"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

รายละเอียดการแรงกิ้ง อ.สุเพียรและพี่สมจันทร์( 21 - 30 กรกฎาคม 2562)

Ranking งานดูแลผู้สูงอายุ & LTC รอบ 2/2562เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 20/100 คะแนน
 ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์ Ranking ดูแลผู้สูงอายุ & LTCครั้งที่ 2 /2562 

1. ขอเน้นไปที่กระบวนการจัดทำ Care Plan และการเบิก-จ่าย* ตัดยอด สิ้นเดือนกรกฎาคม 2562

2. แห่งใดที่ยังไม่เบิก - จ่ายปี 2562 ขอให้ปริ้น Care plan ทั้ง 2 ฉบับ (ส่วนขอสนับสนุนงบประมาณ/ส่วนของแผนการดูแล )

3. แห่งใดมีการเบิก- จ่าย** แล้วระบบยังไม่ขึ้นสามารถถ่าย BookBank มายืนยันได้

หมายเหตุ
*** เบิก-จ่าย คือโอนจ่ายจากบัญชี LTCไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ


 ข้อเสนอแนะงานดูแลผู้สุงอายุ&LTC จากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2562
        1. ขอให้มีการลงข้อมูล ADL ให้สอดคล้องกับการลงทะเบียนของบประมาณ
        2. ขอให้มีการคัดกรอง ADL เพิ่มขึ้น/ขอให้มีการลงข้อมูล การคัดกรอง ให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น/ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลการคัดกรอง


********************************************************************************

Ranking งาน it รอบ 2/2562 
เกณฑ์ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(งานไอที) 100/100 คะแนน

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สำหรับ รพ.สต. เน้น 4 ข้อ ดังนี้ 
ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล คลิก

รายละเอียดตัวชี้วัดงานไอที คลิก
     1. ร้อยละหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลครบและทันเวลา ทุกเดือน ที่ ประเมิน คลิก    
     2. ร้อยละข้อมูลแฟ้ม ประชากร(Person) ถูกต้อง เงื่อนไขการตรวจสอบ (ประเมิน 1 วัน นับจากวันสุดท้ายของการออก ranking ) และข้อมูลการเสียชีวิตที่ไม่ปรับปรุงสถานะ คลิก1   คลิก2 
     3. ข้อมูล แฟ้ม Labor , newborn มีความครบถ้วนเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเกิด Online คลิก1  คลิก2
หมายเหตุ คลิก1ให้เลือกเมนู ดังภาพดานล่างนี้ ครับ
     4. ไม่มีข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยที่เสียชีวิตก่อนวันรับบริการในระดับอำเภอ คลิก
                 และไม่มีข้อมูลการให้บริการในอนาคตในฐานข้อมูล HDC ฯ   คลิก
     5. สรุปผลงานOne Page เดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562 คลิก
     6. ข้อมูลการส่งไฟล์ 43 แฟ้มรายวัน  คลิก                    ***ควรมีข้อมูลการส่งไฟล์ขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย***
     7. ข้อมูลการให้บริการรายวัน(service) คลิก                  ***ควรมีข้อมูลการการให้บริการรายวันของเดือนที่ผ่านมาขึ้นตัวเลขทุกช่องก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 /จังหวัดมาแรงกิ้ง***

 ตรวจสอบข้อมูลตามตัวชี้วัดงานไอที คลิก
 ข้อเสนอแนะงานไอที จากการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2562 คลิก
ที่มา : ที่ ศก 0032.002/73 ลง 8 ม.ค. 2562 เรื่อง ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562