"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุม อ.สุเพียร เดือนตุลาคม 2556

งานดูแลคนพิการ
1. คู่มือรายการอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของคนพิการ จัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามมาตรฐานในกฏกระทรวง และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559 เป็นการสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคม ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนต่อไป
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด ไฟล์PDF

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. ขอความร่วมมือรายงานผลการสนับสนุนการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้พร้อมรับประชาคมอาเซี่ยน
     1.1 บันทึกความร่วมมือ(MOU)ของกระทรวงสาธารณสุข
     1.2 นโยบายการดำเนินงานด้านคนพิการ
     1.3 รายละเอียดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

     1.4 แบบรายงานการสำรวจและแผนการสนับสนุนฯ(Kick offสธ1)
     1.5 แบบรายงานการดำเนินงานฯ(Kick off สธ 2)
     หมายเหตุ-ขอความร่วมมือรายงานข้อ 1.4และ1.5ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2556 เพื่อส่ง สสจ.ศรีสะเกษ ต่อไป
2. การสำรวจส้วมในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2556 สสจ.ศรีสะเกษ เน้นให้สำรวจสถานีบริการเชื้อเพลิงที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ที่มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานHAS สำหรับอำเภอขุขันธ์ มี 2 แห่งที่ผ่านได้แก่
          1) ป้๊ม ปตท.หน้าโลตัส

              (GPS : 14.723865, 104.199344)          2) ปั๊ม ปตท.ตรงข้ามห้างกิจเจริญไทย สาขาขุขันธ์
              (GPS :
14.703542, 104.200838)
ได้ดำเนินการออกสำรวจและส่งข้อมูลให้ สสจ.ศก.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งต่อกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป


งานดูแลผู้สูงอายุ
 1.แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557 >>>ดาวน์โหลด    เอกสารเพิ่มเติมจากพี่ สรัณรัตน์ สสจ.ศก.
      1.1 องค์ประกอบการดำเนินงาน  “ อำเภอสุขภาพดี  80  ปียังแจ๋ว” (ด้านผู้สูงอายุ) 
ประกอบด้วย  
          1) ร้อยละ 30  ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพอนามัยที่พึงประสงค์
          2) มีตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวผ่านเกณฑ์  อย่างน้อยร้อยละ  20
          3) มีวัดส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน  อย่างน้อยร้อยละ  20
*** คุณรัตนา วรสาร ฝากถาม รง.สรุปการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ จาก รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่ง สำหรับที่ส่งแล้วได้แก่
Cmuห้วยเหนือ ,นาก๊อก ,หนองคล้า และบ่อทอง...

     1.2 องค์ประกอบการดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  ปีงบประมาณ 2557
      1)มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ( Barthel Activities of Daily Living : ADL )
      2) มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
      3) มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
      4) มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
      5) มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
      6) มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
      7) การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

*** ขอเชิญประชุมเตรียมการดำเนินงานผู้สูงอายุปี 2557
  1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุประจำ รพ.สต.ทุกแห่ง 1 ท่าน
  2. นายก อบต./หรือผู้แทนที่ดูแลงานผู้สูงอายุประจำ อบต.  1 ท่าน
  3. ประธาน อสม.ตำบล  1 ท่าน
  4. ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล   1 ท่าน
เลื่อนเป็นวันพุธที่ 9 ต.ค. 2556 ณ ห้องประชุม ศูนย์แพทย์ชุมชนห้วยเหนือ เวลา 09.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ...ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ สสจ.ศก แจ้งยกเลิกรายงานในปีงบประมาณ 2557...
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556
# ยกเลิก...ไม่ต้องทำ แบบรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุ(สส.1) ปี 2556

                 


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


1. การขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ ของ สสจ.ศรีสะเกษ ซึ่งได้พัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใช้ข้อมูลในระบบได้ถึงระดับบุคคล ซึ่งในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนั้น สสจ.ศรีสะเกษ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวด้วย  กรอกชื่อเพื่อขอรหัสผ่านฯ ที่นี่

2. แนวทางการส่งข้อมูล21 และ43 แฟ้ม ปี 2557

    - ขอให้ส่งตามกำหนดเพื่อ ให้สามารถตรวจรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นรายเดือน เพื่อลดปัญหาเมื่อเวลารับการประเมิน
   
    - หากมีข้อสงสัย หรือ ติดปัญหา ในเรื่องความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และการส่งข้อมูล ให้ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
   
    - เกี่ยวกับ โปรแกรม ให้สอบถาม ผู้พัฒนาโปรแกรม ทาง โทรศัพท์ หรือ FB , line
   
    - การส่งข้อมูล จนท.สสจ. ระบบอัตโนมัติ ข้อมูลระบาด : วราวุธ อสิพงษ์ /การอัพโหลดไฟล์ 43 แฟ้ม อาทิตย์ สุทาศรี 21 แฟ้ม ยุพราช พันแสน
   
   
- รายงานข้อมูล ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ วีระชัย พุทธิชน รายงานการตรวจสอบข้อมูล ยุพราช พันแสน รายงานระบาด วราวุธ อสิพงษ์ 045 - 616040-308 หรือ 045 -616047

หมายเหตุ ปี นี้ การใช้ข้อมูลในระบบ 21และ43 แฟ้ม เพื่อการประเมินผล ติดตาม กำกับ จะมีมากขึ้น ผู้เกี่ยวข้องควรติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ [online].แหล่งที่มา ​: http://www.ssko.moph.go.th/news2/details.php?id=280&cat_id=7 ,5 กันยายน 2556.


 2. สสอ.ขุขันธ์ ขอขอบคุณ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดที่ได้ให้ความร่วมมือจัดทำ ข้อมูลสารสนเทศ กำหนดจุดหมู่บ้าน / สถานที่สำคัญต่างๆ และได้ตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้าน รหัส หมู่บ้านที่ รับผิดชอบ และลงพิกัดใหม่ โดยใช้ แผนที่ google map  บัดนี้ ผู้รับผิดชอบงานฯ สสอ.ขุขันธ์ ได้รวบรวมส่งผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดฯ แล้วที่อีเมล์ weerawut.p@moph.mail.go.th ตามรายละเอียด ข้อมูลพิกัดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอขุขันธ์
หมายเหตุ CMUห้วยเหนือ  ได้ประสานขอความร่วมมือไปแล้ว แต่ยังไม่พบดำเนินการ 
3. ขอความร่วมมือผอ.รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ กรอกรายงานทะเบียนสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชนิดอุปกรณ์การฉายภาพ- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ปี 2555-2556 ของ รพ.สต.ของท่านที่ยังคงใช้งานได้ดี แจ้งให้ สสอ.ขุขันธ์ ภายใน 15 ก.ย. 2556 ให้จงได้
(หมายเหตุ-คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รหัสครุภัณฑ์)
คลิกตรวจสอบข้อมูลการสำรวจโปรเจ็คเตอร์ที่นี่

4. ขอบคุณ จนท.รพ.สต.และจนท.รพ.ผู้สนใจ จำนวนแห่งละ 2 ท่านที่ได้เข้ารับการอบรมฟื้นฟูเวปไซต์ รพ.สต.และพัฒนาระบบการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในงานสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ ...วันนี้มีใบประกาศมอบให้ทุกท่านด้วย นะครับ...
          ถึง ณ วันนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดสำนักงานส
าธา รณสุขอำเภอขุขันธ์ มีเวปฯเป็นของตนเอง 100 % ขอเชิญชวน และติดตามแวะเยี่ยมชื่นชมผลงาน และกิจกรรมของแต่ละแห่งได้ ตาม URLที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้
48 รพ.สต.โคกโพน http://kk03348.blogspot.com/
49 รพ.สต.ตะเคียนบังอีง http://kk03349.blogspot.com/
50 รพ.สต.จะกง http://kk03350.blogspot.com/
51 รพ.สต.ใจดี http://kk03351.blogspot.com/
52 รพ.สต.กันจาน http://kk03352.blogspot.com/
53 รพ.สต.อาวอย http://kk03353.blogspot.com/
54 รพ.สต.หนองคล้า http://kk03354.blogspot.com/
55 รพ.สต.ขนุน http://kk03355.blogspot.com/
56 รพ.สต.ปรือใหญ่ http://kk03356.blogspot.com/
57 รพ.สต.ปรือคัน http://kk03357.blogspot.com/
58 รพ.สต.ทับทิมสยาม 06 http://kk03358.blogspot.com/
59 รพ.สต.หนองลุง http://kk03359.blogspot.com/
60 รพ.สต.สมบูรณ์ http://kk03360.blogspot.com/
61 รพ.สต.หัวเสือ http://kk03361.blogspot.com/
62 รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก http://kk03362.blogspot.com/
63 รพ.สต.กวางขาว http://kk03363.blogspot.com/
64 รพ.สต.คลองกลาง http://kk03364.blogspot.com/
65 รพ.สต.โคกเพชร http://kokpettumbon-hospital.blogspot.com/
66 รพ.สต.ปราสาท http://kk03366.blogspot.com/
67 รพ.สต.บ่อทอง http://kk03367.blogspot.com/
68 รพ.สต.สำโรงตาเจ็น http://kk03368.blogspot.com/
69 รพ.สต.นาก๊อก http://kk03369.blogspot.com/
70 รพ.สต.กฤษณา http://kk03370.blogspot.com/
71 รพ.สต.วิทย์ http://kk03371.blogspot.com/
72 รพ.สต.ตรอย http://kk03372.blogspot.com/
73 รพ.สต.นิคมซอยกลาง http://kk03373.blogspot.com/
74 รพ.สต.โนน http://kk03374.blogspot.com/
*** มีเวปฯแล้ว ขอความร่วมมืออัพเดทข้อมูลด้วย นะครับ เพราะจะเป็นผลดีต่อ รพ.สต.ของท่านเอง โดยเฉพาะในการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปี 2557 ในเกณฑ์หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ(8ข้อ) ข้อ ม 4.4 ระบุว่า มี ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดบริการและบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม โยงภายในเครือข่ายหน่วยบริการ และเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานได้ พร้อมทั้งสามารถส่งข้อมูลหรือรายงานให้หน่วยบริการประจำ หรือให้สำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด 
       โดย รพ.สต.ใดที่ได้ผ่านการประเมินด้านการปรับปรุงข้อมูล
เวปไซต์/เวปบล็อก รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นปัจจุบัน
ในแต่ละรอบ  จะได้รับมอบเกียรติบัตรในวันประชุมประจำเดือน
ในแต่ละรอบเพื่อเชิดชูต่อไป และพร้อมกันนี้ผู้เข้ารับการอบรมจาก รพ.สต.ดังกล่าว ก็จะได้รับเกียรติบัตรไปพร้อมกันนี้ด้วย โดย...
>> รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2556
     ***สำหรับรอบที่ 1 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.โคกเพชร และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
         1. นางเพ็ญทิวา  สารบุตร
         2. นายสมศักดิ์   ทวีพันธ์
>> รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม  2556
     ***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ รพ.สต.สำโรงตาเจ็น และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร 2 ท่าน คือ
       
1. นายฤทธาธร  ดอกพอง
        2. นายรณรงค์  ยกพล


 >> รอบที่ 3
ระหว่างวันที่   2 กรกฎาคม  -  1 สิงหาคม     2556
***สำหรับรอบที่ 2 รพ.สต.ที่ผ่านการประเมินคือ....ไม่มี.......
และผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับเกียรติบัตร..ไม่มี...ท่าน คือ....-......
5. แจ้งข่าวความคืบหน้าโครงการการติดตั้งอินเตอร์เนตความเร็วสูงแบบสายใยแก้วนำ แสง(Fiber Obtic) ....จาก สสจ.ศรีสะเกษ แจ้งมาว่า ได้ทำ E-Auctionแล้วได้ กสท.ศรีสะเกษ เป็นผู้ดำเนินการลากสายใยแก้วนำแสง และติดตั้งอินเตอร์เนตให้ รพ.สต.ทุกแห่งโดยรพ.สต.ทุกแห่ง จะได้รับการยกเว้น
           1. ค่าลากสาย
           2. ค่าติดตั้งระบบ
           3. ค่าอุปกรณ์รับสัญญาณ
แต่จะเสียเพียงค่าใช้จ่ายรายเดือนตามโปรโมชั่นที่แต่ละ รพ.สต.เลือกใช้บริการเท่านั้น
กล่าวคือ
           *** ความเร็ว 20 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 30 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 2,500บาท ไม่รวมVat7%
           *** ความเร็ว 40 Mb ค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 3,500บาท ไม่รวมVat7%

           ถึง ณ วันนี้ ขอ แสดงความยินดีกับ รพ.สต.ที่มีเนตใยแก้วนำแสง(FiberObtics)ความเร็วสูง 20 เมก ใช้แล้ว...17...แห่ง ได้แก่ สำโรงตาเจ็น  กฤษณา  ปราสาท  นาก๊อก โคกโพน ใจดี ตะเคียนช่างเหล็ก นิคมซอยกลาง คลองกลาง หนองคล้า โคกเพชร ขนุน วิทย์ จะกง หัวเสือ หนองลุง และตะเคียนบังอีง ครับ   สำหรับ รพ.สต.ตรอย ใช้บริการ TRUE CAT ,สมบูรณ์ ใช้บริการทองพันช่าง ,หนองคล้า บ่อทอง อาวอย โนน และ กันจาน ใช้ TOT สำหรับทับทิมสยาม 06,ปรือใหญ่และกวางขาว สายหมดยังไม่ได้ลากสายเข้าไป ก็คงต้องใช้ระบบเดิมไปก่อน
หมายเหตุ -โทรติดต่อตรงที่ผู้จัดการ กสท.ศรีสะเกษ คนใหม่คือคุณ สมภพ  เหลาสุภาพ โทร.081-2380120 ครับ
               - มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อช่างกบโทร. 086-4426321   หัวหน้างานฯพื้นที่อำเภอขุขันธ์  คุณบันเทิง โทร.081-2380126และเลขาฯดำเนินงานพื้นที่อำเภอขุขันธ์ คือ คุณสุริยนต์โทร.081-2380120 
               - ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายค่าบริการรายเดือนถามคุณนิทัศน์ โทร.081-2380122