"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

งานดูแลผู้สูงอายุและLTC 
1. นายอำเภอขุขันธ์ ขอข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง 

เรียน  ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทุก รพ.สต.

       ด่วนที่สุด ...ด้วย อำเภอขุขันธ์ โดย นายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยบริการสาธารณสุขและ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด คปสอ.ขุขันธ์ สำรวจข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง ประคับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย อำเภอขุขันธ์ ปี 2563 เพื่อการติดตามเยี่ยมบ้านเสริมพลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านชีวิตความเป็นอยู่ต่อไป ขอความร่วมมือตรวจสอบ แก้ไข และอัพเดทข้อมูลด้วยกรณีมีเพิ่มเติมรายใหม่ ด้วยนะครับ
       กรอกข้อมูล ตรวจสอบ แก้ไขและอัพเดทข้อมูล  คลิก https://docs.google.com/spreadsheets/d/18SBTMdACdUH4wYwsiV2nf8bCN68PeU9il7L9gTDdF3E/edit?usp=sharing

2. คุณสมจันทร์  บัวเขียว พยาบาลวิชาชีพ ร.พ.ขุขันธ์/ศสม.ห้วยเหนือ CMอำเภอขุขันธ์ ฝากมา...

 ดูยอดข้อมูลกองทุน LTC ณ วันนี้...เพื่อทราบรายละเอียด....รายงาน ยอดเงิน Statement จาก ธ.ก.ส. (กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง)  คลิก 

 เอกงานทั้งหมดที่เกี่ยวกับ LTC  ทั้งระดับ อนุกรรมการLTC  และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ  และเอกสารเบิก ณ รพ.สต.(เอกสารเหมือนเบิกที่ศูนย์  แต่ข้อความเปลี่ยนเป็นสถานบริการ)   คลิก 

 แจ้งหน่วยบริการ และกองทุน LTC ทุกแห่งโปรดเข้าตรวจสอบรายชื่อที่ต้องลงประเมิน ADL 9เดือนและ 12 เดือน  ด่วน!!!! ดูวิธีกรอกข้อมูลตามโปรแกรมที่ถูกต้องตามคู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC V.2020(ใหม่ล่าสุด!!!) ได้ที่  คลิก             ขอความร่วมมือ CM. ทุก รพ.สต. ประเมิน ADL รายเดิม พร้อม รายใหม่ ที่มีเพิ่ม และประสาน อบต.เพื่อยืนยัน ข้อมูล กรณี เงินค้าง บัญชี จะมีการไม่ขอรับงบ เพื่อทำระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน   ถ้า สงสัย เรื่องโปรแกรม พี่แป๋วให้ประสาน น้องฟ้า ได้เลย นะคะ ขุขันธ์จะได้เดินไปพร้อมๆ กัน   พื้นที่อำเภอขุขันธ์เรา มีหลายแห่ง ระบบงานลงตัวแล้ว   กรณี นำเสนอ care plan ประสาน มาได้เลย นะคะ  ยินดี เข้ามาดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้ทุกแห่ง คะ

          ขอแจ้งแจ้งเพิ่มเติม หากไปลง ADLแล้ว มีข้อติดขัดบางประการ จึงขอแจ้งแนวทางเพื่อจัดการ PID ที่มีปัญหา ดังนี้ โปรดส่งไฟล์รายชื่อที่ติดขัดมาให้.หน.สิทธวีร์ ทางไลน์ (ไอดีไลน์)0632194526 โดยเร็วพลัน นะคะ เพื่อส่งส่วนกลาง ปลดล็อค แก้ไขข้อมูลให้ตรงต่อไป รบกวนแจ้ง​cm​ในอำเภอของท่านด้วยนะคะ เพราะเท่าที่ทราบ​ ตอนนี้รายชื่อมีปีญหาช่วงที่มีการปรับฐานข้อมูลของโปรแกรม​LTC.​สปสช.เช่นบางแห่งจะนำเข้าชื่อเพื่ออนุมัติโครงการไม่เจอ...ค่ะ

                ศสม.ห้วยเหนือ สนับสนุนอุปกรณ์ให้ Care Giver : CG ในการทำงานเฝ้าระวัง COVID- 9 ได้แก่ Face shield , เจลล้างมือ Alcohol 70 %  สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของ Care Giver : CG อำเภอขุขันธ์ ราย รพ.สต. ให้ติดต่อลงนามรับได้ที่อาคารบริหาร สสอ.ขุขันธ์  หลังเลิกประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. จังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ด่วนที่สุด ที่ ศก ๐๐๓๔/๓๕๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ให้วัดทุกวัดงดจัดกิจกรรมทุกประเภท  
           ด้วย สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งว่า มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ พิเศษ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง ให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศงดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันทุกประเภท ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๔) จะเข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นการปฏิบัติกิจ ดังนี้ 
            ๑. การปฏิบัติกิจของสงฆ์ เช่น การรับบิณฑบาต การทําวัตรสวดมนต์ เป็นต้น ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑)ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

             ๒. การปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้านสาธารณสงเคราะห์ กรณีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามพระดําริ เจ้าพระคุณ สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : ที่ ศก 0032.001.07/ว6978 ลว 29 เม.ย. 2563 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. ขอบคุณผอ.รพ.สต./จนท.ไอที ทุกแห่ง ที่ร่วมกันตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด
           ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการ ใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัด ด้วยวิธีการบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้จังหวัดดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูล และการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ที่มีอยู่ในจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
          ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ได้ให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผล ฯส่งให้ สสอ.ขุขันธ์ รวบรวมส่ง สสจ.ศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ 

สรุปข้อมูลการสำรวจCCTV2563ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์(16มีนาคม 2563)สถานะ
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของกล้องกำลังดำเนินการใช้ได้ปกติผลรวม
รพ.สต.กฤษณา11
รพ.สต.กวางขาว11
รพ.สต.กันจาน88
รพ.สต.ขนุน66
รพ.สต.คลองกลาง88
รพ.สต.โคกเพชร88
รพ.สต.โคกโพน77
รพ.สต.จะกง66
รพ.สต.ใจดี88
รพ.สต.ตรอย44
รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก88
รพ.สต.ตะเคียนบังอิง44
รพ.สต.ทับทิมสยาม 0666
รพ.สต.นาก๊อก44
รพ.สต.นิคมซอยกลาง11
รพ.สต.โนน66
รพ.สต.บ่อทอง44
รพ.สต.ปราสาท88
รพ.สต.ปรือคันตะวันออก66
รพ.สต.ปรือใหญ่66
รพ.สต.วิทย์66
รพ.สต.สมบูรณ์44
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น11
รพ.สต.หนองคล้า44
รพ.สต.หนองลุง88
รพ.สต.หัวเสือ88
รพ.สต.อาวอย88
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์44
ผลรวม20133153
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ที่มา : ที่ ศก 0032/ว1225 ลว 12 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒/ว๑๔๕ ลว ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม 

ที่มา : ที่ ศก 0032/ว3135 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดาวเทียม

3. สสจ.ศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(MDES)และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย(DUGA) ที่ สดถ๒๕๖๓/๐๐๖ ลว ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา AI&loT Summit ๒o๒o
ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว3136 ลว 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ

4. จังหวัดศรีสะเกษ ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร)ที่ สพร ๒๕๖๗/ว๑๑๕๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ( COVID-19 )

ที่มา : ที่ ศก 0032.011/ว6997 ลว 30 เม.ย. 2563