"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558(อ.สุเพียร)

งานหมอครอบครัว
1. ด้วยเขตบริการที่ 10 ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดเวชศาสตร์ครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวในการให้บริการประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ(Long Term Care) ผู้พิการ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย(Pallitative Care) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี
              จังหวัดศรีสะเกษ ให้แจ้งสาธารณสุขอำเภอและทีมหมอครอบครัวอำเภอละ 5 คน ได้แก่ผู้รับผิดชอบงานทีมหมอครอบครัวสังกัดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากต้นสังกัด 
             
             คปสอ.ขุขันธ์ ขอให้แจ้งบุคคลต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุม
             1. นายปิ่น  นันทะเสน  สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
             2. นางสุภา  ผาสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร.พ.ขุขันธ์
             3. นายสุเพียร   คำวงศ์ หน.งานหมอครอบครัว สสอ.ขุขันธ์
             4. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                                                      รพ.สต.โคกเพชร
             5. น.ส.นันท์นภัส  ลีลา นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                                                      รพ.สต.คลองกลาง
             6. นางจันทรา  บุญศักดิ์   นว.สาธารณสุขชำนาญการ
                                                      รพ.สต.จะกง
หมายเหตุ - ให้ท่านมารอขึ้นรถ ร.พ.ขุขันธ์ ที่สำนักงาน สสอ.ขุขันธ์ ชั่วคราว ก่อนเวลา 07.00 น. ล้อหมุนทันที...นะครับ


ที่มา : ที่ ศก 0032.002/ว.1516 ลง 29 ม.ค. 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมทีมหมอ ครอบครัว(Family Care Team) เขตบริการสุขภาพที่ 10
https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7OGFFN3JMdE5LN3M/view?usp=sharing

2. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบาย “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” เพื่อส่งความสุขให้ประชาชนทั่วประเทศ ในเทศกาลปีใหม่ 2558 และเตรียมมอบของขวัญเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งการส่งมอบทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT เป็นหนึ่งในนโยบายดังกล่าว นั้น             ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายทีมหมอครอบครัว บรรลุตามวัตถุประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family Care Team) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558 และขอให้ท่านแจ้งผู้เกี่ยวข้อง จัดส่งแบบฟอร์มรายงานโครสร้างทีมหมอครอบครัว พร้อมทั้งแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ Pallilative Care ให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2558 กรณีกรอกแล้วอินเตอร์เนตช้า ให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์เป็นเอกเซล แล้วกรอกรายงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่งแบไฟล์มาให้ที่อีเมล์ itkhukhan@gmail.com รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยแนบเรียนมาพร้อมนี้

>> แบบสำรวจข้อมูลทีมหมอครอบครัว(Family Care Team;FCT) จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2558 กรอกที่ลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BXNjtcvnySF6-SW_J1iC2pmnh_Pk9-Mq0-8AHn7bBo4/edit?usp=sharing

>> ทะเบียนการติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ ในความดูแลของหมอครอบครัว กรอกที่ลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1w9uF4C0fkCJyD61FNJuViZK2o6fCuMIOHXoLxi54Sbo/edit?usp=sharing

>> ทะเบียนการติดตามเยี่ยมกลุ่มผู้พิการ ในความดูแลของหมอครอบครัว กรอกที่ลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1et4MFEJX2m7dKlN-aRYuqm9Dan8m3FFIwI-VzwIAwto/edit?usp=sharing

>> ทะเบียนติดตามเยี่ยมผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative care) ในความดูแลของหมอครอบครัว กรอกที่ลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AJ7OvB3EbC1uLigUgYa37GfnzQUbCM8BmSzWHFePH3M/edit?usp=sharing

ที่มา : ที่ ศก ๐๐๓๒.๐๐๒/ว.101 ลง 14 ธันวาคม 2557 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว

*** แนวทางการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว(Family Care Team : FCT) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558 http://www.khukhanph.com/2015/01/family-care-team-fct-2558.html3. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นหน่วยบริการที่ใกล้ชิดประชาชน และมีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็น อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดดยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความร่วมมือในหารพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ(District Health System : DHS) พัฒนาเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System Management Learning : DHML) โดยกลยุทธหลักในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ คือ จัดให้มีทีมหมอครอบครัว(Family Care Team) ที่จะช่วยเข้าไปดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว นั้น 

                ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS) ระบบบริการปฐมภูมิ(PCA) และการจัดให้มีทีมหมอครอบครัว(Family Care Team) บรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานทีมหมอครอบครัวใน รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 สสจ.ศรีสะเกษ โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด 


โซนที่3 ประกอบด้วย อ.ปรางค์กู่ ภูสิงห์ ไพรบึง และขุขันธ์ ประชุมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สสจ.ศรีสะเกษ

>> กรอกรายชื่อเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 นี้ ที่ลิงก์ด้านล่าง
https://docs.google.com/forms/d/1AzVXYP9E70L5ibTNe_eS1aRRySRBTK6J2Xvy0DCCapA/viewform

>> ตรวจสอบรายชื่อ รพ.สต.ที่กรอกชื่อเข้ามแล้วที่ลิงก์ด้านล่างนี้
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KRUuN8JTbsul4AYAUxj8c2qUQ56EctSgkSrT9ByBUfM/edit?usp=sharing


ที่มา : ที่ ศก 0032.002/ว.1507 ลง 28 มกราคม 2558 เรื่อง ขอเชิญประชุมประชุมโครงการพัฒนาทีมหมอครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558


4. Slide นพ.สสจ.ศก.ท่านมอบนโยบาย DHS PCA DHML FCT จ.ศรีสะเกษ  วันที่ 16 ม.ค.58 ณ ห้องประชุมรพ.ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ


งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

1. ไฟล์เสียงการชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 โดยเจ้าหน้าที่จาก กบข. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อาคารโรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 08.30 - 11.00 น. 
หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย

2. กสทช.ประกาศให้ผู้ใช้ซิมมือถือแบบเติมเงินลงทะเบียนทุกคน ภายใน 31 ก.ค.58นี้ หากไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งานได้ สำหรับการตรวจสอบว่าลงทะเบียนหรือยัง ?
True กด *151# โทรอออก
AIS กด *141# โทรออก
DTAC กด *102# โทรออก
http://www.matichon.co.th/online/2015/01/14218323481421834451l.jpg
             นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยภายหลังการหารือ กับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถึงการบังคับลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้บริการซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยจะออกประกาศให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน หรือพรีเพด ทุกประเภท จะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน แสดงความเป็นเจ้าของเบอร์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 58 ซึ่งหากไม่มาลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป 

             ทั้งนี้การลงทะเบียนเพื่อป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นความมั่นคงของประเทศเช่นการใช้ซิมโทรศัพท์หลอกลวงทำให้เกิความเสียหายต่อทรัพย์สินใช้ซิมในการจุดระเบิด เป็นต้น ปัจจุบันมีซิมที่ลงทะเบียนแล้ว 1.6 ล้านหมายเลข จากซิมแบบเติมเงิน 90 ล้านหมายเลข
              อย่างไรก็ตามกสทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการเปิดจุดให้บริการลงทะเบียนกับประชาชน โดยมีจุดลงทะเบียน 2 แชะ 5 หมื่นจุดที่ศูนย์บริการและจุดจำหน่าย ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 8,000 สาขา โดยในเบื้องต้นยังลงทะเบียนได้เฉพาะซิมใหม่ เทสโก้ โลตัส 1,000 สาขา และกลางปีนี้ทางธนาคารกรุงไทยจะรับลงทะเบียน 200 สาขา โดยการลงทะเบียนให้หลักฐานเพียงสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้น
ที่มา : http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1421832348


งานผู้สูงอายุ

1. ขอเชิญผู้สนใจประชุมการพัฒนาระบบการดูแลโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครฯ ดังรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาในลิงก์ด้านล่างนี้ 
http://www.ssko.moph.go.th/sarabun/upload_file/201501271540859.pdf