"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอขุขันธ์


สรุปรายงานสถานการณ์โรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)
จังหวัด ศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  1 มกราคม 2563  ถึงวันที่  4 มิถุนายน 2563
       นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  4 มิถุนายน 2563    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66)  จำนวนทั้งสิ้น 259 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย   17.58  ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
       พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  โดยพบเพศหญิง137  ราย  เพศชาย 122  ราย  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย  เท่ากับ  1.12 : 1
      กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10 - 14  ปี  คิดเป็นอัตราป่วย 81.48 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  15 -  24  ปี, 5 - 9  ปี, 0 - 4  ปี, 25 - 34  ปี, 35 - 44 ปี,55 -  64 ปี, 65  ปี ขึ้นไป, 45 - 54  ปี  อัตราป่วยเท่ากับ  65.02,64.72,14.9,9.89,4.64, 3.77, 3.31  และ 2.83  ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ
       อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  172  ราย  รองลงมาคือ   อาชีพเกษตร,   อาชีพอื่นๆ,   อาชีพนปค.,   อาชีพค้าขาย,   อาชีพราชการ,   อาชีพบุคคลากรสาธารณสุข,   อาชีพอาชีพพิเศษ,   อาชีพนักบวช,   อาชีพเลี้ยงสัตว์,   อาชีพครู,   อาชีพประมง,   อาชีพทหาร/ตำรวจ,   อาชีพงานบ้าน,   อาชีพรับจ้าง,  จำนวนผู้ป่วยเท่ากับ  52,21,12,1,1, ราย ตามลำดับ 
          พบผู้ป่วยสูงสุดในเดือน พฤษภาคมจำนวนผู้ป่วย เท่ากับ 96 ราย  จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้( มิถุนายน ) น้อยกว่าเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม) จำนวนผู้ป่วยเดือนนี้ ( มิถุนายน ) เท่ากับ 5 ราย  ส่วนเดือนที่แล้ว (พฤษภาคม ) เท่ากับ 96 ราย   โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือน  มกราคม  40 ราย กุมภาพันธ์  34 ราย มีนาคม  54 ราย เมษายน  30 ราย พฤษภาคม  96 ราย มิถุนายน  5 ราย
           พบผู้ป่วยในเขตเทศบาลเท่ากับ 56  ราย   ในเขตองค์การบริหารตำบลเท่ากับ  203 ราย  และไม่ทราบเขต เท่ากับ 0 ราย   พบผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมากกว่าในเขตเทศบาล โดยจำนวนผู้ป่วยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  เท่ากับร้อยละ 78.38  ส่วนผู้ป่วยในเขตเทศบาล เท่ากับร้อยละ  21.62
              ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลศูนย์เท่ากับ 25 ราย โรงพยาบาลทั่วไป  เท่ากับ 16 ราย  โรงพยาบาลชุมชน  เท่ากับ 204 ราย  คลินิก โรงพยาบาลเอกชน  เท่ากับ 14 ราย
       อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอ   โนนคูณ อัตราป่วยเท่ากับ 58.14  ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ   อำเภอ กันทรารมย์,  อำเภอ ราษีไศล,  อำเภอ ศรีรัตนะ,  อำเภอ ปรางค์กู่,  อำเภอ อุทุมพรพิสัย,  อำเภอ ห้วยทับทัน,  อำเภอ ขุนหาญ,  อำเภอ น้ำเกลี้ยง,  อำเภอ ขุขันธ์,  อำเภอ ไพรบึง,  อำเภอ ยางชุมน้อย,  อำเภอ เบญจลักษ์,  อำเภอ ศิลาลาด,  อำเภอ พยุห์,  อำเภอ เมือง,  อำเภอ กันทรลักษ์,  อำเภอ เมืองจันทร์,  อำเภอ วังหิน,  อำเภอ ภูสิงห์,  อำเภอ โพธิ์ศรีสุวรรณ,  อำเภอ บึงบูรพ์, อัตราป่วยเท่ากับ  48.94 ,  35.98 ,  33.7 ,  22.12 ,  19.61 ,  18.84 ,  18.51 ,  15.71 ,  14.51 ,  14.48 ,  13.61 ,  10.74 ,  9.95 ,  8.31 ,  7.16 ,  6.42 ,  5.55 ,  1.99 ,  1.84 ,  0 ,  0 ,   ราย ตามลำดับ 

  
จำนวนป่วย อัตราป่วย อัตราตาย ด้วยโรค ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) ไทย
จำแนกตามพื้นที่ ระหว่างวันที่ 
1/1/2563   ถึง  4/6/2563 จังหวัด ศรีสะเกษ
                                จำนวนป่วย(ราย) อัคราป่วย/100, จำนวนตาย( อัตราตาย/100,0   อัตราป่วยตาย   จำนวนประชากร
                        โรค                                                         000             ราย)                00                  ร้อยละ
เมือง                                10         7.16        0        0.00        0.00      139714
ยางชุมน้อย                          5         13.61       0        0.00        0.00       36734
กันทรารมย์                         49        48.94       0        0.00        0.00      100117
กันทรลักษ์                          13         6.42        0        0.00        0.00      202451
ขุขันธ์                               22        14.51       0        0.00        0.00      151623
ไพรบึง                               7         14.48       0        0.00        0.00       48337
ปรางค์กู่                             15        22.12       0        0.00        0.00       67826
ขุนหาญ                             20        18.51       0        0.00        0.00      108047
ราษีไศล                             29        35.98       0        0.00        0.00       80596
อุทุมพรพิสัย                        21        19.61       0        0.00        0.00      107063
บึงบูรพ์                               0          0.00        0        0.00        0.00       10632
ห้วยทับทัน                           8         18.84       0        0.00        0.00       42461
โนนคูณ                             23        58.14       0        0.00        0.00       39562
ศรีรัตนะ                            18        33.70       0        0.00        0.00       53406
น้ำเกลี้ยง                             7         15.71       0        0.00        0.00       44545
วังหิน                                1          1.99        0        0.00        0.00       50198
ภูสิงห์                                1          1.84        0        0.00        0.00       54377
เมืองจันทร์                           1          5.55        0        0.00        0.00       18030
เบญจลักษ์                           4         10.74       0        0.00        0.00       37253
พยุห์                                 3          8.31        0        0.00        0.00       36103
โพธิ์ศรีสุวรรณ                       0          0.00        0        0.00        0.00       23826
ศิลาลาด                             2          9.95        0        0.00        0.00       20110
อัตราป่วยรวม                     259       17.58       0        0.00        0.00  1473011