"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ งานรับผิดชอบ นายนพดล ศรีอินทร์

๑. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


         ๑. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโคเสต และคลอร์ไพรีฟอส ทันทีนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการยุติการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สสจ.ทั่วประเทศเร่งดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที” ในการนี้สสจ.ศรีสะเกษ จึงส่งข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที”

         ๒. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๓ ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโคเสต และคลอร์ไพรีฟอส ทันทีนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการยุติการใช้สารเคมีอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้สสจ.ทั่วประเทศเร่งดำเนินการตามตัวชี้วัด”ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง ๓ ชนิด ทันที” ในการนี้สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอแจ้งแนวทางระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพกรณีการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนำเข้า ๓ ส่วน ได้แก่


         ๑)ผลสำรวจการใช้สารเคมีในครัวเรือน โดย อสม. ผ่าน mobile application


          ๒)จัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environment Health Profile : OEHP) ด้านการเกษตรกรรม


         ๓)การรายงานความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร ที่มีรหัส T๖๐
ตามแบบสำรวจพื้นฐานที่ให้มา เข้ากรอกที่เวปสสอ.ขุขันธ์ งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z2CIF3vJBjJzaLYXbQsgQEPDmJL0w2Tr0eAAnRhpdc4/edit#gid=1139846054 ภายใน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ๓.ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งขอความร่วมมือจากสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาสนับสนุนแก้ไขปัญหา โดย ให้ดำเนินการดังนี้ รพ.สต. ให้รายงานระบบการจัดการมูลฝอย โดยส่งไปที่ กองบริหารการสาธารณสุข ทาง เวปไซต์ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม https://phdb.moph.go.th/main/ > ระบบรายงานสนับสนุนข้อมูลสุขภาพนั้น > ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และสำเนาส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ทาง Email:envocc_ssk@hotmail.com


รพ.สต. User name : รหัสหลัก รพ.สต. เป็นเลข ๕ ตัว (๐๐๐๐๐)


              Password : รหัสหลัก รพ.สต. เป็นเลข ๕ ตัว


เช่น รพ.สต.ตะเคียนบัง User name : ๐๓๓๔๙ Password : ๐๓๓๔๙


      ๔. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสจ.ศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดทำฐานข้อมูลการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนสนับสนุนดำเนินการตามกฎหมาย และป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในการนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการกรอกข้อมูลการออกเทศบัญญัติของเทศบาล และการออกข้อบัญญัติตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ของท่าน ส่งให้สสจ.ศรีสะเกษ ทาง Email:envocc_ssk@hotmail.com ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒


๒. งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

    ๑. แจ้งทุกรพ.สต.การรับวัคซีนป้องกันโรคหัด( MR ) สำหรับรณรงค์ตามโครงการฯ จะจ่ายพร้อมวัคซีนประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๒ เมื่อให้วัคซีนแล้วให้รายงานให้สสอ.ทราบด้วย เพื่อเข้ารายงานที่เวปไซต์ให้กระทรวงทราบต่อไป


๓. งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

    ๑. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ขอความร่วมมือจากสสจ.ศรีสะเกษให้มีการสำรวจบุคลากร สหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อวางแผนพัฒนาด้านอัตรากำลังและแผนการดำเนินงานสุขภาพจิตให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สสจ.ศก.จึงขอให้สำรวจบุคลากร สหวิชาชีพที่ให้บริการผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวช ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โยเข้าไปกรอกข้อมูลที่งานรับผิดชอบนายนพดล ศรีอินทร์ ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ywBzUcXBdeWNfJCG9c6fYQMHiS_IMtlLdQsY292j-D8/edit#gid=0