"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2559 ออนไลน์(อ.สุเพียร)

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
1. จังหวัดศรีสะเกษ และ สสจ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการทุกหน่วยงาน และหน่วยงานของท่านร่วมกิจกรรมลด คัดแยกขยะมูลฝอย หรือการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยให้รายงานทุกวันที่ 25 ของเดือน จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2560
           ดังนั้น สสอ.ขุขันธ์ จึงขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" และดำเนินการรายงานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" 3rs -​ ประชารัฐ ทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559- ก.ย. 2560 ให้จงได้ 

 งานผลการดำเนินการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" 3rs คลิกที่นี่  
และสามารถตรวจสอบรายงานได้โดยคลิกที่ ลิงก์นี้ 


 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิกที่นี่
 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 คลิกที่นี่
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คลิกที่นี่...Word  PDF 

หมายเหตุ ใช้รูปถ่ายข้าราชการที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน(ขาวดำ หรือสี) จำนวน 2 รูป สำหรับติดแบบคำขอฯและบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ที่มา :หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.012/ว.7050 ลง 22 พ.ย. 2559 เรื่อง แจ้งแนวทางการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535


 กฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อประกอบการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแก่ อปท.ในพื้นที่  คลิกที่นี่

ที่มา :หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032.012/ว 7050 ลง 22 พ.ย. 2559 เรื่อง ส่งกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙

 รายงานcarbonfootprint ราย รพ.สต.ปีงบประมาณ 2560 
สสอ.ขุขันธ์              # 56 ปรือใหญ่                  # 66 ปราสาท
30 ร.พ.ขุขันธ์           # 57 ปรือคันตะวันออก    # 67 บ่อทอง
48 โคกโพน             #58 ทับทิมฯ 06               # 68 สำโรงตาเจ็น
49 ตะเคียนบังอิง     # 59 หนองลุง                  # 69 นาก๊อก
50 จะกง                  # 60 สมบูรณ์                    # 70 กฤษณา
51 ใจดี                    # 61 หัวเสือ                     # 71 วิทย์
52 กันจาน               # 62 ตะเคียนช่างเหล็ก    # 72 ตรอย
53 อาวอย               # 63 กวางขาว          # 73 นิคมซอยกลาง
54 หนองคล้า         # 64 คลองกลาง       # 74 โนน
55 ขนุน                  # 65 โคกเพชร  


งานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและLTC
1. กำหนดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดโดยเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอขุขันธ์
         อบรมภาคทฤษฎี      ระหว่างวันที่ 13 -16  ธันวาคม 2559
         ออกฝึกปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ 19 -22  ธันวาคม 2559

หมายเหตุ -พรุ่งนี้ 8 ธ.ค. 2559 เวลา 13.30​ น. ขอเชิญทีมงานวิทยากรหลัก
ร่วมประชุมเตรียมการ ดังมีรายนามต่อไปนี้
          1) นาง สุทิสา นิลเพชร      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.กวางขาว
          2) นาง เพ็ญทิวา สารบุตร  นวก.สาธารณสุข รพ.สต.โคกเพชร
          3) น.ส. อภิรดี  อินทรบุตร  พยาบาลวิชาชีพฯ  รพ.สต.หนองลุง
          4) นายกอบศักดิ์  พิมานแพง พยาบาลวิชาชีพฯ  รพ.สต.ทับทิมสยาม 06

 แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นทางการ คลิกที่นี่ ไฟล์JPG , PDF 
ขอความร่วมมือให้ ผอ.รพ.สต.ในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เป็นผู้ตรวจสอบ/รับรองคุณสมบัติ ของผู้อบรมตามที่ได้เคยส่งมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง ว่ามีคุณสมบัติตามเกณ 6 ข้อด้านล่างนี้หรือไม่ ? แล้วโหลดแบบฟอร์มใบสมัครพิมพ์ให้ผู้สมัคร ลงนามในใบสมัครอีกครั้ง แล้วผอ.รพ.สต.เป็นผู้ลงนามตรวจสอบ/รับรองคุณสมบัติและรวบรวมมาส่งให้ หน.งานดูแลผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 นี้

 ตรวจสอบรายชื่อผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เคยได้ส่งรายชื่อมาแล้ว คลิกที่นี่
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมผู้ดูแลผู้สุงอายุที่เป็นทางการ(CG 70 ชั่วโมง) 
1. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี
โดยมีหนังสือรับรองจากโรงเรียน สถาบัน หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ไม่จำกัดเพศ
3. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
6. มีวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 กรอกส่งรายชื่อสมัครฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง คลิกที่นี่
ตรวจสอบข้อมูล คลิกที่นี่

 กำหนดการตารางการฝึกอบรมนักบริบาลผู้สูงอายุ Care Giver : CG    หลักสูตร 70 ชั่วโมง : หลักสูตรของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข   (รพ.สต.พื้นที่) คลิกที่นี่
*** ภาคทฤษฎี : ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559
*** ภาคปฏิบัติ : ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2559

หลักสูตรการอบรมฯ แบ่งออกเป็นภาคทฤษฎี 40 ชั่วโมง  และปฏิบัติ 30 ชั่วโมง(10 วัน) มีหัวข้อเนื้อหา ดังต่อไปนี้
    1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และทดสอบก่อนการอบรม (ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    2. ความจำเป็นของการดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    3. แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    4. โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 2 ช.ม. ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    5. ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(ทฤษฎี 2 ช.ม. ปฏิบัติ 2 ช.ม.)
    6. การช่วยเหลือเบื้องต้น (การตรวจร่างกายเบื้องต้น การเช็ดตัวลดไข้ การทำแผลไข้ (ทฤษฎี 3 ช.ม. ปฏิบัติ 2 ช.ม.)
    7. การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากการชราภาพ(ทฤษฎี 4 ช.ม.ปฏิบัติ 7 ช.ม.)
    8. สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุการดูแลตนเองเพื่อคลายเครียด(ทฤษฎี 3 ช.ม.ปฏิบัติ 2 ช.ม.)
    9. การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    10. การใช้ยาในผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 2 ช.ม.)
    11. สิทธิการดูแลผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญ/กฎหมาย(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    12. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ (ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    13. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    14. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพช่องปาก(ทฤษฎี 2 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    15. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    16. บทบาทและจริยธรรมของผู้ดูแลผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.)
    17. การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ(ทฤษฎี 1 ช.ม.ปฏิบัติ 1 ช.ม.)
    18. การฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและสถานบริการ(ทฤษฎี 10 ช.ม.ปฏิบัติ 10 ช.ม.)
    19. การวัดผลประเมินผลการศึกษา(ทฤษฎี 1 ช.ม. ปฏิบัติ 1 ช.ม.)

2. การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ LTC
ปีงบประมาณ 2560 คลิกที่นี่

ที่มา :หนังสือ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ ศก 0032/21017 15 พฤศจิกายน 2559 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ LTC

3. ข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver 70 ชั่วโมง) ที่ผ่านการอบรมแล้ว ปีงบประมาณ 2559 (จัดโดย กศน.อำเภอขุขันธ์)  ใบประกาศมาแล้ว ให้ติดต่อขอรับจาก อ.สุเพียร ครับ...ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้
ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุล
1น.ส.มณีวิมล กะตะศิลา
2น.ส.วิเชียร เพ็ชรัตน์
3นางวนิดา ฉิมพินิจ
4นางต้อม ทูขุนทด
5นางไพรวรรณ เมืองรัก
6นางกาญจนา หาญพิทักษ์
7นางอลิสา รสหอม
8นางสม คำสอน
9น.ส.จันทวรรณ บุญธรึ
10นางนวนสวรรณ์ มูลจัด
11น.ส.นงค์ลักษ์ ศรีเลิศ
12นางจิราพร แพงมาก
13นางเสน่ห์ ภูมี
14นางกชกร ใจศรี
15นางเขี่ยม ไกรวิเศษ
16น.ส.กาญจนา สุดสังข์
17น.ส.ประไพ หงษ์โสภา
18น.ส.นัยน์ปพร ไชยศรีษะ
19นางรัศมีย์ ศรีลาชัย
20นางทองสอน ปิ่นหอม
21นางบัวไล แจ่มศรี
22นางกันยา สอนพูด

4. ขอเชิญวิทยากรในการอบรมหลักสูตรผุ้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง (ณ กศน.อำเภอขุขันธ์)  รับใบประกาศ จาก สสอ.ขุขันธ์  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้