"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมทีมสนับสนุนCOACHER เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและสร้างอัตลักษณ์การจัดการสุขภาพชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขต 10 อุบลราชธานี(26 พฤศจิกายน 2562)

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่/LTC ปี 2562 คลิก
1. สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. ผลการดำเนินงาน
    2.1 รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ
    2.2 จำนวนและร้อยละของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน
3. สภาพปัญหาที่พบ
    3.1 กองทุนที่อาจจะไม่ได้รับการจัดสรรงบฯในปี 63
    3.2 ปัญหาการบริหารจัดการกองทุน
    3.3 ปัญหาด้านภาคีเครือข่าย
4. แนวทางการแก้ปัญหา
   4.1 การบริหารจัดการกองทุน
   4.2 ภาคีเครือข่าย


วีดีโอเก็บตกการประชุม       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ได้เชิญกลุ่มเป้าหมายผู้ประชุมได้แก่ COACHER จังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอหรือผู้แทน และผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกองทุน LTC เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีเนื้อหาคร่าวๆ ดังนี้
ภาพบรรยากาศการประชุมฯ
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม
 เอกสารประชุมCoachingกปท.ปี63_27-28-11-62 คลิก

ภาพ/ข่าว : นายสุเพียร คำวงศ์ งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และLTC สสอ.ขุขันธ์(26 พฤศจิกายน 2562)