"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558( อ.สุเพียร)

ขอแสดงความยินดี               
ชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ขอแสดงความยินดี กับนายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฏไทย(ป.ม.) เป็นความภาคภูมิใจของชาวสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ทุกคน

งานมุทิตาจิต ป๋าเกษม ศิลาชัย 

          1. สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือชาวสาธารณสุขขุขันธ์ ทุก รพ.สต.ร่วมกันลงชื่อเข้าร่วมการจัดงานมุทิตาจิตป๋าเกษม ศิลาชัยและODทีมงานในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ปี 2558 ระหว่างวันที่....กันยายน 2558 (หมดเขตส่งรายชื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558)


งานทีมหมอครอบครัว

          1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินงาน FCT(ทีมหมอครอบครัว)เพื่อพัฒนาระบบ บริการสุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ร่วมกันพัฒนาระบบการออกเยี่ยมบ้านทุกครัวเรือน โดยคาดหวังว่าระบบสุขภาพชุมชน จะมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลประชาชนโดยทีมหมอสุขภาพประจำครอบครัว โดยมุ่งเน้นดูแลประชาชน ๓ กลุ่มก่อนได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ปวยระยะสุดท้าย

          ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่ง แบบรายงานและแบบคัดกรองสุขภาพประชาชนทั้ง ๓ กลุ่ม เพื่อให้ท่านได้รายงานข้อมูล จำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของทีมหมอครอบครัว ทุก ๖ เดือน (เดือนเมษายน , กันยายน) ขอให้ส่งสำนักงานฯ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

            >> คลิกที่นี่เพื่อรายงาน เดือนเมษายน 2558 หมายเหตุ

            >> คลิกที่นี่เพื่อรายงาน เดือนกันยายน 2558 หมายเหตุ


ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.2064 ลง 19 พ.ค. 2558 เรื่อง แบบรายงานจำนวนผู้มีภาวะพึ่งพิง


            2. ด้วยเหล่ากาขาดจังหวัดศรีสะเกษได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา : การแก้ไขปัญหาด้านสายตาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน และเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตให้กับเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ที่มีปัญหาทางสายตาทุกเพศทุกวัยในจังหวัดศรีสะเกษ

>> คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อกรอกแบบสำรวจประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผู้มีปัญหาด้านสายตาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดสรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2558

https://docs.google.com/forms/d/1z_TFSV-jgzXuTrKo8pbgKL8RAa8PiP54AIBt_32IQdU/viewform

               เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อำเภอขุขันธ์  ขอความร่วมมือท่านได้สำรวจข้อมูลผู้มีปัญหาด้านสายตาทุกเพศทุกวัย เข่น เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถเข้ารับการรักษาหรือช่วยเหนือตัวเองไม่ได้ในพื้นที่รับผิดขอบ รายงานข้อมูลตามแบบให้อำเภอทราบ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๔๔๘ เพื่อจักได้รายงานข้อมูลให้เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษทราบต่อไป


ที่มา :- หนังสืออำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/2185 ลง 26 พ.ค. 2558 เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาด้านสายตาเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา : การแก้ปัญหาทางสายตาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

          - หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.2203 ลง 27 พ.ค. 2558 เรื่อง การคัดกรองผู้มีปัญหาทางสายตาเข้าร่วมโครงการฯ


งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
            1. ตามที่ ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการประกวดต้นแบบด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อหาต้นแบบที่ดีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ประชาชนและหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดของท่าน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษ ในการคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต นั้น

             ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้ สสอ.ขุขันธ์ แจ้ง รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 เตรียมพื้นที่ก่อนการประกวดคัดสรรสุดยอดส้วมสาธารณะ ระดับเขต โดยทีมจาก
ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี  ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปรือใหญ่ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004 / 194 ลง 26 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประกวดส้วมสาธารณะ


           3. การขับเคลื่อนกิจกรรมตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน           ด้วย มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมขน ตามที่ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับ ดูแล การบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแผนแม่บท           ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ในการจัดการขยะ แก่ประชาชน ผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งดำเนินการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี โดยรายงานผลการดำเนินงานพร้อมภาพถ่าย ส่งให้ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ทุกเดือน ภายในวันที่ ๒ ของเดือนถัดไป โดยเริ่มรายงานครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  คลิกที่นี่ เพื่อรายงานการขับเคลื่อนกิจกรรมตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยฯ ของ รพ.สต.ของท่าน

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.1617 ลง 17 เม.ย. 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

            4. ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรม “สถานบริการ สาธารณสุขลดโลกร้อน รักษ์โลก” ประจำปี ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ในสถานบริการสาธารณสุขมีการพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดการค้นคว้าและเรียนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข สร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ สังคมคาร์บอนตํ่าเพื่อลดโลกร้อน รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานและภาคีเครือข่าย รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ คลิกที่นี่

             ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญซวนสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ความรับผิดขอบของท่าน ร่วมส่งนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม GREEN ของโครงการสาธารณสุขรวม ใจรณรงค์ลดโลกร้อน เข้าร่วมการประกวด โดยสามารถส่งผลงานไปที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ คลิกที่นี่

ที่มา :
หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004/ว.2044 ลง 19 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดนวัตกรรม"สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน รักษ์โลก" ประจำปี 2558

            5. ตามที่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า พบเศษชื้นเนื้อและชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เป็นจำนวนมากซุกซ่อน ไว้โต้ฐานเมรุเผาศพและมี'ป้ายซื่อโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขติดอยู่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเศษชื้นเนื้อและชื้นส่วนอวัยวะมนุษย์ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็น “มูลฝอยติดเชื้อ” นั้น

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ขอส่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ที่อยู่ในความรับผิดขอบของท่าน เพื่อให้มูลฝอยติดเชื้อมีการกำจัดอย่างถูกวิธีและไม่สูญหายระหว่างการขนย้ายไปกำจัด ไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ ทั้งในการดำเนินการเก็บ ขน และ กำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.005/ว.2042 ลง 19 พ.ค. 2558 เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

             6. ด้วย คณะกรรมการสาธารณสุข ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘๙-๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เห็นชอบในคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่เสนอโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานวิชาการที่ใช้ในการเก็บ/ขนหรือ กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย และอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อให้ราชการส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง และเหมาะสม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

             สสจ.ศรีสะเกษ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอย ทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๘ มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.004 ลง 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข 

งานอาชีวอนามัย
           1. ด้วย สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัยการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย มีความเข้าใจแนวคิด หลักการและขอบเขตของ มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการจัดบริการในสถานบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามข้อกำหนด  ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือในการประชาส้มพันธให้บุคลากรพยาบาลที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยส่งแบบฟอร์มการเข้า ร่วมประชุมไปยังสำนักการพยาบาล และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนจากงบประมาณต้นสังกัด

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.005/ว.2040 ลง 19 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ

งานดูแลผู้สูงอายุ
             1. ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๗ อุบลราชธานี ได้จัดประกวดตำบลที่มีผลงานการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นระดับเขต และให้จังหวัดส่งประกวดตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น จำนวน ๑ ตำบล/จังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการออกประกวดคัดเลือกระดับเขต มีเงินรางวัลที่ ๑ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาทพร้อมใบประกาศ รางวัลที่ ๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศ รางวัลที่ ๔-๗ ได้ใบประกาศเกียรติคุณ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเกณฑ์การประกวด ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.hpc7.net/ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

             ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอส่งเกณฑ์การประกวดให้ท่านได้ศึกษา หากสนใจเป็น ตัวแทนระดับจังหวัด ประกวดคัดเลือก ระดับเขต ขอให้ท่านส่งเกณฑ์กลับสำนักงานฯเพื่อได้ คัดเลือกประกวดระดับเขตต่อไป ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 003.007/2063 ลง 19 พ.ค. 2558 เรื่อง การประกวดตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นระดับเขต

             2. ด้วย ศูนย์อนามัยที่ ๗ กรมอนามัย ได้แจ้งแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ(Care Givers) ต้องดำเนินการตามหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง หรือ ๔๒๐ ชั่วโมง ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติตามประกาศดังกล่าว และได้รับการประเมินความรู้ ทัศนคติผู้เข้าอบรมในวันแรก/วันปิดการอบรมโดยศูนย์อนามัย ที่ ๗ อุบลราชธานี นอกจากนี้ ทีมวิทยากรผู้จัดการอบรม ต้องมีการรายงานและประเมินการฝึกปฏิบัติ  จึงจะขอรับใบประกาศรับรองเป็นผู้ดูแลที่เป็นทางการจากกรมอนามัยได้สามารถดาวนโหลดแบบรายงานจากเว๊ปไซด์ http://hpc7.anamai.moph.go.th/ewtadmin/ewt/hpc7/ewt dl link.php?nid=2221

                 ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.อำเภอขุขันธ์ จึงขอส่งแบบรายงานและแบบให้คะแนนการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง สำหรับการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 003.007/2139 ลง 25 พ.ค. 2558 เรื่อง แบบรายงานการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ

งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
           1. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ดังนี้
                ๑. เชิญชวนเข้าร่วมปฏิบ้ติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วัดมหาพุทธาราม และระหว่างวันที่ ๖- ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย บ้านจันรม จังหวัดสุรินทร์ 
                ๒. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและเอกชนแต่งกายชุดสีขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม 
                ๓. ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ประดับธงชาติและธงธรรมจักร 
                ๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรสาธารณสุข ลด ละ เลิกอบายมุข ทำกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ ปฏิบติธรรม ทำสมาธิก่อนการทำงาน 
                ๕. ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ณ วัดใกล้บ้าน

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 002.006/ว.2118 ลง 22 พ.ค. 2558 เรื่อง  จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาฃบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา

           2. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดอบรมพัฒนาจิตและจริยธรรมในบุคลากรสาธารณสุขใหม่และผู้สนใจ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมบ้านจันรม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความมั่นคงในความดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถนำธรรมะไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้

            ในการนี้ กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ศรีสะเกษ จึงใคร่ขอความร่วมมือ จากท่าน โปรดแจ้งรายชื่อบุคลากรจบใหม่และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมตามวัน และเวลาดังกล่าว โดยให้มาขึ้นรถที่สสจ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. โปรดส่งรายชื่อให้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษทราบ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘   ส่วนการเตรียมตัวรายละเอียด ตามสิงที่ส่งมาด้วย

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.006 / ว.2012 ลง 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญอบรมพัฒนาจิตสำหรับบุคลากรใหม่และผู้สนใจ ปี ๒๕๕๘


            3. ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล และในปี ๒๕๕๘ กำหนดประเด็นการจัดประชุมเป็น "สาธารณสุขสามัคคี ทำความดี เพื่อประเทศไทย : ทศวรรษพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำสู่โรงพยาบาลคุณธรรมทั่วแผ่นดิน"  กำหนดให้เป็นปีการคัดเลือกหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และประกวดการเขียนเรียงความ เพื่อเข้ารับประทานโล่รางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ 10 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือในการดำเนินการ ดังนี้ 
                ๑. คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข อำเภอละ ๔ คน ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน  กลุ่มลูกจ้างประจำและกลุ่มพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มละ ๑ คน
                ๒. ส่งผลงานเรียงความที่ได้รับการคัดเลือกตาม THEME ที่กำหนด อำเภอละ ๑ ผลงาน
                ๓. ส่งผลงานตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ สสจ.ศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                ส่วนหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น/โรงพยาบาลคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษจะคัดเลือกจากผลงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรอบที่ ๑/๒๕๕๘

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.006 / ว.2011 ลง 15 พ.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานการคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุขและเรียงความ ปี 2558


งานดูแลผู้พิการ
          1. โรงพยาบาลศรีสะเกษ ขอความร่วมมือให้แจ้ง จนท.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องได้ติดตาม คนพิการทางการได้ยินตามทะเบียนรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ไปติดต่อขอรับเครื่องช่วยฟังที่ห้องตรวจการได้ยิน (ห้องหมายเลข ๑๖) ช้น ๒ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามวัน เวลาที่กำหนด พร้อมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
               ๑.คนพิการต้องมารับเครื่องช่วยฟังด้วยตนเอง เพี่อตรวจการได้ยินก่อนรับเครื่องฯ 
               ๒.นำบัตร/สมุดคนพิการ บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรมาด้วย ซึ่งบัตรดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ 
               ๓.ในกรณีบัตร/สมุดคนพิการ บัตรประชาชนหมดอายุ ให้ดำเนินการไปต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนไปรับเครื่อง มิเช่นนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับเครื่องดังกล่าว 
               ๔.คนพิการที่ไม่ได้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ต้องจ่ายเงินค่าเครื่องช่วยฟัง และนำใบเสร็จไปเบิกที่ต้นสังกัด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายพรรณศักดิ์ บุรกรณ์ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย เบอร์โทรศัพท์ 0๘๖-๘๙๑๒๑๘๙

ที่มา : หนังสือ ร.พ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.202/2784 ลง 18 พ.ค. 2558 เรื่อง ติดตามคนพิการทางการได้ยินรับเครื่องช่วยฟัง

          2. โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 และ 10 ขอเชิญท่าผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ
"เครือข่ายบริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเหลือเลือดสมองในระยะวิกฤติ (Subacute) แบบบูรณาการ" ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน1 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 

รายละเอียดกำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/0B9HccetJpMULQUpoMDJnd2lxZjA/view?usp=sharing

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/1YPv7K5q18
ภายในวันจันทร์ที่ 15  มิถุนายน 2558 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ผู้ประสานงาน
1. นส.กนิษฐา เสนาะเสียง ทางโทรสาร 045-612-502  หรือ E-mail : softty1411@gmail.com
2.นางสลิลลา ยิ้มเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 081-9993745  หรือ E-mail : ysarinra@gmail.com
3.นางตรูตา มีธรรม หัวหน้างานกายภาพบำบัด 086-4680991 หรือ E-mail : trutameetham@gmail.com

4.นางกิ่งกาญจน์ ดาหา หัวหน้างานกิจกรรมบำบัด 089-4530028 หรือ E-mail : kingkan028@gmail.com

ที่มา : จากไลน์พี่ neng กลุ่มงานผู้สุงอายุจังหวัดศรีสะเกษ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
          1. ไฟล์วีดีโอแนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราฯใหม่29-5-2558 ฉบับตัดต่อโดยย่อเน้นแต่สาระสำคัญ "การประชุมชี้แจงแนวทางการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ปรับใหม่และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน" โดย สำนักงาน ก.พ. เมื่อ 29 พ.ค. 2558 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ