"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2558( อ.สุเพียร)

งานดูแลผู้สูงอายุ

           1. การจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ สสจ.สรีสะเกษ เนื่องด้วยในวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ แก่ผู้สูงอายุที่เป็นอดีตข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว สสจ.ศรีสะเกษ  จึงได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สสจ.ศรีสะเกษ

           สสจ.ศรีสะเกษ ขอความกรุณาท่านได้เรียนเชิญ อดีตข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณราชการแล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของท่าน ร่วมงานวันผู้สูงอายุ และขอเรียนเชิญ ทุกท่านร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ท่านนายแพทย์ สสจ.ศรีสะเกษ และผู้บริหาร ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามกำหนดการดังนี้ 


วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สสจ.ศรีสะเกษ 

เวลา ๑๐.๐๐ น.                   - ลงทะเบียน 

เวลา ๑๑.๐๐ น.                   - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.   - เรียนเชิญผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน
                                            รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.  - การประชุม/พบปะสมาชิกชมรมผู้เกษียณ

                                            สสจ.ศรีสะเกษ นวดไทยผ่อนคลาย

                                            ความเครียด กิจกรรมนันทนาการ 

                                            เพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๕.๓๐ น.  - พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และผู้บริหาร 

                                            ณ อาคารโดม สสจ.ศรีสะเกษ

                                           - เสร็จพิธี 

หมายเหตุ -จำนวนผู้สูงอายุที่เรียนเชิญทั้งหมด ๒๕๐ คน โดยส่งการ์ดเชิญทางไปรษณีย์เป็นส่วนใหญ่ไปแล้ว งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           1. ด้วย สสจ.ศรีสะเกษ จะจัดประชุมวิชาการจริยธรรม ในหัวข้อ "คุณภาพคู่คุณธรรม" ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม สสจ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทีมงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมของโรงพยาบาล สสอ. รพ.สต. และผู้สนใจ จำนวน 250 คน โดยภาคเช้า เป็นการบรรยาย หัวข้อ "โรงพยาบาลคุณธรรมโรงพยาบาลชลบุรี"   โดยทีมงานโรงพยาบาลชลบุรี  และภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ "พัฒนากาย พัฒนาจิต คุณภาพคู่คุณธรรม" โดยนายแพทย์พรเจริญ เจียมบุญศรี 


               ในการนี้ สสอ.ขุขันธ์ ขอเชิญหัวหน้าเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตที่ 1 - 6 ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

               โซนที่ 1 นายพีรศิลป์  นิลวรรณ  ผอ.รพ.สต.วิทย์

               โซนที่ 2 นายคลาย อาจสาลี  ผอ.รพ.สำโรงตาเจ็น

               โซนที่ 3 นายวีระวัฒน์  รัศมี  ผอ.รพ.สต.ตะเคียนบังอีง

               โซนที่ 4 นายยุทธชัย  ต้นเกตุ ผอ.รพ.สต.อาวอย

               โซนที่ 5 นายสุเด่น  วิลัยเลิศ ผอ.รพ.สต.กวางขาว

               โซนที่ 6 นางอภิชญา  ดอกพอง ผอ.รพ.สต.ตรอย

               ผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ขุขันธ์ นายสุเพียร  คำวงศ์


ที่มา : สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก.0032.006/ว.1282 ลง 26 มี.ค. 2558 เรื่องขอเชิญประชุมวิชาการจริยธรรม

            2. ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวขิราลงกรณ จัดทำโครงการถวายตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สำหรับ ถวายประจำวัด วัดละ ๑ ตู้ ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร ใน มหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้วัดมีตู้ยา พร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ไว้ใช้ดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของพระสงฆ์ สำหรับอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ มีรายนามวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาถวายตู้ยา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
   1) วัดโคกเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเพชร 
   2) วัดตาเบ๊าะเกษมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลปรือใหญ่  
   3) วัดพรหมสิทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่  
   4) วัดโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 16 ตำบลปรือใหญ่  

             ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้ง รพ.สต. ที่มีวัดดังกล่าวข้างต้นตั้งอยู่ในพื้นที่ ดำเนินการดังต่อไปนี้
                ๑. อำนวยความสะดวกติดตั้งตู้ยาพระราชทานให้สมพระเกียรติ ในสถานที่และตำแหน่งที่เหมาะสม
                ๒. บริหารจัดการเวชภัณฑ์ประจำวัด ให้เพียงพอและพร้อมใช้ตลอดเวลา 

ที่มา :  หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.1392 ลง 1 เม.ย. 2558 เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกติดตั้งตู้ยาพระราชทานพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เพิ่มเติม

           3. ด้วยเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ ร่วมกับอำเภอชุขันธ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน โรงเรียน และคุ้ม / ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองขขันธ์ ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ เพื่อเป็น การอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเอาไวให้คงอยู่สืบไป สำหรับปี 2558 นี้ อำเภอขุขันธ์ อยุ่ร่วกับคุ้มที่ 1 คุ้มบ้านห้วย ประกอบด้วย ชุมชนบ้านห้วย กศน.ขุขันธ์ สนง.ที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ สนง.สรรพสามิตเขตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขุขันธ์

               เพื่อให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่าน สสอ.ขุขันธ์  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  

ที่มา : หนังสือ ทต.เมืองขุขันธ์  ที่ ศก 52202/ว.250 ลง31 มี.ค. 2558 เรื่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558

            4. ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ให้ส่วน ราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกขน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ แต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้าน ด้วยผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง อันเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักรู้ในคุณค่าวัฒนธรรม การแต่งกายที่ดีงามของท้องถิ่นและของชาติ

               อำเภอขุขันธ์  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด ร่วมรณรงค์แต่งกายงามด้วย ผ้าไทย โดยการแต่งกายแบบชุดไทย ชุดพื้นบ้าน ด้วยผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง สัปดาห์ละ ๑ วัน (วันศุกร์ของทุกสัปดาห์ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม) โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมายังงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สสอ.ขุขันธ์  เพื่อส่งรายงานต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีละเกษ  ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘  สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายงานผลการ เข้าร่วมกิจกรรมตามแบบรายงานฯ ทุกสิ้นเดือนอย่างต่อเนื่อง จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากจังหวัดศรีสะเกษ

ดาวโหลดแบบตอบรับ ที่ลิงค์นี้  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7WldYMHJ1ZUlsQTg/view?usp=sharing

ดาวน์โหลดแบบรายงานกิจกรรม ที่ลิงก์นี้  https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7azZBamdmaEJJUVk/view?usp=sharing

ที่มา : หนังสืออำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/ว 1510 ลง 1 เม.ย. 2558 เรื่อง โครงการรณรงค์แต่งกายงามด้วยผ้าไทย  จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2558

           5.ด้วยในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ถือเป็นวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย โดยส่วนราชการ/หน่วยงาน จะจัดให้มีการสรงนํ้าพระ รดนํ้าขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นประเพณีประจำชาติที่งดงามของคนไทย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม อำเภอขุขันธ์  ขอเชิญทุกท่าน ได้ร่วมสรงนํ้าพระและรดนํ้าขอพรจาก...

             1) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
             2) นายอำเภอขุขันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ บ้านพักนายอำเภอขุขันธ์ 

...ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

ที่มา : - หนังสืออำเภอขุขันธ์ ที่ ศก 0418/ว 11449 ลง 3 เม.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญส่วนราชการร่วมงานรดน้ำขอพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในวันสงกรานต์
        - หนังสืออำเภอขุขันธ์ ที่ (ไม่มี)  ลง 7 เม.ย. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรดนํ้าขอพรจากนายอำเภอขุขันธ์ เนื่องในวันสงกรานต์

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

           1. ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ในวันที่ 1 - 5 เมษายน 2558 พร้อมส่งภาพกิจกรรมด้วยอย่างน้อยแห่งละ 6 ภาพ โดยอัพโหลดขึ้นที่หน้าเวปฯของรพ.สต.ของท่าน หรือส่งผ่านไลน์ตรง มาให้ คุณสุเพียร คำวงศ์ หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558  เพื่อรวบรวมรายงานส่ง สสจ.ต่อไป

แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558  คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อรายงานฯ และให้อัพโหลดภาพกิจกรรมขึ้นที่เวปฯของ รพ.สต.ทุกแห่งด้วย   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing


ที่มา :  หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.877 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" 


           2. ตามที่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ประชาชนและนักท่องเที่ยวร้องเรียนถึงปัญหาความไม่สะอาดของห้องน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้บริการโดยทั่วไป โดยเฉพาะห้องน้ำในสถานีขนส่ง สถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยว   เพราะเป็นส้วมสาธารณะ ที่มีคนใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก โอกาสที่จะติดเชื้อโรคจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุของโรคอุจจาระร่วงและโรคตาแดง เนื่องจากผลการทดสอบการปนเปื้อนของอุจจาระในห้องส้วมสาธารณะ 7 จุด พบว่าจุดที่พบเชื้อโรคมากที่สุดได้แก่ที่จับสายฉีดน้ำชำระ ร้อยละ 85  รองลงมาคือพื้นห้องส้วม ร้อยละ 50 ที่รองนั่งโถส้วมชนิดนั่งราบ ร้อยละ31 ที่กดน้ำโถส้วม และโถปัสสาวะชาย พบร้อยละ 8 เท่ากัน ที่เปิดก๊อกอ่างล้างมือร้อยละ 7 และที่กลอนประตูหรือลูกบิดภายในร้อยละ 3  ดังนั้น  การทำความสะอาดจะเป็นการตัดวงจรเชื้อโรค  ช่วยให้ส้วมสาธารณะสะอาด ปลอดเชื้อโรค   

                 ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ ขอแจ้งให้ รพ.สต.ทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงดูแลห้องน้ำ-ห้องส้วมในหน่วยงานของท่าน และรายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558  ดังนี้

                2.1) กรอกรายงานแบบประเมินส้วมสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ราย รพ.สต. คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zHSKzCZqxpEJUjlw6Qn1pDHsayVvAoqvJpFR86-YOWw/edit?usp=sharing

               2.2) รูปถ่ายก่อน และหลังปรับปรุงส้วมสาธารณะ ราย รพ.สต. อย่างน้อยแห่งละ 6 ภาพ โดยอัพโหลดขึ้นที่หน้าเวปฯของรพ.สต.ของท่าน หรือส่งผ่านไลน์ตรง มาให้ คุณสุเพียร คำวงศ์ หน.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2558 


           3. ปีนี้ สสจ. คัดเลือก หน่วยงาน และหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการประกวดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2558 ดังนี้

               3.1 ประเภทส้วม รพ.สต. ส่ง รพ.สต.ปรือใหญ่ อ.ขุขันธ์ 
               3.2 ประเภทหมู่บ้านสะอาด ส่งบ้านค้อ ม.9 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย
               3.3 ทีม ประเมินจาก สสจ.ศก จะออกเตรียมพื้นที่ก่อนการประกวด ในวันที่ 1 พค. 58 เช้าที่ อ.ขุขันธ์ 

ที่มา : หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/1401 ลง 2 เม.ย. 2558 เรื่องการเตรียมพื้นที่ประกวดต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม           4. ด้วย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัลแด่แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในงานวันมหิดล-วันแม่ ประจำปี ๒๕๕๘ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด


               ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง คัดเลือก และเสนอชื่อแม่ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยสามารถเสนอชื่อและประวัติ สถานที่ติดต่อได้ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไปยัง หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ โทร ๐๒ ๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๒๒ มือถือ ๐๘๒-๒๙๔๗๖๙๙ อีเมล์ suttirat.sav@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘


ที่มา :  หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.007/ว.1393 ลง 1 เม.ย. 2558 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558


             5. สถาบันวิจัยชาวนา (สวช.) มอบปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง ให้ รพ.สต.ละ 1 กระสอบ และมอบให้ สสอ.ขุขันธ์ 2 กระสอบ  เพื่อนำไปทำให้เกิดกิจกรรมลดโรคร้อนหรือGREEN c]tบำรุงพืชผักอินทรีย์ ดอกไม้และต้นไม้ ใน รพ.สต.ทุกแห่ง  เมื่อท่านประชุมเสร็จแล้ว ขอความร่วมมือท่านไปรับได้ที่ร้านค้าสถาบันวิจัยชาวนา ภายในวันนี้(10/4/2558)

งานอาชีวอนามัย

           1. ตามที่ งานอาชีวอนามัย สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือรายงานผลงานบริการเจาะตรวจเลือดคัดกรองสารเคมีในเลือดเกษตรกร อำเภอขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2558  ราย รพ.สต.ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณทีมงาน จนท.ผู้รับผิดชอบงานฯจากทุก รพ.สต.ที่ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีจนสามารถส่งรายงานให้ สสจ.ศรีสะเกษ ได้อย่างรวดเร็วและทันตามกำหนด

>>ตรวจสอบผลการกรอกรายงานที่ลิงก์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/109bPb3bAP-nA5uxwYQ2_nDml64A-ixp_FWGxEQvrmBw/edit?usp=sharing          2. ด้วย งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล ศรีสะเกษ จะจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคจากการทำงานและการส่งต่อ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมกิตติรังสี โรงพยาบาลศรีสะเกษ เวลา 08.30 - 16.30 น. วิทยากร รศ.พญ.เนสินี ไชยเอีย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและสำนักงานอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว  โดยเบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานต้นสังกัด                  

             1) ผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัย สสอ.ขุขันธ์ 1 คน คือนายสุเพียรคำวงศ์ หน.งานอาชีวอนามัย สสอ.ขุขันธ์
             2) บุคลากรผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยของ รพ.สต.ที่มีคลีนิคสุขภาพเกษตรกร ได้แก่
                 2.1) รพ.สต.ตะเคียนบังอีง นายกฤษดา  สอนพูด นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                 2.2) รพ.สต.คลองกลาง น.ส.นันท์นภัส  ลีลา  นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                 2.3) รพ.สต.โคกเพชร  นางเพ็ญทิวา  สารบุตร  นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                 2.4) รพ.สต.หนองคล้า นายอนุชา โพธิ์กระสังข์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
                 2.5) รพ.สต.ขนุน นายชยพล  เสนาภักดิ์  นว.สาธารณสุขชำนาญการ / ผอ.รพ.สต.หนองคล้า
                 2.6) รพ.สต.อาวอย นายยุทธชัย  ต้นเกตุ นว.สาธารณสุขชำนาญการ / ผอ.รพ.สต.อาวอย

ที่มา : สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก.0032.006/ว.1266  ลง 24 มี.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ

          3. ด้วย ระบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพ 506/2 ไม่มีการนำส่งข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง สสจ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จะได้ดึงข้อมูลผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพจากข้อมูลใน 43 แฟ้ม ดังนั้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง บันทึกข้อมูล ICD 10 ผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพด้วยโรคที่ป่วย เช่น ปวดหลัง ผื่นคัน  โรคระบบทางเดินหายใจ แล้วลงรหัส ICD 10 โรครองด้วยรหัส Y 96(โรคจากการประกอบอาชีพ) หรือ Y 97(โรคจากสิ่งแวดล้อม) กรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากการประกอบอาชีพหรือสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา
หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก.0032.006/ว.1415 ลง 2 เม.ย. 2558 เรื่อง ให้กำกับรหัส ICD 10 ในผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ

งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

           1. วีดิทัศน์วันอสม.แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จ และความภาคภูมิใจร่วมกันกับ อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ปี พ.ศ. 2558 "อสม.ธีรัชพัฒน์ ย่อทอง"
           2. สถานีวิทยุออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์  เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี กำลังทดลองออกอากาศแล้วที่เวปไซต์ "เวทีรายงานเฉพาะกิจ สสอ.ขุขันธ์"  ที่ http://www.khukhanph.com/  สนใจประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชน สามารถส่งไฟล์เสียงให้ผู้ดูแลสถานี : คุณสุเพียร คำวงศ์ เพื่อให้ออกอากาศออนไลน์ได้

  

             หรือสามารถเข้าไปรับฟังได้ที่หน้าเวปของ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ ซึ่งได้นำโค้ดวิทยุออนไลน์ไปแปะไว้หน้าเวปของทุกแห่งไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่ตำแหน่งมุมกลางซ้าย ของเวปฯทุก รพ.สต. นะครับ 


             หรือจะนำไฟล์ด้านบนนี้  ก๊อบปี้ไปวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกรับฟังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่กำลังเชื่อมอินเตอร์เนต โดยเปิดผ่านโปรแกรม VLC media Player ก็สามารถรับฟังโดยตรงจากหน้าจอคอมได้เช่นกัน...