"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุ
สรุปผลการดำเนินงานLTC อ.ขุขันธ์ ปี 2559 - 2562 คลิก

ทะเบียน Care Manger อ.ขุขันธ์ คลิก

ทะเบียน Care Giver อ.ขุขันธ์ คลิก

ข้อมูล ผสอ. ที่เสนอรายชื่อในปี 2562 ตัดข้อมูลจากโปรแกรม LTC ณ วันที่  11 ส.ค. 62 อ.ขุขันธ์ คลิก

ระบบบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ คลิก

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561  คลิก

**********************************************
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือส่งCGใหม่เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒ โดยพิธีเปิดการอบรมวันแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้รับเกียรติจาก นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ มีนายศุภชัย ประจิม ผอ.กศน.อำเภอขุขันธ์ กล่าวรายงาน และนายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขขุขันธ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดฯทุกเขต รพ.สต.ร่วมเป็นวิทยากรการอบรม และสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะครูในสังกัด กศน.อำเภอขุขันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯกันอย่างคับคั่ง และส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 30 ท่าน

กิจกรรมการอบรมภาคทฤษฎี จำนวน 9 วัน ได้เสร็จสิ้นลงไปด้วยดี ยังคงเหลือภาคฝึกปฏิบัติงาน อีก 3 วัน หรือหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้...ระหว่างวันที่ 3 4 5...14 ก.ค. 2562  คุยกันเอา...ครับ จากที่ได้ลองสอบถามดูพี่ๆเขาอยากฝึกมากกว่า 3 วันเพื่อให้มีประสบการณ์ในการทำงานที่มากขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านในการดูแลผู้สุงอายุร่วมกับ จนท.CMได้ด้วยดี ครับ...สำหรับวันที่ 15 ก.ค.2562 ส่งเอกสารการฝึกปฏิบัติงานในภาคเช้ากับ นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ และครู กศน.อำเภอขุขันธ์ มีกิจกรรมการนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานรายโซน กิจกรรมการวัดและประเมินสรุปผลการอบรม จนถึงภาคบ่ายเวลา 15.00 น. พิธีมอบใบประกาศสำหรับผู้สำเร็จการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ โดยมีนายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ ให้เกียรติมามอบใบประกาศและปิดการอบรม  ดังนั้น ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานLTC หรือCM ทุก รพ.สต.มาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 


ที่มา : โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง) เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๒

2. คปสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.และ/ผู้รับผิดชอบงานLTC/CMทุก รพ.สต.เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับการประเมินตำบล LTC ปี 2562 อำเภอขุขันธ์  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.      

           ด้วย  ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการประเมินผลและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ซึ่งได้จัดทำแผนประเมินรับรองตำบล 
Long Term Care และประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ และ ๙๐ ปี สุขภาพฟันดี ระดับเขต ปี ๒๕๖๒ เพื่อประเมิน คุณภาพการดำเนินงานพัฒนาตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ( Long Term Care) ในชุมชนโดยดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น 

           ในการนี้   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  จึงขอแจ้งแผนการประเมินรับรองตำบล LTC : Long Term Care  และประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ และ๙๐ ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต ปี ๒๕๖๒  จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการจาก ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่  อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 8 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.00 – 16.00 น.
  
  เอกสารประเมินรับรองตำบล LTC ประกวดผู้สูงอายุ 80 ปี และ90ปี สุขภาพฟันดี ตำบลปรือใหญ่ ปี 2562 (8 ก.ค. 2562)
 หนังสือแจ้งแผนการออกประเมินรับรองตำบล LTC ปี 2562 คลิก
 แผนประเมินLTCตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ 8 กรกฎาคม 2562 คลิก
 เอกสาร_1.เกณฑ์ประเมินรับรอง LTC คลิก
 เอกสาร_2.เกณฑ์ประเมินรับรองชมรมผู้สูงอายุเขต10 คลิก
 เอกสาร_3.เกณฑ์ประเมินรับรองวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก
 เอกสาร_4.รายละเอียดมาตรฐาน ตัวชี้วัดวัดส่งเสริมสุขภาพ คลิก

ที่มา :
ที่ ศธ 0920.07/ว.684 ลง 24 มิ.ย. 2562 เรื่อง  การประเมินรับรองตำบล LTC : Long Term Care  และประกวดผู้สูงอายุ ๘๐ และ๙๐ ปี สุขภาพฟันดีระดับเขต ปี ๒๕๖๒
*** แผนการประเมินฯ คลิก

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1.แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์  
      สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง คัดลอกลิงก์แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) ออนไลน์ เพื่อการประเมินตนเองของวัดในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2562 ส่งต่อให้อสว.แต่ละวัด ได้กรอกแบบประเมินตนเองฯ และกระตุ้นการพัฒนาวัดทุกแห่งในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ให้ได้มาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพต่อไป

QR-code กรอกแบบประเมินวัดฯ
ดูผลการประเมินฯ
QR-code ดูผลประเมินวัดฯ

งานดูแลคนพิการ
1.โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุปี 2562
           ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ของมูลนิธิ พอ.สว. ร่วมกับสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ประจําปี ๒๕๖๒ และขอให้สํารวจรวบรวมข้อมูลประชากรในเขตรับผิดชอบที่ประสบกับสภาวะปัญหาความพิการแต่กําเนิด  และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปจากไฟไหม้ น้ําร้อนลวก และยังไม่ได้รับการแก้ไขความพิการใดๆ หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอให้แจ้ง ความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยมูลนิธิ พอ.สว. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในระหว่าง ดําเนินโครงการตามสิทธิ์ที่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์จะได้รับ ซึ่งจะต้องจัดส่งข้อมูลให้มูลนิธิ พอ.สว.ภายใน วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อมูลนิธิ พอ.สว.จะได้ดําเนินการต่อไป
         ขอขอบคุณ รพ.สต.กวางขาว ที่ได้ลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาแล้ว

       
           สำหรับ ระยะเวลาดำเนินการ ครั้งที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒(1)
              ตรวจสอบรายชื่อฯ(2)  คลิก
ที่มา: 
(1) ศก 0032.007/ว.2421 ลง 14 พ.ค. 2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนวันผ่าตัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการฯ
(2) ศก 0032.007/ว.2038 ลง 23 เม.ย. 2562 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. สรุปผลงานOne Page เดือนมิถุนายน 2562
ที่มา : ข้อมูลผลงานตรวจสอบ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดย อ.สุเพียร คำวงศ์ 
หมายเหตุ
 ดาวน์โหลดต้นแบบ สสอ.ขุขันธ์ คลิก
 ดาวน์โหลดต้นแบบ รพ.สต. คลิก
2. งานติดตามผลงาน 43 แฟ้ม
แนวทางบริหารจัดการข้อมูล 43 แฟ้ม คลิก
ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน คลิกตรวจสอบ
***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 

ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิกตรวจสอบ
***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันประชุมประจำเดือนถัดมา***
หมายเหตุ :: นับเป็นครั้งตาม Visit Number(SEQ)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลการให้บริการPt.Dead@รายรพ.สต. คลิกตรวจสอบ
***ไม่ควรมีข้อมูลการการให้บริการPt.Dead ก่อนวันประชุมประจำเดือน***
หมายเหตุ : ข้อมูลนับเป็นครั้งตาม File upload Timestamp
ข้อมูล ณ วันที่ :: 3 กรกฎาคม 2562


3. เรียน ผอ.รพ.สต. /ผู้รับผิดชอบอัพเดทข้อมูลOne Pageบนเวปไซต์
           เริ่มตั้งแต่เช้าวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป งานไอที สสอ.ขุขันธ์ ขออนุญาตปรับเมนูกิจกรรมดีๆที่เวปไซต์ ของ รพ.สต.ของทุกแห่งเป็นรูปแบบเมนูหล่นลง ตรวจสอบและจัดเก็บผลงานแต่ละเดือนเป็นรายสับดาห์ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา และตรวจสอบผลงานร่วมกันได้อย่างชัดเจนเป็นรายสัปดาห์ และหน้าเวปไซต์ฝั่งด้านซ้ายไม่รก ดูดีขึ้นกว่าเดิม  งานไอที สสอ.ขุขันธ์จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน