"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558( อ.สุเพียร)

งานสาธารณสุขระหว่างประเทศ
              1. สสจ.ศรีสะเกษ ขอเชิญ ผอ.รพ.สต./หรือผู้แทน รพ.สต.ละ 1 คน เพื่อเข้าร่วมการประชุม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการ การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน" ในวันฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุมอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ จากต้นสังกัด ......กรณีที่ ผอ.รพ.สต.ติดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ขอความร่วมมือมอบหมายและแจ้งให้ จนท.รพ.สต.ของท่านไปแทน เพราะได้แจ้งรายชื่อและจำนวนให้ สสจ.ศรีสะเกษ ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2558 ครับ

ที่มา​ : ที่ศก 0032.002/ว.6524 ลง 21 เม.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุม(เตรียมความพร้อมการให้บริการสุขภาพรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบฯ 2558)


งานทีมหมอครอบครัว(FCT)
            1.  สืบเนื่องจาก นโยบายด้านการสาธารณสุข ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิอย่างยังยืน เพื่อให้ทุกครอบครัวบนแผ่นดินไทย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ เป็นธรรมและมีความครอบคลุมโดยมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรสุขภาพร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดระบบสุขภาพที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยืน และต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ได้มีพิธีส่งมอบ "ทีมหมอครอบครัว" (Family care team) เพื่อให้ไปบริการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกครัวเรือนทั่วไทยทั้งในเขตเมืองและชนบท นั้น

           ในการนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้  ภาพรวมนโยบาย แนวปฏิบัติและบทบาทของ"ทีมหมอครอบครัว" ให้เกิดประโยชน์ต่อการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในระดับพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดส่งหนังสือ "ทีมหมอครอบครัว" มาให้ สสอ.ขุขันธ์ จำนวน 1 เล่ม และ นายปิ่น  นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ได้มอบหมายให้ นายสุเพียร คำวงศ์ หน.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สสอ.ขุขันธ์ ปรับรูปแบบหนังสือเป็น E-BOOK เพื่อเพื่อสะดวกในการแจกจ่ายเผยแพร่ต่อไปยังทีมงานสุขภาพระดับรพ.สต./ผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป    สำหรับไฟล์ E-BOOKหนังสือ "ทีมหมอครอบครัว" 2558 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

งานดูแลผู้สูงอายุ
            1.  แนะนำ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558 บทบาทหน้าที่ของกรมขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) และ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่จะระบุยุทธศาสตร์ต้องทำ มีใครรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพบ้าง เช่น เรื่องสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ รวมถึงหน่วยงานที่มีโรงพยาบาลในสังกัด เรื่องการประกอบอาชีพ มีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน รวมถึงการดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิตามสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเห็นว่างานด้านผู้สูงอายุต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันหลายหน่วยงาน ไม่สามารถทำโดยลำพังได้

            รัฐบาลปัจจุบันว่าให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ เช่น โครงการ "รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ" โดยนายยงยุทธ  ยุทธวงศ์  รองนายกรัฐมนตรี ที่นำ 6 กระทรวงมาขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุที่ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นตัวตั้ง ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเน้นสร้างระบบการดูแลระยะยาว เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. โดยเริ่มในปี 2557 - 2558 ที่กระทรวง พม.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ไปแล้ว 878 แห่งในระดับอำเภอ ขณะที่อนาคตมีแผนจะขยายศูนย์แห่งนี้ให้ครอบคลุมระดับตำบล หรืออีก 7,000 กว่าแห่ง ซึ่งศูนย์เหล่านี้จะเป็นการมารวมตัวของผู้สูงอายุ ตั้งแต่การมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ออกกำลังกาย คิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อคลายเหงา และมีรายได้เสริม

            เราจะร่วมกันดำเนินการให้ผู้สูงอายุคุณภาพได้ โดยมองที่ 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
            1)ด้านเศรษฐกิจ ต้องทำให้มีการออมตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการปลูกฝังวินัยการออมการเก็บออมวัยแรงงาน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง 
            2)สุขภาพ ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเรื่องการดูแลสุขภาพ พอมาวัยแรงงานก็ไม่ใช้ชีวิตให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งหลาย เพราะหากเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพอ่อนแอ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ไม่พอใช้ ต้องมาจ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ 
            3)สังคม ต้องเข้าสังคมบ้าง 
            4)สภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและชุมชน ต้องมีบ้านที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมรองรับเป็นบ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกวัยสูงอายุ เช่น พื้นไม่ลื่น มีราวจับในห้องน้ำ แสงสว่างเพียงพอ รวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนก็สำคัญ แต่ให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องสร้างระบบสาธารณูปโภคให้รองรับ

            สรุปแล้ว จะเห็นได้ว่า การทำงานด้านผู้สูงอายุมีหลายองค์ประกอบ  สำคัญมาก คือ ก่อนวัยผู้สูงอายุ ดังนั้น นับตั้งแต่วัยเด็กก็ควรปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณทุนทางสังคมที่เราต้องให้ความสำคัญต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราต้องรักษาตรงนี้ไว้โดยการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญการเคารพนับถือไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งจะติดไปจนโต กระทั่งไปมีครอบครัวเขาก็ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ ขณะที่วัยทำงานหากอยากรู้ว่าจะสามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้หรือไม่ ให้ดูตั้งแต่บัดนี้ตามองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ที่มา : มติชนออนไลน์ http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1428908908 

งานอนามัยสิ่งแว้ดล้อม
            1. ตามที่ ศนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประกวดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อหาต้นแบบที่ดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ประชาชน และหน่วยงานเครือข่ายได้ นั้น

                ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งแผนการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004 / 2013 ลง 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอแจ้งแผนการประกวดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2558 

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

           1. ระบบอินเตอร์เนต ของ สสอ.ขุขันธ์ หลังใหม่...ใช้ได้แล้ว Username และ​Password ตามเดิม