"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Long Term Care:LTC) อำเภอขุขันธ์ มีพื้นที่นำร่องในปีประมาณ 2560 จำนวน 10 ตำบล ได้แก่ 
           1) กันทรารมย์ (รพ.สต.โคกโพน และ อบต.กันทรารมย์)
           2) โคกเพชร (รพ.สต.โคกเพชร และ อบต.โคกเพชร)
           3) จะกง (รพ.สต.จะกง และ อบต.จะกง)
           4) ใจดี (รพ.สต.ใจดี และ อบต.ใจดี)
           5) ปรือใหญ่ (รพ.สต.ปรือใหญ่ ,ปรือคัน ,ทับทิมสยาม 06 และ อบต.ปรือใหญ่)
           6) โสน (รพ.สต.อาวอย , ขนุน ,หนองคล้า และ อบต.โสน)
           7) ศรีสะอาด (รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ อบต.ศรีสะอาด)
           8) สะเดาใหญ่ (รพ.สต.รพ.สต.หนองลุง และ อบต.สะเดาใหญ่)
           9) สำโรงตาเจ็น (รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และ อบต.สำดรงตาเจ็น)
           10) หัวเสือ (รพ.สต.หัวเสือ และ อบต.หัวเสือ)

ขอบคุณพื้นที่นำร่องฯ ทั้ง 10 ตำบล และ Cmuห้วยเหนือ ที่ไปร่วมประชุมฯ สำหรับเอกสารประกอบการอบรม CM และ อปท.วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลฯ เพื่อให้ทุกแห่งไว้ดาวน์โหลดนำไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้

 เอกสารสำหรับ CM และ อปท.   คลิกดาวน์โหลด

 เอกสาร อ.หมอ กฤช ลี่ทองอิน   คลิกดาวน์โหลด 

 ตัวอย่างโครงการLTCและการบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ผ่านศูนย์ฯ  คลิกดาวน์โหลด
ประกอบด้วยเอกสาร 3 ชุด ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการของท้องถิ่น_งบLTC_ศูนย์
2) โครงการ LTCตัวอย่าง_ศูนย์

3) โมเดลการบริหารจัดการLTC ทต.นาเรือง (งานบรรยาย ป.มานพ ทต.นาเรือง)

 ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนตำบลและการดำเนินงาน LTC ปี ๒๕๖๐ เพื่อทำความเข้าใจการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพื่อจัดบริการ LTC และการสนับสนุนการดำเนินงาน LTC ผ่าน "ศูนย์" ของอปท.ในพื้นที่ดำเนินงาน LTC ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐   คลิกดาวน์โหลด
 ไฟล์คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน(บ้านกลางของผู้สูงอายุ)   คลิกดาวน์โหลด

ภาพบรรยากาศการอบรม CM และ อปท.
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเนวาด้า จ.อุบลฯ

2. สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ

     10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ


3. วาระการประชุมฯฝากจาก คุณสมจันทร์ บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
    3.1 คปสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก , อาวอย , หัวเสือ , จะกง , ปราสาท , ปรือคัน และทับทิมสยาม 06 ที่ได้ส่งCare Giver(CG)เข้ารับการอบรมในโครงการของ กศน.อำเภอขุขันธ์ ในการจัดอบรมCare Giver(CG) ตามหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย เมื่อวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ ทำให้ในขณะนี้ คปสอ.ขุขันธ์ เรามี Care Giver(CG) ครอบคลุมทุก ตำบล และทุก รพ.สต. แล้ว ในปีงบประมาณ 60 โดยมีCare Giver(CG) ทั้งสิ้น จำนวน 126 คน (และมีกลุ่มเป้าหมายLTC จำนวน ทั้งสิ้น 579 รายในพื้นที่LTCนำร่อง 10 ตำบล 14 รพ.สต.)  และให้เตรียมพร้อมขับเคลื่อน LTC ปีงบประมาณ 2561 กันต่อไป 

    3.2 คปสอ.ขุขันธ์ ขอให้Care manager(CM) จำนวน 14 รพ.สต.(ดังข้างต้น ในข้อ 1)ที่อยู่ในพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข(Long Term Care:LTC) ปีประมาณ 2560 ทั้ง 10 ตำบล เร่งรัดเขียนCare Plan ส่งให้ อบต.ทั้ง 10 แห่ง เพื่อกระตุ้นการดำเนินงานLTCในพื้นที่ โดยไม่ต้องรอว่า อบต.นั้น ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทุกคนได้รับประโยชน์โดยทั่วหน้ากัน ส่งCare Planให้ อบต.ภายใน 17 ก.ค. 2560 นี้ นะครับ คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างCare Planห้วยเหนือ2560

    3.3 คณะกรรมการระดับอำเภอฯ จะออกประเมินงานLTC ,ชมรมผู้สุงอายุ และวัดส่งเสริมสุขภาพ ประมาณปลายเดือนกรกรฎาคม 2560 นี้(แผน/กำหนดการที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
           หมายเหตุ - ประเมินตำบลละ 1 วัด และ 1 ชมรมผู้สุงอายุ
                              - งานตำบลLTCนำร่อง 10 ตำบล 14 รพ.สต. จะไปตามดูCare Plan(C/P) ไม่ต้องเตรียมนำเสนอ เพราะจะไปติดตามให้คำแนะนำชี้แนะ

    3.4 การคัดกรองตา ตามโปรแกรม vision 2020 http://www.vision2020thailand.org/report.php ให้เตรียมกลุ่มเสี่ยงไว้เพื่อจะได้ประสานงานให้แพทย์ออกใบส่งตัว(Refer Card)ให้คนไข้ไปโรงพยาบาลศรีสะเกษ หรือ โรงพยาบาลประชารักษ์ ต่อไป และสำหรับ รพ.สต.ใดที่ได้คัดกรองครบตามเป้าแล้ว ขอให้ส่งเอกสารเบิกงบสนับสนุนฯ รพ.สต.ละ 1,250 บาท ได้ที่ คุณสมจันทร์ บัวเขียว ในวันและเวลาราชการ


       หมายเหตุ 
       (1) รายงานการคัดกรองตาผู้สูงอายุในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ต้องมากกว่าร้อยละ 75

        (2) รายงานการคัดกรอง Basic Geriatric Screening ภาพรวมโปรแกรม Aging Health Data ต้องมากกว่าร้อยละ 90

       (3) สำหรับพื้นที่ตำบล LTC จำนวน Care Plan ที่เขียน และ Care Giver(CG)ลงสู่การปฏิบัติ ต้องมากกว่าร้อยละ 80
     OK- พื้นที่ LTC : 10 ตำบล : 14 รพ.สต. งบประมาณโอนลงที่ท้องถิ่นแล้ว ทุกแห่ง
     OK- 10 เม.ย.60 ที่ผ่านมาได้จัดประชุม Conference Care Plan เป้าหมาย CM จำนวน 14 รพ.สต.
     OK-  6 มิ.ย. 60 ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ร่วมกับ รพ.สต.
     OK-  เดือน มิ.ย.60 CM นำเสนอ CP กับคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตาม CP  เริ่มลงปฏิบัติงาน ตาม CP
    - ปลายเดือน ก.ค. 60 ออกประเมินระดับอำเภอ โดยคณะกรรม LTC ระดับอำเภอ
อย่างน้อยต้องได้ ระดับดี ร้อยละ 30 คือ 4 แห่ง จาก 14 แห่ง

4. อำเภอขุขันธ์ ได้รับแจ้งจากจังหวัดศรีสะเกษ และกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ให้ทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจไปสำรวจกล้องวงจรปิด(CCTV) ในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานให้พร้อมใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้งกล้อง โดยกล้องใดติดตั้งเพื่อใช้ตรวจสภาพ หรือเพื่อใช้ป้องปรามก็ต้องปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยความปลอดภัย และหากเกิดเหตุการณ์ใดในช่วงที่ผ่านมา แล้วมีรายงานว่ากล้องวงจรปิด(CCTV) ไม่สามารถใช้การได้ หัวหน้าหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบ  สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือรายงานและแก้ไขให้ใช้การได้ทุกแห่ง ภายใน 14 ก.ค. 2560
ตัวอย่างภาพจากกล้องวงจรปิด สสอ.ขุขันธ์
เฝ้าระวังและตรวจตราสถานการณ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  
ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 2743 ลง 27 มิถุนายน 2560 เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สาธารณชนและการป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่