"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ด้วย สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กำหนดจัดประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR FORUM 2018) ภายใต้แนวคิด "Ways Toward DisabilityinclusiveDevelopment : ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา" ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและมีค่าลงทะเบียน 1500 บาท

         ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดฯที่ปฏิบัติงานหรือสนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ที่มา : ที่ ศก0032.013/ว.6334 ลง 22 ธ.ค.2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการและส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด


2. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ จะได้จัดอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ(Care Giver:CG) หลักสูตร 70 ชั่วโมง กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2561 ภาคทฤษฎีระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม  2561และกำหนดมีการฝึกปฏิบัติงานใน รพ.สต. เป้าหมาย ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 โดยกำหนดจัดให้มีขึ้นพร้อมกันทั้งจังหวัด แบ่งออกเป็น 4 จุด ดังนี้
     จุดที่ 1 จัดที่อำเภอกันทรารมย์ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น175 คน ประกอบด้วย อ.น้ำเกลี้ยง ,กันทรารมย์ และเบญจลักษ์
     จุดที่ 2 จัดที่อำเภอขุขันธ์ ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น143คน ประกอบด้วย อ.ศรีรัตนะ ,ขุขันธ์,วังหิน,พยุห์,ขุนหาญ และภูสิงห์ 
     จุดที่ 3 จัดที่อำเภออุทุมพรพิสัย เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น151คน ประกอบด้วย อ.อุทุมพรพิสัย ,เมืองศรีสะเกษ,ห้วยทับทัน,โพธิิ์ศรีสุวรรณ และเมืองจันทร์
     จุดที่ 4 จัดที่อำเภอราษีไศล เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น91คน ประกอบด้วย อ.ราษีไศล ,ยางชุมน้อย,บึงบูรณ์ และศิลาลาด
     และได้กำหนดให้ทุกอำเภอส่งแบบประเมินทักษะนะสสจศรีสะเกษภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น

     สสอ.ขุขันธ์ จึงขออนุเคราะห์ผอ.รพ.สต.ดังต่อไปนี้ แจ้งเจ้าหน้าที่ ร.พ.ซึ่งเป็น Care Manager:CM ร่วมวิทยากรเสริมการอบรมCG ครั้งนี้ เพื่อช่วยให้การอบรมฯเป็นไปได้อย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จ ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง, รพ.สต.จะกง , รพ.สต.อาวอย ,รพ.สต.กันจาน ,รพ.สต.ปราสาท ,รพ.สต.นิคมซอยกลาง และรพ.สต.โนน ดังรายนามต่อไปนี้
ลำดับ
ตำบล
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1รพ.สต.นิคมซอยกลางน.ส.รัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2รพ.สต.โนนนางสร้อยฟ้า บุญวันพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3รพ.สต.อาวอย น.ส.วรรณิษา มิ่งขวัญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4รพ.สต.กันจานนายเสมือน อายุวงษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5รพ.สต.ปราสาทนางกฤษณา พันธ์แก่นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6รพ.สต.ตะเคียนบังอีงนายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์จพ.ทันตสาธารณสุข
7รพ.สต.จะกงนายรัฐธนินท์ บุญใสพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ตารางอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ Care Giver : CG หลักสูตร 70 ชั่วโมง : กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เวอร์ชั่นเอกเซล คลิก 
PDF คลิก
ขอแจ้งให้ รพ.สต. ต่อไป นี้ ส่ง ผู้เข้ารับการอบรม นักบริบาลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70  ชั่วโมง ระหว่าง วันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
ลำดับ
ตำบล
สถานบริการ
จำนวน CG.
จำนวน CM.
ปัจจุบันส่งอบรมเพิ่ม
1กันทรารมย์รพ.สต.โคกโพน611
2ศรีสะอาดรพ.สต.ตะเคียนบังอิง311
3จะกงรพ.สต.จะกง422
4ใจดีรพ.สต.ใจดี5-1
5โสนรพ.สต.อาวอย331
โสนรพ.สต.หนองคล้า5-1
โสนรพ.สต.ขนุน311
6ปรือใหญ่รพ.สต.ปรือใหญ่8-1
ปรือใหญ่รพ.สต.ปรือคัน421
ปรือใหญ่รพ.สต.ทับทิมสยาม 06411
7สะเดาใหญ่รพ.สต.หนองลุง7-1
8หัวเสือรพ.สต.หัวเสือ411
9โคกเพชรรพ.สต.โคกเพชร6-1
10สำโรงตาเจ็นรพ.สต.สำโรงตาเจ็น5-1
11ห้วยเหนือศสม.ห้วยเหนือ16-3
12ดองกำเม็ดรพ.สต.กันจาน221
13ห้วยใต้รพ.สต.สมบูรณ์411
14ปราสาทรพ.สต.ปราสาท221
ปราสาทรพ.สต.บ่อทอง3-1
15ลมศักดิ์รพ.สต.วิทย์311
16กฤษณารพ.สต.กฤษณา221
17ห้วยสำราญรพ.สต.นาก๊อก221
18นิคมพัฒนารพ.สต.กวางขาว4-1
19หนองฉลองรพ.สต. ตรอย3-1
หนองฉลองรพ.สต.นิคมซอยกลาง221
20ตาอุตรพ.สต.คลองกลาง9-1
21ศรีตระกูลรพ.สต.โนน331
22ตะเคียนรพ.สต.ตะเคียน321
รวม1252931

3.คลิปวีดีโอการบรรยายโครงการฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ จ.อุบลราชธานี  คลิก