"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

แนวทางการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558

แนวทางการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว 
(Family Care Team : FCT)

จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2558
          ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี” เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ โดยการส่งมอบทีมครอบครัว (Family Care Team : FCT) ซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ที่ปรึกษา ทีมสหวิชาชีพระดับอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าไปดูแลสุขภาพประชาชนทุกครอบครัว เป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยที่พักฟื้นที่บ้านประสานการดูแลรักษากับโรงพยาบาล ในระยะแรกจะดำเนินการในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและ Pallilative Care  เพื่อให้การดำเนินงานทีมหมอครอบครัว Family Care Team : FCT บรรลุผลตามนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

เป้าหมายการดำเนินงาน
๑.พัฒนาทีมหมอครอบครัว ระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน ให้มีคุณภาพ ครอบคลุม ๒๒ อำเภอในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
๒.ทีมหมอครอบครัวทุกอำเภอ มีศักยภาพดูแลให้บริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
๓.ทุกอำเภอมีระบบการรับ ส่งต่อ ประสานในทุกระดับอย่างใกล้ชิด
๔.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลครอบคลุมครบถ้วน
กระบวนการดำเนินงาน
๑. ทุกอำเภอมอบนโยบาย สร้างความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
๒. จัดโครงสร้างบุคลากรทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอ ตำบล ชุมชน โดยมีเบอร์โทรศัพท์ line Facebook ในการติดต่อภายในทีม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
๓. ทีมหมอครอบครัว สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ Pallilative Care       ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘
๔.  ทุกอำเภอพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวทุกระดับโดยนำกระบวนการเรียนรู้ตามบริบทพื้นที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการ CBL KM RR ในการเสริมศักยภาพทีม
๕. ทุกอำเภอสนับสนุนทรัพยากร/งบประมาณ ให้เหมาะสมตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่
๖.  ทีมหมอครอบครัวจัดบริการที่จำเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ Pallilative Care       
โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัว
๗.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และเขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ สนับสนุนคู่มือ/เอกสารวิชาการ/การพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
การติดตามประเมินผล
๑.   ทุกอำเภอรายงานผลการจัดโครงสร้างทีมหมอครอบครัว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
๒.  ทุกอำเภอรายงานข้อมูล กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ Pallilative  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ศรีสะเกษ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
๓.   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานร่วมกับการออกประเมิน Ranking รอบที่ ๑/๒๕๕๘ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘ รอบที่ ๒/๒๕๕๘ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
(***ทีมหมอครอบครัวระดับอำเภอแบ่งตาม Zone ระดับอำเภอ/ระดับตำบล แบ่งตาม PCU รพ.สต. สถานบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง/ชุมชนแบ่งตามจำนวนเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.***)