"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

เตรียมรับRankingรอบ2/2559 อย่างไร?

งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
ประชากรกลุ่มเป้าหมายงานและเป้าหมายผู้สูงอายุอำเภอขุขันธ์ แยกราย รพ.สต. ดึงจาก43แฟ้ม และ HDC_OLD(16-8-2559) คลิกที่นี่
การคัดกรองผู้สูงอายุ(Basic Geriatric Screening : BGS) อำเภอขุขันธ์ ปี 2559  แบบฟอร์มกรอก    ผลการคัดกรอง

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ1ต.ค.58-20ก.ค.59
รายงานการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes1ต.ค.58-20ก.ค.59 คลิกที่นี่

รายงานการคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2559 คลิกที่นี่

การดำเนินงาน ADL อำเภอขุขันธ์ปี 2559 คลิกที่นี่

โรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด..ศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่ 

การคัดกรองกลุ่มGeriatric syndromes อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่

2. รายงาน LTC 5กลุ่มวัย รอบ 9เดือน อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 คลิกที่นี่


3. รายงานการดำเนินงานตามโครงการมอบของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ปี 2559 คลิกที่นี่ (ให้ส่งรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือน เพื่อรวบรวมส่ง สนย. ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดรายละเอียด)  

4. ด้วย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์(คปสอ.ขุขันธ์) จะจัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลสุขดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการการพึ่งพิง(Long Term Care)ด้านสุขภาพ โดยมีความมุ่งหวังว่าผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงจะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพจากบุคลากร Care Manager(CM)ที่ได้ผ่านการอบรมฯ ซึ่งเน้นการสร้างอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) หรือนักบริบาลผู้สูงอายุให้เกิดขึ้นในพื้นที่อาสาสมัครกลุ่มนี้ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมงภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ ๖ โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นั้น

          ในการนี้
 สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติฯ มีวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 และมีจิตอาสาที่จะดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต. แห่งละ 3 คน เข้ารับการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) ดังนี้
  1. รายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) จำนวน 20 ท่านแรก(จะคัดเลือกรายชื่อ รพ.สต.ละ 1ท่าน) จะส่งรายชื่อให้ได้รับการอบรมฯCare Giver 70 ชั่วโมง พิเศษ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กศน.อำเภอขุขันธ์ (ตอนนี้ งบประมาณพร้อมแล้วฯ)
  2.รายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) ถัดจาก 20ท่านแรก จะการอบรมฯCare Giver 70 ชั่วโมง จากงบประมาณ คปสอ.ขุขันธ์ (ตอนนี้ งบประมาณ...อยู่ระหว่างดำเนินการ...ครับ)

>>> ส่งรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) รพ.สต.ละ 1-3 คน(ถ้าหาไม่ได้เอาแค่เพียง รพ.สต.ละ 2 คนก็พอครับ) ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/forms/d/1IaEmCXnTLYgYEOv5btBl-4aYNz8mH-h6dpnEEwd-lEU/viewform


>>> คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ส่งแล้วที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmIUDdmINnW80gYN_755wryfbSoQ6fPGklBcXV-RfhA/edit?usp=sharing

OK ด้วยสมเด็จพระเทพฯ องค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิ ร่วมกับ ห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานตาม"โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2557 - 2562 ในการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปที่ยากไร้และอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร" โดยห้างแว่นท็อปเจริญจะเข้าดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว  ณ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้สูงวัยมีสายตาดี สามารถประกอบอาชีพไม่เป็นภาระของลูกหลาน ซึ่งเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ตามโครงการที่จะได้มาพร้อมนี้ 

ในการนี้ อำเภอขุขันธ์ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งผู้สูงวัยตามรายชื่อที่แจ้งนี้ จำนวน 400ท่าน รับแว่น17 ส.ค. 2559 ณ โรงเรียนขุขันธ์  คลิกที่นี่ 

ที่มา: ที่ มธ.3846/2558 ลง 6 พ.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือรดำเนินงานตามโครงการ"แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพฯ"

หมายเหตุ
# เกณฑ์แรงกิ้งงานผู้สูงอายุ รอบ 2-2559 คลิกที่นี่ 
# แบบฟอร์มสำหรับคัดกรองผู้สูงอายุ 2559 อัพเดทล่าสุด(ก.ค.2559) คลิกที่นี่ 
# สรุปRankingงานผู้สูงอายุ รอบที่1-2559. คลิกที่นี่ 
# ตัวอย่างการเขียน care plan ของ cmu ห้วยเหนือ  คลิกที่นี่ 

งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
1. ด่วนที่สุด อำเภอขุขันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลคนพิการที่ด้อยโอกาสที่จำเป็นต้องใช้รถเข็น หรือสามล้อโยก และรายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นี้
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevAlrShs1_q7H7ZyflWEha1q55zI99QOS8TdU0z0ovYfzU5Q/viewform
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงาน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dx3YQAed3QwXsrSyH6iCVYhL48TC458n-9ucrdzsx_Q/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0418/ว 3847 ลง 11 ก.ค. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจคนพิการที่ต้องการรถเข็นหรือสามล้อโยก


2. ข้อมูลจำนวนคนพิการอำเภอขุขันธ์ แยกตามประเภทความพิการ ปีงบฯ 2559  คลิกที่นี่เพื่ออัพเดทข้อมูลฯ 

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2559 
สสอ.ขุขันธ์              # 56 ปรือใหญ่                  # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์           # 57 ปรือคันตะวันออก    # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน             #58 ทับทิมฯ 06               # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง     # 59 หนองลุง                  # 69 นาก๊อก
50 จะกง                  # 60 สมบูรณ์                    # 70 กฤษณา
51 ใจดี                    # 61 หัวเสือ                     # 71 วิทย์
52 กันจาน               # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก    # 72 ตรอย
53 อาวอย               # 63 กวางขาว          # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า         # 64 คลองกลาง       # 74 โนน
55 ขนุน                  # 65 โคกเพชร  

2 รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตำบลต้นแบบLTC2559(เฉพาะCMUห้วยเหนือคลิกที่นี่ 


OK ข้อมูล รายงานสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ปี 2559 

OKสสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ ผอ.รพ.สต./จนท.ผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันกรอกแบบสำรวจ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ที่ประสงค์จะส่งต่อมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปี 2559 เสร็จครบทุกแห่ง(100%)  ตรวจสอบข้อมูลฯ​ที่ลิงก์นี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13pTgjbS2pUQrZzfI2FFIR4OFPWT0P0xC4UMbDEPICfY/edit?usp=sharing
ที่มา: สสอ.ขุขันธ์ สั่งการในที่ประชุมประจำเดือน เมื่อ 6/7/2559

OK # ข้อมูลการสำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยว 2) ร้านจำหน่ายอาหาร 3) ตลาดสด 4) สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ 5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 6) สถานศึกษา 7) โรงพยาบาล​ 8) สถานที่ราชการ 9) สวนสาธารณะ 10)ศาสนสถาน 11) ส้วมสาธารณะริมทาง 12) ห้างสรรพสิน/ค้าศูนย์การค้า ซึ่ง สสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมส่งรายงานต่อให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ หรือทางอีเมล์ evocc_ssk@hotmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถตรวจสอบข้อมูลการรายงานได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJkpARZrDWuEWxtWvSBVDNXBoP3BVQg6OoX_zcBt2q0/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว.1607 ลง 22 เม.ย. 2559 เรื่อง สำรวจและประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย


OK # สสจ.ศรีสะเกษ ส่ง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ในท้องที่เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานการปฏิบัติ สำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ต่อไป คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดาวโหลด https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7aXlVSF9nYkxFMlU/view?usp=sharing

หมายเหตุ
OK # สรุปRankingอนามัยสิ่งแวดล้อม1-2559 คลิกที่นี่ 

งานอาชีวอนามัย
1. รายงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ประจำปี 2559 รอบนี้ให้ประเมินลงในช่อง...ครั้งที่ 2 ...นะครับ 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18AGPO_27VruMYUhWCWHQ8inGOvFP15QGX8s6XiWj9U0/edit?usp=sharing 


2.แบบรายงานการดำเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  ปีงบประมาณ 2559 ขอความร่วมมือเฉพาะ รพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร  คลิกที่นี่
    # ปี 2558 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย
    # ปี 2559 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.รพ.สต.ปรือคัน , รพ.สต.สมบูรณ์ ,รพ.สต.โนน ,รพ.สต.ตรอย ,รพ.สต.กวางขาว และ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น

OK # แบบประเมินตนเองสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกสุขภาพเกษตรกร ปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

OK  ด้วยกระทรวงแรงงานแจ้งว่า พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มีผลบังคับกับสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมาและในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของส่วนราชการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานในกำกับของรัฐ มีมติให้กระทรวงแรงงานมีหนังสือนำเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามความในมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยจัดให้มีการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงาน และหน่วยงานในการกำกับดูแลให้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น และให้ส่งผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อส่งต่อให้กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป  (ขอบคุณ รพ.สต.โคกโพน ,ปรือคัน และคลองกลาง ที่ได้ดำเนินการแล้ว สำหรับ รพ.สต.ที่ยังไม่ดำเนินการ ขอความร่วมมือเร่งรัดทุกแห่งภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 นี้ด้วย)

คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงานผลการดำเนินงานฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LYTExln800E-uzskp3OubtOW_sp5RGlJqtN1EuUUwMc/edit?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว1547 ลง 20 เม.ย. 2559 เรื่อง การดำเนินงานรองรับมาตรา 3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

OK # นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอาชีอนามัยเพิ่มเติมอีก 1 งานเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

OK # อำเภอขุขันธ์ มีจำนวนจำนวนรพ. สต.ทั้งสิ้น 27 แห่ง ในปี 2558 มีรพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย 

           สำหรับในปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวนรพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559 จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง 

          ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 103 แห่ง)

ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว 1357 ลง 31 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิคสุขภาพเกษตรกรเพิ่มเติม


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
1. กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้หน่วยบริการ สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริง สามารถนำไปใช้ในการวางแผนจัดทำมาตรการ และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพต่อไป จึงขอความร่วมมือ จากทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สำหรับทุกหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ สสอ. และรพ.สต.ให้ดำเนินการทำแบบสำรวจข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขได้ที่ http://survey.moph.go.th/public/
ตรวจสอบหน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว คลิกที่นี่
สรุปข้อมูลคอมพิวเตอร์และไอที ภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษ

2. ข้อมูลผู้รับผิดชอบงานไอทีประจำ รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2559 ขอบคุณคณะ จนท.รพ.สต.ทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเช่นเคย ตรวจสอบข้อมูลที่ลิงก์ คลิกที่นี่

3. สสจ.ศรีสะเกษ ได้อัพโหลดมาตรฐานการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพของสถานพยาบาล พ.ศ. 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และอ้างอิง
# การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการสถิติสถานพยาบาล
# มาตรฐานการส่งออกแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน
# มาตรฐานการเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลในสถานบริการ
# การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดการสถิติสถานพยาบาล


งานวัดส่งเสริมสุขภาพ
1. สสอ.ขุขันธ์ ขอภาพถ่ายถ่ายภาพเชิงประจักษ์การถวายตู้ยาฯ แห่งละอย่างน้อย 4 ภาพ ส่งเป็นอัลบั้มเข้าไลน์ สสอ.ขุขันธ์ หรือเอาขึ้นเวปไซต์ รพ.สต.ของท่านแล้วส่งลิงค์มาให้ก็ได้ ดังนี้
            1) ภาพป้ายชื่อวัด 
            2) ภาพคณะเจ้าหน้าที่และพระถ่ายข้างตู้ยาฯ
            3) ภาพบริเวณที่ติดตั้งตู้ยาอย่างสมพระเกียรติในสถานที่ และตำแหน่งที่เหมาะสม
            4) ภาพการจัดยาและเวชภัณฑ์ภายในตู้ยา
         ทั้งนี้ หากดำเนินการติดตั้งตู้ยาพระราชทานตามโครงการเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งไฟล์รูปภาพที่ดำเนินการติดตั้งตู้ยา ทั้งสถานที่ติดตั้ง ป้ายชื่อวัด โดยรวบรวมส่ง สสอ.ขุขันธ์ ตรงที่ไลน์ อ.สุเพียร คำวงศ์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อจะได้รวบรวมเป็นภาพรวมอำเภอขุขันธ์ ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

รายชื่อวัดที่ส่งตู้ยาไปแล้ว ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 26 วัด(มากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ) ดังนี้
1. ลำดับที่ 5954 อบต.จะกง ส่งวัด วัดจะกง
2. ลำดับที่ 5955 อบต.จะกง ส่งวัดตาสุด
3. ลำดับที่ 5956 อบต.จะกง ส่งวัดตะเคียนน้อย
4. ลำดับที่ 5957 อบต.ห้วยใต้ ส่งวัดแขว ต.ห้วยใต้
5. ลำดับที่ 5958 อบต.ปรือใหญ่ ส่งวัดปรือใหญ่ ต.ปรือใหญ่
6. ลำดับที่ 5959 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดนิคมสายเอก ต.หนองฉลอง
7. ลำดับที่ 5960 อบต.หนองฉลอง ส่งวัดบ้านตรอย ต.หนองฉลอง
8. ลำดับที่ 5961 อบต.กฤษณา ส่งวัดสวัสดี ต.กฤษณา
9. ลำดับที่ 5962 อบต.กฤษณา ส่งวัดหนองเข็ง ต.กฤษณา
10. ลำดับที่ 5963 อบต.กฤษณา ส่งวัดฮ่องธาตุ ต.กฤษณา
11. ลำดับที่ 5964 อบต.หัวเสือ ส่งวัดห้วยสระภูมิ ต.หัวเสือ
12. ลำดับที่ 5965 อบต.หัวเสือ ส่งวัดสวงษ์ ต.หัวเสือ
13. ลำดับที่ 5966 อบต.หัวเสือ ส่งวัดหัวเสือต.หัวเสือ
14. ลำดับที่ 5967 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดปราสาทใต้ ต.ห้วยใต้
15. ลำดับที่ 5968 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดลำภู ต.ใจดี
16. ลำดับที่ 5969 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตาอุด ต.ตาอุด
17. ลำดับที่ 5970 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดเจ็กโพธิ์พฤกษ์ ต.ห้วยเหนือ
18. ลำดับที่ 5971 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดอาวอย ต.โสน
19. ลำดับที่ 5972 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดโสภณวิหารต.กันทรารมย์
20. ลำดับที่ 5973 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดตะเคียน ต.ตะเคียน
21. ลำดับที่ 5974 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดจันลม ต.ลมศักดิ์
22. ลำดับที่ 5975 ประชาชนอำเภอขุขันธ์ ส่งวัดราษีพัฒนาต.ห้วยสำราญ
23. ลำดับที่ 5976 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดถ้ำสระพงษ์ ต.ปรือใหญ่
24. ลำดับที่ 5977 ชาวบ้านตำบลปรือใหญ่ ส่งวัดป่าเสรีธรรม ต.ปรือใหญ่
25. ลำดับที่ 6070 สสจ.ศรีสะเกษ ส่งวัดขนุน ม.8 ต.โสน
26. ลำดับที่ 6074 สสอ.ขุขันธ์ ส่งวัดโคกโพน ม.3 ต.กันทรารมย์

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว1403 ลง 8 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัด และเวชภัณฑ์ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับถวายประจำวัดๆละ 1 ตู้ 77 จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เพิ่มเติม


2. ขอให้ผู้รับผิดชอบงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ประสานงานร่วมกับพระคุณเจ้าที่วัดซึ่งยังไม่ได้ กรอก"แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์" กรอกข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ส่งรายงานตรงมายัง สสอ.ขุขันธ์  
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายงาน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecU6XodF9-FTcz2-Yo8YmjafdqrMuLCLlb3jhTRg94py5u1Q/viewform
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายงาน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iSIG2BZjjPtxnt-jTPpDezms3SRPP_p1k_eKAOV4-Kw/edit?usp=sharing