"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานส้วมสาธารณะฯปีงบประมาณ 2553

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ปรับปรุงส้วมสาธารณะสถานีอนามัยทั่วประเทศให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานHAS( H = Healthy ความสะอาด, A = Accessibility ความเพียงพอ,S = Safety ความปลอดภัย )
เพื่อให้ "ส้วมดีทุกสถานีอนามัย" สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละแห่งต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานีอนามัยที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สสจ.ศรีสะเกษให้แจ้งให้
สอ.แต่ละแห่ง ดำเนินการจัดให้มีส้วมนั่งราบ สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ สสอ.ขุขันธ์
ขอความร่วมมือให้สถานีอนามัยทุกแห่งประเมินตนเอง ตามแบบประเมินฯให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 4 ธ.ค.2552
ผ่านทางแบบฟอร์มประเมินตนเองฯออนไลน์ เมื่อท่านได้ประเมินฯแล้วให้ตรวจสอบการประเมินได้
ที่ด้านล่างนี้....ครับ