"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

Ranking 1/2561 ไม่มีงานผู้สูงอายุ 
        ได้รับคำตอบจาก คุณโสพิณ พินเทพา ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ ว่า "ที่เราท่านไม่เห็นงานผู้สูงอายุ อยู่ใน Ranking 1/2561 ปีนี้ไม่ได้เอาเข้าไปนะคะ...เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดกระทรวงและยังเป็นนโยบายหลักอยู่...ซึ่งในเบื้องต้นผ่านเกณฑ์แล้ว แต่ยังคงติดในเรื่องผลการคัดกรองที่ผลงานยังไม่ขยับเท่าที่ควร...ดังนั้น ทาง สสจ.จะไปออกติดตามในรอบการRankingของสสอ. และฝากทาง สสอ.ที่จะต้องออกRankingตำบล...ก็ขอให้ท่านดำเนินการต่อเนื่องในพื้นที่...ส่วน สสจ.จะติดตามผลงานของอำเภอผ่านระบบรายงานและจาก # Hdc # Vision # Aging app...ต่อเนื่องเช่นเดิมค่ะ...ในส่วนของการโอนเงินLTCในพื้นที่เดิมที่สมัครปี2559 และ 2560 ถ้าเงินไม่ถูกโอนออกจากบัญชี LTC เขาจะยังไม่โอนนะคะ....ดังนั้นแห่งไหนยังไม่ดำเนินการเตรียมการเสนอ Care Plan กับทางท้องถิ่นของท่านเลยนะคะ..."

สสจ.ศรีสะเกษ โดย สสอ.ขุขันธ์ ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผู้สูงอายุจาก HDC(43+7 แฟ้ม) ของ รพ.สต.ของท่านด้วยครับ 
     ข้อ 10. ร้อยละของ Healthy Ageing จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ
     ข้อ 12. ผลการคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (Special PP)จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ 2560 >คลิกเพื่อตรวจสอบ 


ข้อมูลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561
1. ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่และข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจาก HDC ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 คลิก
2. รายงานโครงการ LTC ปี 61 เพืื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งให้ สสจ.ทุกเดือนต่อไปโดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป คลิก
3. ข้อมูลงานผู้สุงอายุที่พึงมีและเตรียมไว้ ถึงแม้จะไม่ได้Rankingรอบ1/2561 คลิก

หมายเหตุ : 
1. แนวทางการดำเนินงานผุ้สูงอายุปีงบประมาณ 2561   คลิก
2. ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 คลิก
2. นำเสนอกลุ่มส่งเสริมสุขภาพสสจ.ศก.PA-20171220 คลิก 
3. One Page งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศก.  คลิก
4. การแนวทางเบิกจ่าย CG งบ LTC ในสถานบริการ คลิก
5. ผลงาน ตาม hdc งาน ผอส.ปีงบประมาณ 2561 คลิก
6. กรอบการคัดกรอง / ประเมินผู้สูงอายุ 2561

      6.1 โปรแกรม Aging Health Data http://122.155.134.100/geriatric/
      6.2 คู่มือการใช้งานระบบการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ http://122.155.134.100/geriatric/download/Aging_manual.pdf
      6.3 คู่มือการคัดกรอง / ประเมินผู้สูงอายุ https://goo.gl/S4McWJ
      6.4 คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ https://goo.gl/tmziFj
      6.5 คู่มือมาตราฐานและการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ https://goo.gl/rwy7uZ

7. สรุปผลการประชุมการพัฒนาส่งเสริมระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ(LTC) ร่วม สธ. สปสช. สตง. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
      1) ระบบข้อมูล LTC จะมีโปรแกรม 3 ชุดให้ใช้ในเร็วๆนี้ คือ โปรแกรมลงทะเบียน สว. โปรแกรม CM CGและโปรแกรมทำ CP ออนไลน์
      2) ศูนย์ สว.ของ พม. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ LTC ต้องถ่ายโอนมา ศูนย์ สว.ท้องถิ่น ที่มีโครงสร้าง CM CG CP และมีคน กรรมการศูนย์ สว. สำหรับ
ประเด็นที่น่าสนใจช่วงถามตอบ...เรื่องประธานศูนย์...ไม่ควรจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆเพราะจะเป็นผู้อนุมัติต่างๆอยู่แล้ว
      3) ระเบียบใช้เงินของ ศูนย์ สว. กรมส่งเสริม ฝ่าย กม.กำลังเสนอ ออกให้เสร็จในเดือน ก.พ.นี้
      4) ศูนย์ สว.ตัดต้ังตามอำนาจของ พรบ.จัดตั้งเทศบาล และ อบต. ส่วนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ศูนย์ใช้ กม.ระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน
      5) หน่วยบริการและสถานบริการ ของสาสุข ใช้ระบบบัญชีเงินรับฝาก ที่ระบุวัตถุประสงค์ในโครงการ LTC เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้
      6) การจ้างเหมา CG ตามประกาศ สปสช.และตามเกณฑ์ของสาสุธ กรณีเป็นหน่วยบริการ ประเด็นสำคัญ 
Cg.. ไม่ควรเป็นลูกจ้างใน รพ.สต.
      7) วัสดุจำเป็นแพ็มเพิร์ส ของกลุ่มติดเตียง ซื้อได้ถ้า มีระบุใน CP
      8) ประธานศูนย์ สว.เป็นผู้ใดก็ได้ แต่ไม่ควรเป็น นายกท้องถิ่น เพราะเป็นประธานกองทุนตำบล และประธานอนุ LTC
      9) กรรมการอนุ LTC อนุมัติโครงการ 

      10) กรรมการกองทุนอนุมัติเงิน
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ย้อนหลัง : การประชุมการพัฒนาส่งเสริม
ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ(LTC) 
ร่วม สธ. สปสช. สตง. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561