"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

การสำรวจจำนวนคนพิการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ปีงบฯ 2553

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
จะดำเนินการจดทะเบียนคนพิการในส่วนที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดชมหาราช ( 5 ธันวาคม 2552) และวันคนพิการสากล 3
ธันวาคมของทุกปี โดยตั้งเป้าหมายจำนวนคนพิการที่จดทะเบียนไว้ที่ 1.2 ล้าคน วึ่งจากเดิม 8 แสนคน
ทั่วประเทศ สสจ.ศรีสะเกษ และสสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือท่านดำเนินการสำรวจจำนวนคนพิการ
ตามแบบค้นหาคนพิการของศูนย์สิรินธรฯ ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมานี้ และให้แจ้งยอดคนพิการ
รายตำบลมายัง สสอ.ขุขันธ์ภายในวันที่ 27 พฤศจิายน 2552 พร้อมให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและกรอก
ข้อมูลผ่านหน้าเวปไซต์สสอ.ขุขันธ์ กรอกข้อมูลที่ได้รับจากแบบกรอกข้อมูลการค้นหาคนพิการ โดย อสม.
ปีงบประมาณ 2553 จังหวัดศรีสะเกษ โดย อสม.ประจำหมู่บ้าน ตามลำดับคำถามในแบบค้นหาคนพิการ
แต่ละรายที่ได้รับการค้นหาจาก อสม. แล้วกดที่ปุ่ม "ส่ง" รายงานเข้าฐานข้อมูลการค้นหาผู้พิการของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ โดยตอนท้ายการกรอกให้ระบุ "ชื่อ อสม.ที่ได้ดำเนินการค้นหาคนพิการ"
และให้ระบุ"ชื่อ จนท.ผู้ตรวจสอบและกรอกข้อมูล"ด้วย ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 27พฤศจิกายน 2552
นี้ ให้จงได้


>> ดาวน์โหลด แบบค้นหาคนพิการของศูนย์สิรินธรฯ
>> กรอกข้อมูลค้นหาผู้พิการอำเภขุขันธ์ ปีงบประมาณ 2553
>> ดูสรุปภาพรวมการค้นหาผู้พิการ ล่าสุด วันนี้ เวลานี้