"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Long Term Care:LTC) อำเภอขุขันธ์ มีพื้นที่นำร่องในปีประมาณ 2560 จำนวน 10 ตำบล ได้แก่ 
           1) กันทรารมย์ (รพ.สต.โคกโพน และ อบต.กันทรารมย์)
           2) โคกเพชร (รพ.สต.โคกเพชร และ อบต.โคกเพชร)
           3) จะกง (รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง)
           4) ใจดี (รพ.สต.ใจดี และ อบต.ใจดี)
           5) ปรือใหญ่ (รพ.สต.ปรือใหญ่ ,ปรือคัน ,ทับทิมสยาม 06 และ อบต.ปรือใหญ่)
           6) โสน (รพ.สต.อาวอย , ขนุน ,หนองคล้า และ อบต.โสน)
           7) ศรีสะอาด (รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ อบต.ศรีสะอาด)
           8) สะเดาใหญ่ (รพ.สต.รพ.สต.หนองลุง และ อบต.สะเดาใหญ่)
           9) สำโรงตาเจ็น (รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และ อบต.สำดรงตาเจ็น)
           10) หัวเสือ (รพ.สต.หัวเสือ และ อบต.หัวเสือ)


       ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) จึงขอเชิญ ผอ.รพ.สต. , ผู้รับผิดชอบงาน LTC รพ.สต., นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้รับผิดชอบงานLTCของ อบต. เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินงานในอำเภอและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างครอบคลุมในพื้นที่เป้าหมาย ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ(โรงพยาบาลขุขันธ์แห่งเดิม) 
       สำหรับหนังสือเชิญ ลงนามโดยท่านนายอำเภอขุขันธ์ สามารถรับได้จากคุณสุพัตรา รัตนะวงษ์ขันธ์ ...ครับ

ที่มา : ที่ ศก0418/2263 ลง29 พ.ค. 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุม


2. การตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม)
10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ

3. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบกรอกแบบรายงาน LTC ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กรอกส่งทุกเดือน(เฉพาะ รพ.สต.ที่เป็นตำบลLTC59+60 จำนวน 10 ตำบล ดังกล่าวข้างต้น)  คลิกกรอก ตรวจสอบรายงาน


4. วาระการประชุมฯฝากจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    1.1 ตามที่ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับประสานจาก กศน.อำเภอขุขันธ์ ในการจัดอบรมCare Giver(CG) ตั้งเป้าหมายไว้ 20 คนขึ้นไป ซึ่งจะจัดบรมให้ตามหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย สำหรับวันที่อบรมCare Giver(CG) รอทาง ครูกศน.อำเภอขุขันธ์ แจ้งยืนยันวันอบรมที่แน่นอนอีกครั้ง และจะได้แจ้งให้ให้ รพ.สต.ทุกแห่งที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับต่อไป เพราะ ช่วงนี้ครู กศน.ติดงานประชุมและอบรมฯ
         สำหรับ รพ.สต.ที่ได้ส่งCare Giver(CG)เข้ารับการอบรมเพิ่ม เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอกับจำนวนผู้สูงอายุประคับประคองที่เพิ่มขึ้น ในครั้งนี้ ได้แก่
         1) รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 2 คน

         2) รพ.สต.อาวอย จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 2 คน
         3) รพ.สต.หัวเสือ จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 1 คน
         4) รพ.สต.จะกง จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 1 คน
         5) รพ.สต.ปราสาท จำนวน Care Giver(CG) เดิม 2 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 1 คน
         6) รพ.สต.ปรือคัน จำนวน Care Giver(CG) เดิม 3 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 1 คน
         7) รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 จำนวน Care Giver(CG) เดิม 1 คน จำนวนส่งเข้ารับการอบรมเพิ่มตามเกณฑ์ 2 คน
         วมทั้ง 7 รพ.สต. จำนวน 10 คน ทั้งนี้ คปสอ.ขุขันธ์ ได้รับรายชื่อไว้ครบเรียบร้อยแล้ว ขอขอบพระคุณทุก รพ.สต.อีกครั้ง

1.2 การคัดกรองตา ตามโปรแกรม vision 2020http://www.vision2020thailand.org/report.php ให้เตรียมกลุ่มเสี่ยงไว้เพื่อจะได้ประสานงานให้แพทย์ออกใบส่งตัว(Refer Card)ให้คนไข้ไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลประชารักษ์ ต่อไป และสำหรับ รพ.สต.ใดที่ได้คัดกรองครบตามเป้าแล้ว ขอให้ส่งเอกสารเบิกงบสนับสนุนฯ รพ.สต.ละ 1,250 บาท ได้ที่ คุณสมจันทร์ บัวเขียว ในวันและเวลาราชการ


       หมายเหตุ 
       1) รายงานการคัดกรองตาผู้สูงอายุในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ต้องมากกว่าร้อยละ 75        2) รายงานการคัดกรอง Basic Geriatric Screening ภาพรวมโปรแกรม Aging Health Data ต้องมากกว่าร้อยละ 90


      3) สำหรับพื้นที่ตำบล LTC จำนวน Care Plan ที่เขียน และ Care Giver(CG)ลงสู่การปฏิบัติ ต้องมากกว่าร้อยละ 80
พื้นที่ LTC : 10 ตำบล : 14 รพ.สต. งบประมาณโอนลงที่ท้องถิ่นแล้ว ทุกแห่ง
10 เม.ย.60 ที่ผ่านมาได้จัดประชุม Conference Care Plan เป้าหมาย CM จำนวน 14 รพ.สต.
 - 6 มิ.ย. 60 ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ร่วมกับ รพ.สต.
         - เดือน มิ.ย.60 CM นำเสนอ CP กับคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตาม CP
         - เดือน มิ.ย. 60 CG เริ่มลงปฏิบัติงาน ตาม CP 
         - เดือน ก.ค. 60 ออกประเมินระดับอำเภอ โดยคณะกรรม LTC ระดับอำเภอ
            อย่างน้อยต้องได้ ระดับดี ร้อยละ 30 คือ 4 แห่ง จาก 14 แห่ง

5. แนะนำเวปไซต์ อำเภอขุขันธ์ อยู่ที่ URL นี้ http://www.khukhan.info/ ทุกท่านสามารถคลิกเข้าเยี่ยมชมได้ โดยเฉพาะทีมงานชุดปฏิบัติการตำบลที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงาน ที่จะต้องไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆในพื้นที่ตามโครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ ปี 2560 ซึ่งมีตัวชีวัดการทำงานร่วมกัน จำนวน 29 ตัวชี้วัด
*** แบบฟอร์มของทีมงานชุดปฏิบัติการตำบลฯ ที่ลิงก์ด่านล่างนี้https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLn123sndBynv-3IPtqerat5mJSrFTiNYZg5UiM153-Ubo-A/viewform
และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ที่ ลิงก์นี้http://www.khukhan.info/2017/04/blog-post_7.html
       สำหรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขของเรา มีจำนวน 6 ตัว ชี้วัด ได้แก่ข้อที่ 18 - ข้อที่ 23 ดังรายละเอียดด้านล่าง

ตัวชี้วัด 29 ข้อ โครงการขุขันธ์ก้าวหน้า ชาวประชาร่วมใจ 2560
1. มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3. มีข้อพิพาทเกิดขึ้นในหมู่บ้านดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ข้อยุติ
4. กฎกติกาของหมู่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษรและประชาชนร่วมมือกันปฏิบัติตามกติกา
5. มีการขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้า/ปลอดการพนันและกำหนดไว้ในกฎ/กติกา/ข้อบังคับของหมู่บ้าน
6. มีการประชุมประชาคมผู้ประสานพลังแผ่นดินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดและนำตัวเข้าสู่การบำบัด รวมถึงติดตามผู้ผ่านการบำบัด
7. จัดให้มีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทรัพย์สิน เช่นการจัดเวรยามมีมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาล
8. การพัฒนาปรับปรุงความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านตามเกณฑ์ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามโครงการจังหวัดสะอาด
9. มีการส่งเสริมการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
10. หมู่บ้านมีแหล่งเรียนรู้ (บ้านหนังสือชุมชน) อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง (สื่อ สิ่งพิมพ์ และวารสารต่างๆ) หรือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
11. เด็ก/เยาวชนในหมู่บ้านอายุ15-18ปีเข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ (จบ ม.3 ทั้งในระบบหรือนอกระบบ)
12. ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า
13. มีการพัฒนาแหล่งน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. ครัวเรือนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 
15. ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจ่าย)เป็นประจำ 
16. ครัวเรือนรายได้ตกเกณฑ์มีแผนการ แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
17. หมู่บ้านมีการจัดวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพที่มีกิจกรรมสร้างรายได้ลดรายจ่ายแก่สมาชิกในครัวเรือนหรือกลุ่ม otop อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยจำนวน 1 กลุ่ม
18.การดูแลกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ(ผู้พิการ&ผู้สูงอายุ)
19.การควบคุมป้องกันโรคประจำถิ่น(กำจัดลูกน้ำยุงลาย)
20.1 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(เบาหวาน&ความดัน)
20.2 การควบคุมป้องกันโรคที่เป็นปัญหา(มะเร็งท่อน้ำดี)
21.1 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(บุหรี่)
21.2 การคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภค(แอลกอฮอล์)
22. การป้องกันโรคในกลุ่มสตรี(มะเร็งปากมดลูก)
23. การส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็ก(BMIเด็ก)
24. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (ทบก. 01) ให้เป็นปัจจุบัน
25.มีการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
26. หมู่บ้านมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม เช่น มีโรงปุ๋ย มีกลุ่มอินทรีย์ เป็นต้น
27. หมู่บ้านมีการป้องกันโรคระบาดสัตว์
28. หมู่บ้านมีการประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ การจัดทำแผนงาน /โครงการ/ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ
29. หมู่บ้านมีกิจกรรมประสานดูแลระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน(บวร)
         สำหรับทีมงานชุดปฏิบัติการตำบลที่ได้รับคำสั่งมอบหมาย สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลที่ทุกหมู่บ้านทั้ง 276 หมู่บ้านในอำเภอขุขันธ์ ได้กรอกประเมินตนเองเข้ามาแล้ว ได้ที่ลิงก์นี้ http://www.khukhan.info/2017/04/2560_26.html เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนออกร่วมประเมินตรวจสอบ และติดตามบูรณาการงานในแต่ละหมู่บ้านกับหน่วยงานและส่วนราชการอื่นๆต่อไป