"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานหน้าที่ความรับผิดชอบนพดล ศรีอินทร์ ปีงบประมาณ 2561

1. งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

OK ตัวชี้วัดงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เตรียมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ (Ranking) 1/2560  คลิก  

 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และโปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
OK พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
OK แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข


 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 
# สสอ.ขุขันธ์           # 56 ปรือใหญ่               # 66 ปราสาท
# 30 ร.พ.ขุขันธ์        # 57 ปรือคันตะวันออก  # 67 บ่อทอง
# 48 โคกโพน          #58 ทับทิมฯ 06            # 68 สำโรงตาเจ็น
# 49 ตะเคียนบังอิง   # 59 หนองลุง               # 69 นาก๊อก
# 50 จะกง                # 60 สมบูรณ์                # 70 กฤษณา
# 51 ใจดี                  # 61 หัวเสือ                  # 71 วิทย์
# 52 กันจาน             # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก # 72 ตรอย
# 53 อาวอย             # 63 กวางขาว               # 73 นิคมซอยกลาง
# 54 หนองคล้า        # 64 คลองกลาง           # 74 โนน
# 55 ขนุน                 # 65 โคกเพชร


OK การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(30-1-2560) คลิกที่นี่-ไฟล์ภาพ ไฟล์PDF
OK การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์(30-1-2560).pdf คลิกที่นี่- ไฟล์PDF
OK การประเมินตนเองตามแบบประเมินคุณภาพการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับ รพ.สต. ประจำปี 2560  คลิกที่นี่
OK ฐานข้อมูลส้วมสาธารณะอำเภอขุขันธ์  ปี 2559
1) ประเภท รพ.สต.    คลิกที่นี่ 
OK แบบส้วมสาธารณะ
1) อาคารส้วมสาธารณะผู้สุงอายุและผู้พิการ   คลิกที่นี่ 
2) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 2 ห้อง   คลิกที่นี่         
3) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 4 ห้อง   คลิกที่นี่
4) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 5 ห้อง   คลิกที่นี่         
5) อาคารส้วมสาธารณะแบบ 6 ห้อง   คลิกที่นี่
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK # คลินิคสุขภาพเกษตรกร  ปี พ.ศ. 2558 มี รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   ปี พ.ศ. 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
แผ่นเทียบสีมาตรฐานสำหรับแปลผลโคลีนเอสเตอเรส

**************
- ค้นหาข้อมูลโรงงาน/สถานประกอบการในพื้นที่ คลิก
- เอกสารการอบรมการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย  คลิก

2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย