"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 
อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
********************************
 จำนวนผู้กักกัน / เฝ้าระวัง14 วัน   
 One Page Covid19 อำเภอขุขันธ์ 
 Time Line การปฏิบัติงาน
 FLOW แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบผู้เสี่ยงในพื้นที่
 นิยามผู้สงสัยติดเชื้อ Covid19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค PUI
 ข้อสั่งการจังหวัดศรีสะเกษ
 แนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
 แบบฟอร์มต่างๆ
       การออกหนังสือร้องให้แก่บุคคลที่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ให้ถูกแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตจนครบกำหนดระยะเวลา เพื่อแสดงตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด คลิก   
   หนังสือเซ็นต์รับทราบยินยอมกักตัว คลิก
   ใบรับรองการแยกกัก ครบ 14 วัน Thai คลิก
   ใบรับรองการแยกกัก ครบ 14 วัน Eng คลิก
 คำแนะนำสำหรับประชาชน
 ข้อแนะนำ/แนวปฏิบัติ
 สื่อความรู้
 คำถามที่พบบ่อย
 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน
   การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19 คลิก
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 มาตรการ/ข้อสั่งการ

ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
คำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๑๒๒/๑๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบต้ภาวะฉุกเฉิน(Emergency Operation Center : EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 คำสั่งอำเภอขุขันธ์ ที่ ๑๓๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตป้องกันและควบคุมโรค กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
 คำสั่ง คปสอ.ขุขันธ์ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข คปสอ.ขุขันธ์
 คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ๘๘๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดศรีสะเกษ
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คลิก

อื่นๆ
 ครม.วาระพิเศษ 3 เม.ย.นี้ ‘อนุทิน’ เสนอขอบรรจุ ขรก.เพิ่ม 45,242 ตำแหน่งสู้ ‘โควิด-19’