"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ อ.สุเพียร ปีงบประมาณ 2559

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2560

เดือนตุลาคม 2559                # เดือนกุมภาพันธ์ 2560     # เดือนมิถุนายน 2560
เดือนพฤศจิกายน 2559         # เดือนมีนาคม 2560          เดือนกรกฎาคม 2559  
# เดือนธันวาคม 2559              # เดือนเมษายน 2560        เดือนสิงหาคม 2560  
# เดือนมกราคม 2560              # เดือนพฤษภาคม 2560    เดือนกันยายน 2560 

วาระการประชุม(อ.สุเพียร) ปีงบฯ2559

# เดือนตุลาคม 2558                # เดือนกุมภาพันธ์ 2559     # เดือนมิถุนายน 2559

เอกสารสำคัญที่ควรรับรู้

1. เอกสารและแบบรายงานแนวทางการดำเนินงานผู้สุงอายุที่ควรทราบ ปี 2559  
OK เรื่องแจ้งเพื่อทราบฯLTC(19/01/2559)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานผู้สูงอายุ1ต.ค.58-20ก.ค.59 
OK รายงานการคัดกรองปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการคัดกรอง Geriatric Syndromes1ต.ค.58-20ก.ค.59 คลิกที่นี่
OK รายงานการคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ ปี 2559 คลิกที่นี่
OK การดำเนินงาน ADL อำเภอขุขันธ์ปี 2559 คลิกที่นี่ 
OK โรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด..ศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่ 
OK การคัดกรองกลุ่มGeriatric syndromes อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2559 คลิกที่นี่ 

รหัสเยี่ยมบ้านที่ควรรู้ก่อนพิจารณาบันทึกข้อมูลฯลงในJHCIS...จากพี่เหน่ง สสจ.ศรีสะเกษ(17/1/2559)

 สรุปยอดตรวจยืนยันการตรวจตาในผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559

 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องฯ เพิ่มเติมปี 2559
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๑ (ติดสังคม) หรือกลุ่มสีเขียว ประเมินได้ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา
# กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๒ (ติดบ้าน) หรือกลุ่มสีเหลือง ประเมินได้ 5 – 11 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพาระดับรุนแรง ถึงปานกลาง
# และผู้สูงอายุ กลุ่มที่ ๓ (ติดเตียง) หรือกลุ่มสีแดง ประเมินได้ 0 – 4 คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะการพึ่งพา


2. งานวัดส่งเสริมสุขภาพ

 โครงการรถคลีนิคจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เฉลีมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ(13 ต.ค. 2559) คลิกที่นี่

 ข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2559 ล่าสุด

 แบบประเมินตนเองวัดส่งเสริมสุขภาพออนไลน์  คลิกที่นี่ดูหน้าตาแบบฟอร์ม  จนท.ผู้รับผิดชอบคลิกที่นี่ดูผลการประเมินฯ  

OK บัญชีข้อมูลวัดพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด ปีงบประมาณ 2559 (รพ.สต.ใดต้องการใช้ข้อมูล โปรดส่ง Gmailผู้รับผิดชอบงานส่งให้ อ.สุเพียร เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงและใช้งานข้อมูลฯ)3. งานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
OK คุณภาพชีวิตคนพิการ https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7ZkFMZTl1WXBWNlk/view?usp=sharing
OK สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการhttps://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7a2p3QzdySnlsNXc/view?usp=sharing
OK หลอดเลือดสมองระดับ 3 https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UzN0a3BzSG9VR1U/view?usp=sharing
OK แผนพัฒนาการดูแลสุขภาพคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (กระทรวงสาธารณสุข)https://drive.google.com/file/d/0Byv0w61HpWx7UVk5blVsdGxmY0U/view?usp=sharing

4งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรื่องน่ารู้
OK ช่วยโลกคลายร้อน
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องฯ ปี 2559
OK แบบประเมินตนเองสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน HWP 2559(เวิร์ด)
OK แบบฟอร์มตรวจประเมินมาตรฐานส้วมสาธารณะ-HAS2016
OK แนวทางการดำเนินงาน HWP2559
OK คู่มือการดำเนินงาน HWP2559
OK รายงานสถานการณ์ภาพรวมการกำจัดขยะติดเชื้อ คปสอ.ขุขันธ์(17/2/2559)
OK ตามที่ สสจ.ศรีสะเกษ ได้จัดสรรสติกเกอร์(WC OK) ให้ สสอ.ขุขันธ์ เพื่อให้หน่วยงาน/หรือเจ้าของห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานHAS และเป็นห้องน้ำสะอาด ได้มาตรฐาน พร้อมบริการนักท่องเที่ยว ปี 2558 บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้


5.งานอาชีวอนามัย
OK นายสุเพียร คำวงศ์ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอาชีอนามัยเพิ่มเติมอีก 1 งาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
OK # อำเภอขุขันธ์ มีจำนวนจำนวนรพ. สต.ทั้งสิ้น 27 แห่ง  ในปี 2558 มีรพ.สต.ที่เข้าร่วมคลินิกสุขภาพเกษตรกร ข้อมูลเดิมคือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ตะเคียนบังอีง , รพ.สต.คลองกลาง , รพ.สต.โคกเพชร , รพ.สต.หนองคล้า , รพ.สต.ขนุน และรพ.สต.อาวอย   สำหรับในปี 2559 อำเภอขุขันธ์ จะต้องมีจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมทั้งหมดคิดจากร้อยละ 40 ของรพ. สต. ทั้งหมด คือ 10.8 ดังนั้น จะต้องมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 แห่ง - 6 แห่ง(เดิม) จึงเหลือจำนวน รพ.สต.ที่ต้องเข้าร่วมเพิ่มเติมอีกในปี 2559  จำนวน 6 แห่ง (จังหวัดศรีสะเกษมี รพ.สต.ทั้งสิ้น 256 แห่ง ปี 2558 มี รพ.สต.เข้าร่วมฯ 75 แห่ง และในปี 2559 จะมี รพ.สต. เข้าร่วมทั้งสิ้น  103 แห่ง)
ที่มา : ที่ ศก 0032.012/ว 1357 ลง 31 มี.ค. 2559 เรื่อง ขอรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมคลินิคสุขภาพเกษตรกรเพิ่มเติม

6.งานประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
OK # มีปัญหาสัญญาณเนตของCAT โทร. 1322 Cat Call Center
OK # โปรแกรมป้องกันไวรัส 360 total security
OK # โปรแกรมป้องกันไวรัส Avast แอนติไวรัสFree
OK # โปรแกรมadwcleaner_5.118
OK # โปรแกรมMalwarebytes Anti-Malware Premium
OK # KillVirusHiddenFolder.bat
OK # โปรแกรมfix_svchost


7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
OK # ได้รับมอบหมายจาก หน.จำนันต์ ผิวละออง ให้ไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้องวนารมย์ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี 

***********************************************
หมายเหตุ 
- ย้อนรอยการทำงาน อ.สุเพียร ปีที่ผ่านมา(2556-2558)