"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2560 ออนไลน์ (อ.สุเพียร & สมจันทร์ บัวเขียว)

1. ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service plan) โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้จัดทำโครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุบอดในผู้สูงอายุเพื่อคัดกรองสายตาผู้สูงอายุและผ่าตัดต้อกระจกชนิดบอด(Blinding Cataract)และในปีงบประมาณ 2560 กำหนดเป้าหมายให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จากการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม Vision2020thailand​พบว่า ข้อมูลการคัดกรองภาพเขต ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 พบว่ามีการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 45.95

ในการนี้ เขตสุขภาพที่ 10 โดย สสจ.ศรีสะเกษและ คปสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ จนท.ผู้รับผิดชอบงานได้เร่งรัดดำเนินการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุและลงบันทึกในโปรแกรมVision2020thailand​ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 นี้

 คลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อเข้าโปรแกรมฯ (โดย Username => รหัส5ตัวของสถานบริการของท่าน และ Passwod => kh*****) http://www.vision2020thailand.org/home.php

เทคนิคการคัดกรองตาต้อกระจก(V/A) โดย จนท. ซึ่งจะมีผลดีคือ คัดกรองเสร็จ ใน JHCIS แล้วก็ส่งออกข้อมูล และนำเข้า VISION 2020 ได้เลย โดยไม่ต้องคีย์ซ้ำ 2 ครั้ง (เหนื่อยทีเดียว..คุ้ม) คลิก

ที่มา : ที่ สธ 0246/ว282 ลง 13 มี.ค. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการคัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ

2. สสอ.ขุขันธ์ ขอส่งข้อมูลการตรวจตาผู้สูงอายุที่เคยได้รับการตรวจจากโรงพยาบาลศุภมิตร ราย รพ.สต. ปี 2558-2559 ให้รับแผ่นซีดีไฟล์ข้อมูลได้ที่ช่องรับหนังสือราชการ สสอ.ขุขันธ์ ได้แตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

รพ.สต.ที่มีPt.ผู้สุงอายุตรวจตาจำนวนPt.(ราย)
รพ.สต.กฤษณา56
รพ.สต.กันจาน7
รพ.สต.ขนุน10
รพ.สต.โคกโพน14
รพ.สต.ใจดี3
รพ.สต.ตะเคียนบังอีง73
รพ.สต.นาก๊อก3
รพ.สต.นิคมซอยกลาง6
รพ.สต.บ่อทอง8
รพ.สต.ปราสาท13
รพ.สต.สมบูรณ์17
รพ.สต.สำโรงตาเจ็น13
รพ.สต.หนองคล้า6
รพ.สต.หนองลุง34
รพ.สต.หัวเสือ59
รพ.สต.อาวอย28
ผลรวม350

3. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและมอบนโยบายการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 30 มีนาคม 2560

ที่มา : แจ้งข่าวในกลุ่มไลน์งานผู้สูงอายุ สสจ.ศรีสะเกษ

4. เอกสารการอบรมมิติจิตวิญญาณในมุมมองพุทธวิถี กับการดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และระยะสุดทายโดย พระแสนปราชญ์ ปัญญาคโม ซึ่งงานCCC ขุขันธ์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คลิก


5. ขอบพระคุณคณะ จนท.ทุก รพ.สต.ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี เช่นเคย ทำให้การสำรวจข้อมูลหน่วยสถานบริการที่ติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ต CAT และผู้รับผิดชอบราย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 บัดนี้ สสอ.ขุขันธ์ ได้ส่งข้อมูลรายงานฯให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สสจ.ศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบที่ลิงก์นี้ คลิก
ที่มา : ที่ สธ 0032/011 ลง 29 มี.ค. 2560 เรื่อง ขอข้อมูลผู้ดูแลระบบเชื่อโยงเครือข่าย Internet

การติดตามงานผู้สูงอายุ และ ltc ปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดที่จะต้องเตรียมรับประเมินRanking รอบที่ 2/2560
( งาน LTC คะแนน Ranking รอบที่ 1 ได้ 2.7 คะแนน / คะแนนเต็ม 3 )

1. รายงานการคัดกรอง Basic Geriatric Screening ภาพรวมโปรแกรม Aging Health Data ต้องมากกว่าร้อยละ 90 

2. รายงานการคัดกรองตาผู้สูงอายุในโปรแกรม Vision 2020 Thailand ต้องมากกว่าร้อยละ 75

หมายเหตุ 

- เตรียมส่งต่อ เพื่อรับการผ่าตัด ณ ร.พ.ขุนหาญ , ร.พ.ศรีสะเกษ และ ร.พ.ประชารักษ์ เริ่มเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560

- ตัวชี้วัด 2 รายการนี้ มีงบประมาณสนับสนุน LTC แห่งละ 1,250 บาท / ตามโครงการฯ

3. สำหรับพื้นที่ตำบล LTC จำนวน Care Plan ที่เขียน และ Care Giver(CG)ลงสู่การปฏิบัติ ต้องมากกว่าร้อยละ 80


พื้นที่ LTC : 10 ตำบล : 14 รพ.สต. งบประมาณโอนลงที่ท้องถิ่นแล้ว ทุกแห่ง
10 เม.ย.60 จัดประชุม Conference Care Plan เป้าหมาย CM จำนวน 14 รพ.สต.
         - ต้นเดือน พ.ค. 60 ขับเคลื่อนองค์กรท้องถิ่น พื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล ร่วมกับ รพ.สต.
         - เดือน พ.ค.60 CM นำเสนอ CP กับคณะอนุกรรมการ LTC เพื่อขออนุมัติ ดำเนินการตาม CP
         - เดือน มิ.ย. 60 CG เริ่มลงปฏิบัติงาน ตาม CP
         - เดือน ก.ค. 60 ออกประเมินระดับอำเภอ โดยคณะกรรม LTC ระดับอำเภอ
            อย่างน้อยต้องได้ ระดับดี ร้อยละ 30 คือ 4 แห่ง จาก 14 แห่ง