็ก)
24. มีการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร (ทบก.01) ให้เป็นปัจจุบัน
25. มีการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ 3 หลัก(ข้าว มันสำปะหลัง
ข้าวโพด) ปี 2556/2557 ครบถ้วน
26. หมู่บ้านมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น มีโรงปุ๋ย มีกลุ่มอินทรีย์ เป็นต้น
27. หมู่บ้านมีการป้องกันโรคระบาดสัตว์
28. หมู่บ้านมีการประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ การจัดทำแผนงาน /โครงการ/ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
29. หมู่บ้านมีกิจกรรมประสานดูแลระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ(บวร)

         สำหรับทีมงานชุดปฏิบัติการตำบลที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ทุกหมู่บ้านทั้ง 276 หมู่บ้านในอำเภอขุขันธ์ ได้กรอกประเมินตนเองเข้ามาแล้ว ได้ที่ลิงก์นี้ http://www.khukhan.info/2017/04/2560_26.html  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนออกร่วมประเมินตรวจสอบ และติดตามบูรณาการงานในแต่ละหมู่บ้านกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆต่อไป

6. สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์  https://www.facebook.com/KHUKAN.KKDC/ ฝากข่าวมาว่า...วันวิสาขบูชาวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันสำคัญสากลของโลก 10 พฤษภาคม 2560 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2560  

7. ด้วย เขตสุขภาพที่ 10 ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long Term Care)เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ในการนี้  จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอเชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการLong Term Care เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

*** กรอกชื่อเข้าร่วมฯ คลิก 

ที่มา : ที่ ศก0032.007/ว 7353 ลง 16 พ.ค. 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ Long Term Care