"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2558( อ.สุเพียร)

Ranking โดย อ.สุเพียร ทั้งหมด
อยู่ที่ http://www.khukhanph.com/2010/03/3.html

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
           1. ด้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพื่อให้ส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจาย โรคติดต่อ สร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมถูกสุขลักษณะที่ถูกต้องให้กับประชาชน

            ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือท่านแจ้งบุคลากรในหน่วยบริการทุกท่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" ในวันที่ 1 เมษายน 2558 และขอให้รายงานกิจกรรมการรณรงค์ฯตามแบบรายการในลิงก์ด้านล่างนี้ พร้อมส่งรายงานภาพทางไลน์ หรือสร้างอัลบั้มภาพกิจกรรมทางเฟส หรืออัพเดทขึ้นหน้าเพจบนเวปฯรพ.สต.ของท่านภายใน 10 เมษายน 2558 เพื่อทาง สสอ.ขุขันธ์ จะได้จัดส่งรายานให้ สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป>>  แบบรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZNJPcjX5yQlOXvcI0DH9_JfupdKnTwFpCvV_08Ku4JI/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก 0032.007/ว.877 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์"ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"

2. ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาโปรแกรม Carbon Footprint ตามโครงการสาธารณสุขร่วมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในการประเมินรับรอง นั้น 

              ในการนี้ สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือผุ้รับผิดชอบงาน และผู้เกี่ยวข้อง กรอกข้อมูลตามโปรแกรม Carbon Footprint ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
              1. คลิกเข้าไปที่ http://carbonfootprint.anamai.moph.go.th
              2. กรณีไม่เคยสมัคร ให้คลิกลงทะเบียน
              3. กรณีเคยสมัครไว้แล้ว หรือเคยเป็นสาชิก ให้คลิกเข้าสู่ระบบ
              4. หลังจากเข้าสูระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกโปรไฟล์
              5. ดำเนินการกรอกข้อมูลGreen ให้ครบ 20 ข้อ
              6. เมื่อลงข้อมูลกิจกรรม Green ได้ครบ 20 ข้อแล้ว ให้คลิกส่งข้อมูลให้ศูนย์ฯอนุมัติ
              7. ศูนย์ได้รับข้อมูล จะทำการตรวจสอบและกำหนดวันในการประเมินรับรอง
              8. เมื่อศูนย์ลงประเมินรับรอง ผลการประเมิน ศูนย์ฯจะอนุมัติผลการประเมินผ่านโปรแกรมฯ

ที่มา : - ที่ ศก 0032.007/ว.879 ลง 25 ก.พ. 2558 เรื่อง การลงข้อมูลโปรแกรม Carbon Footprint ปี 2558 

          - กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี

หมายเหตุ สำหรับรหัสผ่านใหม่ที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี กำหนดให้ จะแจ้งให้ท่านได้ทราบภายในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 ...