"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ออนไลน์(อ.สุเพียร คำวงศ์&อ.สมจันทร์ บัวเขียว)

1.อบรมพัฒนาศักยภาพCG เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
เรียน   ผอ.รพ.สต. ทุกท่าน และผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ

        ด้วย คปสอ.ขุขันธ์ จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพCG เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่  จึงขอความร่วมมือ ผอ.รพ.สต.ที่เกี่ยวข้องเชิญ Care Giver : CG. เข้ารับการอบรมฯในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่
       1. กลุ่ม CG. ที่ผ่านการอบรมโดย กศน.(สถานที่อบรมที่ กศน.อำเภอขุขันธ์   จำนวน  22  คน )

ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุลอายุ(ปี)ที่อยู่(บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล)รพ.สต.ที่ส่งจัดโดย
1น.ส.มณีวิมล กะตะศิลา3572ม.1ต.หนองฉลอง73 นิคมซอยกลางกศน.อ.ขุขันธ์
2น.ส.วิเชียร เพ็ชรัตน์4829 ม.2 ตำบลปรือใหญ่56 ปรือใหญ่กศน.อ.ขุขันธ์
3นางวนิดา ฉิมพินิจ42208 ม.11 ตำบลใจดี 51 ใจดีกศน.อ.ขุขันธ์
4นางต้อม ทูขุนทด4844 ม.7ต.ปราสาท67 บ่อทองกศน.อ.ขุขันธ์
5นางไพรวรรณ เมืองรัก45ม.3 ต.สะเดาใหญ่59 หนองลุงกศน.อ.ขุขันธ์
6นางกาญจนา หาญพิทักษ์4223 ม.11 ต.สะเดาใหญ่59 หนองลุงกศน.อ.ขุขันธ์
7นางอลิสา รสหอม33110 ม.3 ต.ปรือใหญ่56 ปรือใหญ่กศน.อ.ขุขันธ์
8นางสม คำสอน4429 ม.3 ต.ตะเคียน62 ตะเคียนช่างเหล็กกศน.อ.ขุขันธ์
9น.ส.จันทวรรณ บุญธรึ2040 ม.14 ต.โสน54 หนองคล้ากศน.อ.ขุขันธ์
10นางนวนสวรรณ์ มูลจัด4445 ม.3 ต.โสน54 หนองคล้ากศน.อ.ขุขันธ์
11น.ส.นงค์ลักษ์ ศรีเลิศ33264 ม.14 ต.โสน54 หนองคล้ากศน.อ.ขุขันธ์
12นางจิราพร แพงมาก4219 ม.7 ตำบลนิคมพัฒนา 63 กวางขาวกศน.อ.ขุขันธ์
13นางเสน่ห์ ภูมี46147 ม.11 ต.โคกเพชร65 โคกเพชรกศน.อ.ขุขันธ์
14นางกชกร ใจศรี3820 ม.9 ตำบลโคกเพชร65 โคกเพชรกศน.อ.ขุขันธ์
15นางเขี่ยม ไกรวิเศษ306 ม.14 ต.โสน55 ขนุนกศน.อ.ขุขันธ์
16น.ส.กาญจนา สุดสังข์39 ม.5 ต.ศรีตระกูล74 โนนกศน.อ.ขุขันธ์
17น.ส.ประไพ หงษ์โสภา59 ม.9 ต.ใจดี51 ใจดีกศน.อ.ขุขันธ์
18น.ส.นัยน์ปพร ไชยศรีษะ19 ม.9 ต.ใจดี51 ใจดีกศน.อ.ขุขันธ์
19นางรัศมีย์ ศรีลาชัย117 ม.1 ต.ใจดี51 ใจดีกศน.อ.ขุขันธ์
20นางทองสอน ปิ่นหอม117 ม.7 ต.โสน55 ขนุนกศน.อ.ขุขันธ์
21นางบัวไล แจ่มศรี42 ม.3 ต.โสน55 ขนุนกศน.อ.ขุขันธ์
22นางกันยา สอนพูด159 ม.11 ต.ใจดี51 ใจดีกศน.อ.ขุขันธ์

       2. กลุ่ม CG. ที่ได้รับการอบรมฯ เมื่อวันที่  15 – 19 มกราคม 2561 ( สถานที่อบรมที่ ศสม. ห้วยเหนือ มีจำนวน 36  คน )
       รวมทั้งสิ้น จำนวน    58   คน

หมายเหตุ :  Care Giver กลุ่ม 36  คน ให้นำ เอกสารที่ฝึกภาคปฏิบัติ ที่ รพ.สต.มาส่งในวันที่มาอบรมด้วย

ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอ 
1. นางสมจันทร์  บัวเขียว   
2. นายสุเพียร     คำวงศ์


2. สรุปผลการประชุมการพัฒนาส่งเสริมระบบการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุ(LTC) ร่วม สธ. สปสช. สตง. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
1. ระบบข้อมูล LTC จะมีโปรแกรม 3 ชุดให้ใช้ในเร็วๆนี้ คือ โปรแกรมลงทะเบียน สว. โปรแกรม CM CGและโปรแกรมทำ CP ออนไลน์
2. ศูนย์ สว.ของ พม. ไม่เข้าหลักเกณฑ์ LTC ต้องถ่ายโอนมา ศูนย์ สว.ท้องถิ่น ที่มีโครงสร้าง CM CG CP และมีคน กรรมการศูนย์ สว. สำหรับ
ประเด็นที่น่าสนใจช่วงถามตอบ...เรื่องประธานศูนย์...ไม่ควรจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆเพราะจะเป็นผู้อนุมัติต่างๆอยู่แล้ว
3. ระเบียบใช้เงินของ ศูนย์ สว. กรมส่งเสริม ฝ่าย กม.กำลังเสนอ ออกให้เสร็จในเดือน ก.พ.นี้
4. ศูนย์ สว.ตัดต้ังตามอำนาจของ พรบ.จัดตั้งเทศบาล และ อบต. ส่วนคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ศูนย์ใช้ กม.ระเบียบบริหารราขการแผ่นดิน
5. หน่วยบริการและสถานบริการ ของสาสุข ใช้ระบบบัญชีเงินรับฝาก ที่ระบุวัตถุประสงค์ในโครงการ LTC เอาไปใช้อย่างอื่นไม่ได้
6. การจ้างเหมา CG ตามประกาศ สปสช.และตามเกณฑ์ของสาสุธ กรณีเป็นหน่วยบริการ ประเด็นสำคัญ 
Cg.. ไม่ควรเป็นลูกจ้างใน รพ.สต.
7. วัสดุจำเป็นแพ็มเพิร์ส ของกลุ่มติดเตียง ซื้อได้ถ้า มีระบุใน CP
8. ประธานศูนย์ สว.เป็นผู้ใดก็ได้ แต่ไม่ควรเป็น นายกท้องถิ่น เพราะเป็นประธานกองทุนตำบล และประธานอนุ LTC
9. กรรมการอนุ LTC อนุมัติโครงการ 

10. กรรมการกองทุนอนุมัติเงิน
วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ย้อนหลัง : การประชุมการพัฒนาส่งเสริม
ระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ(LTC) 
ร่วม สธ. สปสช. สตง. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561
ข้อมูลการดำเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561
1. ข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่และข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุจาก HDC ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 คลิก
2. รายงานโครงการ LTC ปี 61 เพืื่อสรุปผลการดำเนินงานส่งให้ สสจ.ทุกเดือนต่อไปโดยเริ่มรายงานตั้งแต่เดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป คลิก

หมายเหตุ : 
1. แนวทางการดำเนินงานผุ้สูงอายุปีงบประมาณ 2561   คลิก
2. ตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561 คลิก
2. นำเสนอกลุ่มส่งเสริมสุขภาพสสจ.ศก.PA-20171220 คลิก 
3. One Page งานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศก.  คลิก
4. การแนวทางเบิกจ่าย CG งบ LTC ในสถานบริการ คลิก
5. ผลงาน ตาม hdc งาน ผอส.ปีงบประมาณ 2561 คลิก

กรอบการคัดกรอง / ประเมินผู้สูงอายุ 2561

1. โปรแกรม Aging Health Data http://122.155.134.100/geriatric/

2. คู่มือการใช้งานระบบการคัดกรอง ประเมินผู้สูงอายุ http://122.155.134.100/geriatric/download/Aging_manual.pdf

3. คู่มือการคัดกรอง / ประเมินผู้สูงอายุ https://goo.gl/S4McWJ

4. คู่มือแนวทางการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ https://goo.gl/tmziFj

5. คู่มือมาตราฐานและการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ https://goo.gl/rwy7uZ