"ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภู คู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา"
ข้อมูลหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.)
 

ตอบคำถามน้องๆว่า งานดูแลผู้สูงอายุ+คนพิการ 2557 ...จะไปดูอะไรบ้าง ?

ดูทั่วไป 8 ข้อ
1.แฟ้มสอดมีหรือไม่ ?
2.คำสั่ง ?
3.แผนงาน/โครงการ ?
4.ข้อมูลพื้นฐาน(ส่วนตัว,สิทธิ์,ศักยภาพทางสังคม)
5.จัดกลุ่ม ADL
5.ประเมินสุขภาพ-พื้นฐาน
6.ตรวจสุขภาพ-ค้นหาโรค
8.ประเมินมาตรฐานผู้สูงอายุ
   ตามเกณฑ์ 5 ข้อ


ตัวชี้วัดงานผู้สูงอายุ จังหวัดศรีสะเกษ
1. ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการคัดกรอง ADL
2. ร้้อยละ 60 ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหา
และที่พบบ่อย (หมายถึง ผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง
รวมทุกรายการที่กำหนด ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 )
3. ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุได้รับการประเมิน/คัดกรอง
Geriatric Syndrome (หมายถึงผู้สูงอายุ
ที่ได้รับการประเมินคัดกรอง รวมทุกรายการที่กำหนด
ต้องได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 )
4. ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุมีมาตรฐานสุขภาพที่พึงประสงค์
5. จัดบริการตามมาตรฐานHHC โดยทีมสุขภาพ
ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุข 3 ด้าน(รักษา+ส่งเสริม+ป้องกันและฟื้นฟู)
6. สถานที่สาธารณะมีส้วมนั่งราบสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทุกแห่ง
7.ร้อยละ 30 ของชมรมผู้สูงอายุระดับตำบล หรือระดับ รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับดี>>ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก >>ร้อยละ 10 ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น"
8. มีวัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับขั้นพื้นฐาน หรือระดับดีเด่น อย่างน้อย 1 วัดในตำบลLTC

LTC-2557มี 7 องค์ประกอบหลัก

1. มีข้อมูลผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพตามความสามารถ
ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน   ( Barthel
Activities of Daily Living:ADL )
2. มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้อายุคุณภาพ
3. มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4. มีบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในสถานบริการและที่บ้าน
ที่มีคุณภาพ (Home Health Care)โดยบุคลากรสาธารณสุข
5. มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล
6. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง)
7. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ

แบบประเมิน ADL การจำแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ
ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน( Barthel  
Activities  of  Daily  Living :ADL)
มีคะแนนเต็ม  20 คะแนน ดังนี้
        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1  ผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น
ชุมชนและสังคมได้ (กลุ่มติดสังคม) มีผลรวมคะแนน ADL  
ตั้งแต่  12  คะแนนขึ้นไป
         ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2  ผู้สูงอายุที่ดูแลตนเองได้บ้าง ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง (กลุ่มติดบ้าน) มีผลรวมคะแนน ADL 
อยู่ในช่วง  5 – 11 คะแนน
        ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3   ผู้สูงอายุกลุ่มที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
พิการ หรือทุพพลภาพ (กลุ่มติดเตียง) มีผลรวมคะแนน ADL
อยู่ในช่วง 0 -4 คะแนน


การกรอกข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ
** ในJHCIS ได้แก่ 
>> ข้อมูล WECANDO 
>> การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ
>> การกรอกข้อมูลปัญหา และความต้องการด้านการช่วยเหลือ/อุปกรณ์เครื่องช่วยในJHCISของผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.
>> ระบบรายงานผู้สูงอายุและคนพิการที่เกี่ยวข้องจากJHCIS รพ.สต.
>> แบบรายงานที่ต้องการเร่งด่วนจากงานผู้สูงอายุ สสอ.ขุขันธ์ คือ  แบบรง.ผสอ.1-4และ 5โรควิถีชีวิต+2โรคในผู้สูงอายุ รอบ1/2557  อยู่ที่ลิงก์ 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dHV5ZHl0eHhISnp2UURyN1F5WV83dEE&usp=sharing 

>> อัพเดทข้อมูลรายงานวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี 2557 ให้เป็นปัจจุบัน ที่ลิงก์  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dDhDLVdFb0N3c1Q2ZF9qZjZoaVBEekE&usp=sharing 
>> สำรวจคนพิการแขนขาด-ขาขาด ส่งกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ ที่ลิงก์
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aiv0w61HpWx7dGt1LTFSelNweGtZRDNvemhuMzFtbFE&usp=sharing 

>> สำรวจคนพิการทางการเคลื่อนไหวขาขาด (ได้รับบริการครบถ้วน ร้อยละ 100) กรมการแพทย์ โดยศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ร่วมกับ สป.สช. และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดที่ลิงก์  https://dl.dropboxusercontent.com/u/50510345/SSOKK2014/130293167259531250_Amputee_questionnair%20edit11112013.pdf