"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

ตัวชี้วัด กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ปีงบฯ 2563 คลิก 
ตัวชี้วัด งานคนพิการ ปีงบฯ 2563 คลิก 

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. ขอขอบคุณพี่น้องชาวสาธารณสุขขุขันธ์ ที่ได้ร่วมสมทบทำบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ ๙ ตําบลสําโรงตาเจ็น อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

            งานบุญกฐินสามัคคี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอขุขันธ์ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ , โรงพยาบาลขุขันธ์ , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุขันธ์ และพุทธศาสนิกชน ทอดถวาย วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ ๙ ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือน ๑๒)

- เวลา ๑๕.๐๐ น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ
                            วัดบ้านโนนสาย หมู่ที่ 6 
 ตําบลสําโรงตาเจ็น 
                             อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
- เวลา ๑๘.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                             สมโภชองค์กฐินสามัคคี


วันจันทร์ที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒) 
- เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบพิธีทําบุญตักบาตร
                             ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 
- เวลา ๐๙.๐๙ น. เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี อุบาสกอุบาสิกา
                             พุทธศานิกชนพร้อมกัน แห่องค์กฐินสามัคคี
                             รอบพระอุโบสถ ๓ รอบ 
- เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี     ประธานสงฆ์
                            กล่าวสัมโมทนียกถา /อนุโมทนาพิธี/กรวดน้ำรับพร 
- เวลา ๑๑.๒๙ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                            เจ้าภาพ และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
                            เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ กําหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้
นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์
ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสอ.ขุขันธ์ นำเงินไปร่วมสมทบกองกฐิน
ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ เป็นจำนวนเงิน5,000บาท(ห้าพันบาทถ้วน.-)
ภาพ/ข่าว...นายสุเพียร คำวงศ์ (7พฤศจิกายน 2562).
งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC 2562

1. สปสช.เขต ๑๐ อุบลราชธานี ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

           ตามที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และคู่มือบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ ๒๕๖๓ บริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกสิทธิ ทุกกลุ่มวัย โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น 

          ในการนี้ เพื่อหน่วยจัดบริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการดําเนินงานบริการ สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง ตามประกาศฯ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต ๑๐ อุบลราชธานี จึงขอซักซ้อมแนวทางการ ดําเนินงาน ดังนี้  คลิก
ที่มา : ที่ สปสช. ๕.๔๑/ว๒๘๑ ลง ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

2. สสจ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๒ สําหรับหน่วยบริการประจําพื้นที่ สำหรับอำเภอขุขันธ์ คือ 10930 รพ.ขุขันธ์ โดย ศสม.ห้วยเหนือ จำนวนผู้สุงอายุที่ สปสช.โอนงบปี 2562 จำนวน 732 ราย ขั้นเงินที่ได้รับ 315,000บาท 
           ทั้งนี้   สามารถตรวจสอบและทําการ Download รายละเอียดการโอนเงินได้ที่ http://www.nhso.go.th/ เลือกเมนู ->หน่วยบริการ ->NHSO Budget ->รายงานการจ่ายเงินกองทุน และขอได้โปรดดําเนินการสํารวจและประเมินผู้สูงอายุและบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ทุกสิทธิที่มีภาวะพึ่งพิง(คะแนน ประเมิน ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มตามชุดสิทธิประโยชน์) และลงทะเบียนผู้สูงอายุ และบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในโปรแกรม LTC รวมทั้งจัดทําแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan: CP) และเสนอ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ โดยแนบ CP เสนอต่ออนุกรรมการ LTC ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายรายใหม่ และรายเก่าภายใน ๓๐ วันหลังลงทะเบียนในโปรแกรมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเหตุ 
ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/๕๓๘๕  ลง ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  การสนับสนุนค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๑๒ สําหรับหน่วยบริการประจําพื้นที่

3. คืนขอมูลการสํารวจข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคองอำเภอขุขันธ์ ปี งบประมาณ 2563
         สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบพระคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้แลผู้ป่วยประคับประคองทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันกรอกข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคองอำเภอขุขันธ์ เมื่อระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผ่านฟอร์มออนไลน์ที่งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจัดทำขึ้น และสามารถส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) สสจ.ศรีสะเกษ ได้ทันเวลา เพื่อที่จะได้ดําเนินนโยบายพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลประคับประคอง โดยเชื่อมโยงเครือข่ายบริการทุกระดับ เพื่อให้การส่ง ต่อการดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย (Palliative Care) เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ และราบรื่นต่อไป

 สำหรับข้อมูลเครือข่ายด้าน Palliative Care สสอ.ขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2563(ต้องการลงชื่อขอข้อมูลด้วยGmail) คลิก

ที่มา : ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๗/ว ๕๑๗๐  ลง ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๒ เรื่อง  สํารวจข้อมูลเครือข่ายด้านการดูแลประคับประคอง

4. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานLTCทุกแห่ง ที่ประสานกลุ่มเป้าหมายCG เข้าร่วมรับการอบรมตามโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ
            เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์ (คปสอ.ขุขันธ์) โดยโรงพยาบาลขุขันธ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้ดำเนินโครงการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการ Care Giver : CG เพื่อพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูวิชาการ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นและสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

นายธัชนนท์   คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

         โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชนนท์ คำใสย์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver : CG) จํานวน 166 คน และผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Manager : CM) จากทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ในอําเภอขุขันธ์

พระมหาสมศักดิ์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม
บรรยายธรรม เรื่อง การทํางานด้วยใจจิตอาสาตามแนวพุทธ 

           โดยมีวิทยากรประกอบด้วย พระมหาสมศักดิ์  สิริวฑฺฒโน      เจ้าอาวาสวัดค่ายนิคม ตำบลนิคมพัฒนา , ทีม CM และCG จาก รพ.สต.ตะเคียน ,รพ.สต.สําโรงตาเจ็น และรพ.สต.ปรือใหญ่ ร่วม      ในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างตําบลและเครือข่ายในชุมชน เพื่อการดูแล    ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึงพิงในชุมชน   
ทุกตำบลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุเพียร  คำวงศ์ งานงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนตุลาคม 2563
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก

2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
คลิกที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***#Server Hardware
?????
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์
ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ ***ไม่ควรมีข้อมูลฯPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***#Peopleware
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp 
ตรวจสอบ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์

3. โครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุข
          ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ในด้านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง มุ่งหวังให้ประชาชนมีโอกาสมากขึ้น ในการเข้าถึงความรู้และเพิ่ม รายได้จากโลกอินเตอร์เน็ต โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุขเป็นจุดเสริมของโครงการเน็ตประชารัฐ ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ผ่านการยืนยันตัวตนด้วยเลขประชาชน ๑๓ หลัก โดยปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดําเนินการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และได้ขยายผลโครงการให้บริการ WIFI INTERNET ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่มีความพร้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
          ในการนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้ท่านดําเนินงานตามนโยบาย ดังนี้
          ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่เข้าร่วมโครงการแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สํารวจ การติดตั้งและใช้งานระบบ และส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงาน
          ๒. โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์บริการ WIFI INTERNET จากกระทรวงสาธารณสุข 

          โดยส่งข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อมูลในระบบ online ตาม QR CODE หรือ คลิกลิงก์นี้
ที่มา : ที่ ศก 0032.001/ว.5471 ลง 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขยายผลการให้บริการ WIFI INTERNET ความเร็วสูงฟรีที่หน่วยบริการสาธารณสุข